четвртак, 24. април 2008.

Питања за кандидате за одборнике Скупштина општина

Приближава се 11. мај дан када ће грађани Србије гласати на парламентарним и локалним изборима. Кандидати за посланике и одборнике су имали довољно времена да осмисле своје кампање и да припреме програме рада и одговоре на питања из њихове будуће надлежности.
Грађани треба (и морају) да поставе барем следећа питања из надлежности локалне самоуправе (члан 20. ЗЛС) кандидатима за одборнике у Скупштини општине:

 1. Да ли имате предлог за измену програма развоја општине (уколико такав програм постоји)?
 2. Да ли имате идеју за измену урбанистичког плана општине?
 3. Да ли имате предлог за измену буџета за текућу годину и примедбе на завршни рачун општине за претходну 2007.г.?
 4. Да ли имате предлог стопа изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада?
 5. Како замишљате уређење и обезбеђење обављања и развој комуналних делатности као и стварање организационих, материјалних и других услова за њихово обављање? Под комуналним делатностима се подразумева: пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.
 6. Какав је ваш предлог у вези одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и како мислите да се утврде висине накнаде за одржавање стамбених зграда?
 7. Како замишљате да се спроведе поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама?
 8. Да ли планирате измене у програму уређења грађевинског земљишта, у уређењу и обезбеђењу вршења послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и како мислите да утврдите висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта?
 9. Како мислите да донесете и спроведете пројекте локалног економског развоја и како мислите да се општине стара о унапређењу општег оквира за привређивање у јединици локалне самоуправе?
 10. Како планирате да унапредите уређење и обезбеђење коришћења пословног простора којим општина управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора?
 11. Како ћете се старати о заштити животне средине? Да ли ћете и када донети програм коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима грађана и специфичностима општине? Да ли планирате утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине?
 12. Како планирате да уредите и обезбедите обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу?
 13. Како планирате да уредите и обезбедите посебне услове и организацију аутотакси превоза путника?
 14. Како планирате да уредите и обезбедите организацију превоза у линијској пловидби (тамо где је то могуће) који се врши на територији општине? Како планирате да одредите делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти?
 15. Да ли планирате оснивање робних резерви? Уколико је одговор да како планирате да утврдите њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва?
 16. Да ли и како планирате да оснивате установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма? Како планирате да пратите и обезбеђујете функционисање постојећих и новооснованих?
 17. Да ли планирате оснивање установа у области социјалне заштите? Како планирате да пратите и обезбедите њихово функционисање? Да ли и како планирате да дате дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица?; Како планирате да утврдите испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите? Како планирате да утврдите нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач општина? Да ли и како планирате да донесете прописе о правима у социјалној заштити и обављању послова државног старатеља?
 18. Да ли планирате да унапредите организовање и вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за општину? Да ли планирате да подстичете развој културног и уметничког стваралаштва, да обезбедите средстава за финансирање и суфинасирање програма и пројеката у области културе од значаја за општину и да створите услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач општина?
 19. Да ли и како планирате да организујете заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара? Да ли планирате стварање услова за отклањање, односно ублажавање последица елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара?
 20. Да ли планирате да унапредите основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта? Како планирате да се старате о њиховом спровођењу, како ћете одредити ерозивна подручја? Како планирате да се старате о коришћењу пашњака и привођењу пашњака другој култури?
 21. Како планирате да уредите и утврдите начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама? Како планирате да утврдите водопривредне услове, издате водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја?
 22. Како планирате да се старате и обезбедите услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима?
 23. Како планирате да подстичете и старате се о развоју туризма и како ћете одређивати боравишне таксе?
 24. Како планирате да се старате о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине? Како планирате да уредите радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад?
 25. Како планирате да управљате имовином општине и да користите средства у државној својини? Како планирате да се старате о њиховом очувању и увећању?
 26. Како планирате да уредите и организујете вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња?
 27. Како планирате да организујете вршење послова правне заштите права и интереса општине?
 28. Како планирате да образујете органе, организације и службе за потребе општине и како плaнирате да уредите њихову организацију и рад?
 29. Како планирате да помажете развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима? Како планирате да подстичете активности и да пружате помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији?
 30. Како планирате да подстакнете и помогнете развој задругарства?
 31. Како планирате да организују службу правне помоћи грађанима?
 32. Како планирате да се старате о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група?
 33. Да ли планирате да утврдите језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији општине?
 34. Како планирате да се старате о јавном информисању од локалног значаја и да обезбедите услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији општине? Да ли планирате оснивање телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у општини у службеној употреби, и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнути ниво мањинских права?
 35. Како планирате да пропишете прекршаје за повреде општинских прописа?
 36. Како планирате да образујете инспекцијске службе и да вршите инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине?
 37. Како планирате да уредите организацију и рад мировних већа на територији општине?
 38. Како планирате да уредите и обезбедите употребу имена, грба и другог обележја општине?
 39. За које друге послове од непосредног интереса за грађане у општини ћете се залагати, у складу с Уставом, законом и статутом.

Питања која морају и требају да се поставе будућим одборницима у вези члана 32. ЗЛС:

 1. Које иновације предвиђате у Статуту општине? Које иновације предвиђате у Пословнику о раду Скупштине Општине?
 2. Како планирате да дате свој допринос процесу доношења буџета и завршног рачуна општине?
 3. Које стопе изворних прихода општине предлажете? Које начине и мерила за одређивање висине локалних такси предлажете?
 4. Како планирате да донесете програм развоја општине и појединих делатности?
 5. Да ли планирате промену урбанистичког плана општине и начин коришћења грађевинског земљишта?
 6. Које друге прописе и акта планирате да донесете?
 7. Да ли планирате општинске референдуме или референдум на делу територије општине? Како планирате да се понашате у вези грађанских иницијатива?
 8. Које нове службе, јавна предузећа, установе и организације планирате да оснујете? Како планирате да вршите надзор над њима?
 9. Које критеријуме ћете имати приликом именовања и разрешавања управних и надзорних одбора и директора јавних предузећа установа, организација и служби чији је општина оснивач? Како ћете обезбедити да сагласности на статуте јавних предзећа, установа и организација буду квалитетне?
 10. Које критеријуме ћете имати за избор председника скупштине и заменика председника скупштине?
 11. Које критеријуме ћете имати за постављање и разрешење секретара скупштине?
 12. Које критеријуме ћете имати приликом избора или разрешења председника општине, заменика председника општине и чланова општинског већа?
 13. Које општинске таксе предлажете и на бази којих критеријума ћете одредити њихове износе?
 14. Који износ накнаде за уређење и коришћење грађевинског земљишта предлажете и које критеријуме ћете користити?
 15. Да ли планирате да се донесе акт о јавном задуживању општине? Уколико се донесе акт о јавном задуживању општине у које сврхе ће се новац употребити?
 16. Које радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката планирате да пропишете?
 17. Да ли имате став у вези републичког, покрајинског и регионалног просторног плана? Ако да који је ваш став?
 18. Како планирате да организујете формулисање компетентног мишљења о законима од интереса за локалну самоуправу?
 19. Да ли планирате измену сагласности на употребу имена, грба и другог обележја општине?

Питање које мора и треба да се постави будућим одборницима у вези члана 36. ЗЛС:

 • Која стална и привремена радна тела предлажете да оснује скупштина општине? Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси скупштина општине и обављају друге послове утврђене статутом општине. Број радних тела, избор, права и дужности председника и чланова радних тела утврђују се статутом општине.

Питање које мора и треба да се постави будућим одборницима у вези члана 38. ЗЛС:

 • Да ли планирате да кандидујете председника скупштине општине из својих редова? Ако да ко је та личност? Председник скупштине организује рад скупштине општине, сазива и председава њеним седницама и обавља друге послове утврђене законом и статутом општине. Председник скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира се из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине.

Питање које мора и треба да се постави будућим одборницима у вези члана 39. ЗЛС:

 • Да ли планирате да кандидујете заменика председника скупштине општине из својих редова? Ако да ко је та личност? Председник скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника скупштине бира се и разрешава на исти начин као и председник скупштине.

Према члану 44. ЗЛС Председник општине: 1) представља и заступа општину; 2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује скупштина; 3) наредбодавац је за извршење буџета; 4) усмерава и усклађује рад општинске управе; 5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине; 6) врши и друге послове утврђене статутом и другим актима општине. Скупштина Општине има право да прошири надлежности председника Општине.

 • Које још послове предлажете за председника општине које ћете предложити у статуту општине и другим актима?

Према члану 46. ЗЛС Општинско веће: 1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина; 2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине; 3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године; 4) врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине; 5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине; 6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине; 7) поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области.

 • Да ли имате предлоге кандидата за чланове општинског већа? Уколико да представите та лица.

Према члану 58. ЗЛС Статутом општине може се предвидети да се у општинској управи постављају помоћници председника општине за поједине области (економски развој, урбанизам, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреда и др). Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој у областима за које су постављени и врше друге послове утврђене актом о организацији општинске управе. Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине. У општинској управи може бити постављено највише три помоћника председника општине.

 • Да ли имате предлоге за помоћника председника општине?

Према члану 71. ЗЛС Органи и службе јединице локалне самоуправе дужни су да обавештавају јавност о свом раду преко средстава јавног информисања и на други прикладан начин.

 • На који начин планирате да обавештавате јавност о раду скупштине општине? Која комуникациона средства планирате да користите? Да ли имате предлог комуникационе стратегије скупштине општине?

Ово су само нека од питања која треба поставити будућим одборницима. Уколико су се квалитено припремили и уколико имају компетентне људе неће им бити тешко да дају одговор на постављена питања. Нама грађанима остаје да оценимо ко је најбоље припремљен за посао који треба да обавља следеће четири године. Зато питајмо их сада шта нам нуде да се после не бисмо кајали.

Васкршња посланица 2008. године

СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
СВОЈОЈ ДУХОВНОЈ ДЕЦИ
О ВАСКРСУ 2008. ГОДИНЕ


ПАВЛЕ

ПО МИЛОСТИ БОЖИЈОЈ ПРАВОСЛАВНИ АРХИЕПИСКОП ПЕЋКИ, МИТРОПОЛИТ БЕОГРАДСКО-КАРЛОВАЧКИ И ПАТРИЈАРХ СРПСКИ, СА СВИМ АРХИЈЕРЕЈИМА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ, СВЕШТЕНСТВУ, МОНАШТВУ И СВИМА СИНОВИМА И КЋЕРИМА НАШЕ СВЕТЕ ЦРКВЕ: БЛАГОДАТ, МИЛОСТ И МИР ОД БОГА ОЦА, И ГОСПОДА НАШЕГА ИСУСА ХРИСТА, И ДУХА СВЕТОГА, УЗ РАДОСНИ ВАСКРШЊИ ПОЗДРАВ:
ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

Данас се све и сва испуни светлошћу: и небо, и земља, и подземни свет.
Стога нека сва творевина празнује Васкрсење Христово, јер се њиме учвршћује.

Овим речима великог црквеног песника честитамо вам Празник Христовог Васкрсења и поздрављамо вас, драга децо духовна, сверадосним поздравом:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!

После Великог Петка, највеће трагедије човечанства, али и славе Божје, када је човек био немилосрдни судија Љубави Божјој, када је осудио на смрт Богочовека Христа, када су лаж, превара и обмана хтели да ликују над Распетим Христом, када су се небо, и земља, и подземни свет постидели неделâ рода људскога и тама све обузела – ево нам Дана ПРОЛАСКА и ПРЕЛАСКА Богочовека Христа из смрти у живот, из таме гроба у светлост Дана. Ево Дана над данима, Времена над временима, када Васкрсли Господ покида окове греха, смрти и ђавола, којима човечанство, а са њим и целокупна природа, беху оковани! Ево Дана наше слободе и радости! Васкрсењем Христовим све и сва испуни се новом светлошћу вечног живота. Зато, радујмо се и веселимо се Пасхи Господњој, Празнику слободе и живота! Сужњи таме највише се радују слободи светлости. Васкрсењем Христовим побеђена је вековна неправда коју су грех и смрт наносили човеку. Свети апостол Павле у васкршњем усхићењу победоносно пита: Смрти, где ти је жалац? Аде, где ти је победа? Нема их! – јер је жалац смрти поломљен, ад испражњен, а сужњи ада ослобођени.
Светлост света као Сунце новог живота засија из гроба, као што пре страдања засија на гори Тавору. Нека се сва творевина радује Васкрсењу Христовом, јер слабо и немоћно постаје јако и моћно, учвршћује се. У Васкрсењу Христовом читав универзум се изменио. Зато оно јесте ново стварање света и ново рађање човека, овог пута из самог Живота који Васкрсли Христос дарује свету и човеку. „Ја сам Пут, Истина и Живот”, каже за Себе Господ.
Васкрсли Христос јавио се женама мироносицама и преплашеним апостолима, који се због страха од Јудејâ бејаху разбежали, сабра их око Себе и учврсти их у вери речима: Не плашите се! Ја победих свет! – свет који Га је пре само неколико дана осудио и разапео на крсту. Управо тако, Он данас и увек сабира све нас око Себе и једнако поручује: Не бојте се, јер Ја победих свет! Видевши и искусивши славу Њега Васкрслога, славимо Га и кличемо свету: Христос васкрсе, народи! Христос васкрсе, славите! Христос васкрсе, верујте! – Јер, „проповедамо оно што очи наше видеше, руке наше опипаше”, како каже свети апостол и јеванђелист Јован Богослов, „да и ви верујући живот вечни имате”. Наша вера је вера крсноваскрсног искуства. Ми знамо и зато верујемо. Знање стечено искуством јесте највећа потврда вере.
Пре Свога страдања, погребења и Васкрсења, Господ изведе тројицу Својих ученика на гору веома високу. То беше гора Тавор. На њој, у тајни свога Преображења, откри им тајну Свога богочовечан­ског бића, које ће њима и целом свету бити опитно познато по Његовом Васкрсењу. Пројављивање божанске силе и славе би пропраћено светлошћу нетварне благодати која јесте у Христу и коју свет прими Васкрсењем Његовим. Свет без Христа јесте свет мрака. Свет са Васкрслим Христом – свет је вечне светлости, светлости која осветљава сваки део наше душе, нашег бића. Зато и јесмо деца светлости. Од Њега, Светлости живота, и ми примисмо светлост да светлимо свету. Зато нам Господ и поручује: „Тако да се светли светлост ваша пред људима, да виде ваша добра дела и прославе Оца вашега који је на небесима.”
Само Васкрсли Христос јесте крајеугаони Камен наше вере и нашег живота. Истовремено, Он је крајеугаони Камен и богочовечанска Глава наше свете Цркве. Другог камена нико други не постави, нити може поставити. Кад ученици упиташе светог Јована Крститеља да ли је он онај који треба да дође или другог да чекају, он им одговори: „Ја нисам достојан ни ремена одрешити на обући Његовој!“ То рече свети Пророк и Претеча и Крститељ Господњи Јован, који положи руку своју на главу Спаситеља. Ако он, највећи међу рођенима од жене, тако каже, како је онда могуће да неко прогласи себе видљивом главом Цркве, непогрешивим викаром Сина Божјег на земљи? Боже сачувај! Наша света Црква са својим свештенством и верним народом чврсто стоји у христоваскрсној вери светих пророка, апостола, мученика и светитеља. Истовремено, ми смо Црква којој Бог даје снагу да буде и Црква дијалога са свим људима и народима, све призивајући на просвећење светлошћу Васкрслога Христа. Не затварамо се у себе нити Христа затварамо у уске границе свога разума. Напротив, сведочимо Светлост свету и другима, сведочимо Истину попут светих апостола, светитеља, мученика и преподобних. То је оно по чему нас свет препознаје да смо Христови, јер, како каже свети апостол Павле: „Свима сам био све само да бих некога придобио за Јеванђеље Христово...”
Шта за нас који живимо две хиљаде годинâ после Васкрсења Христовог представља Васкрсење Христово? Да ли само успомену или сећање? Да ли само обичајно слављење или нешто много више и дубље? Благодат Васкрсења Христова је неисцрпни извор спасења човека и света у сваком времену и простору. То је апсолутна и потпуна промена човека и света коју Богочовек Христос својим Доласком и Васкрсењем донесе. Дакле, исту и једнаку снагу и моћ има Васкрсење Христово и за његове савременике и за нас који га после двадесет векова славимо. Свети апостол Павле уверава да са Христом вечно живимо, јер „једним оправдањем (Васкрсењем) дође на све људе оправдање живота!...” (Рм 5, 18). „...Христос, уставши из мртвих, више не умире, смрт више не влада њиме... Тако и ви сматрајте себе да сте мртви греху, а живи Богу у Христу Исусу, Господу нашем” (Рм 6, 8–11). Васкрсењем су спасени и прошлост и садашњост, и будућност.
У ове дане пасхалне радости, у време божанске милости према свима и свакоме, не можемо, а да се не сетимо људске неправде и насиља моћникâ овога света над нашим Косовом и Метохијом, над Србијом и целокупним српским народом. Косово и Метохија су саставни део живота сваког православног Србина, као што је и сваки Србин нераскидиво повезан са Косовом и Метохијом. Знајући то, креатори ове историјске неправде управо су хтели да нам нанесу најдубљу могућу рану, неизрециви бол и патњу – бол и патњу која нас упућује на јединствену, спасоносну голготску патњу Господа нашега.
Косово и Метохија није само питање српске територије. Пре и изнад свега, то је питање нашег духовног бића, јер смо се са Косовом и Метохијом рађали, расли, живели и сазревали као личности и као народ, живели и умирали са косовским заветом: „Земаљско је замалена царство, а небеско увек и довека!” Зато је питање Косова и Метохије толико животно, психолошки и духовно-мистички везано за сваког од нас. Добро то знају силници овога света и управо желе колективно да повреде и казне православни српски народ; желе да га сломе и сатру, да од њега направе безобличну масу, да му одузму срце из недара... Покоравајући се Христовој вољи и науци, ми обелодањујемо њихово безакоње, њихово лицемерство, по много чему слично оном Пилатовом прању руку у крви Праведника.
Имајући Косово и Метохију у срцу, у непрестаном старању за нашу браћу и сестре и све који онде пате, имајући живо Косово и Метохију дано­ноћно у себи, нико нам га није отео и не може нам га отети. Отаџбина је срце човека, каже један песник. Ми смо у своја срца поставили Косово и Метохију. Позивамо све православне Србе да косовски завет у потпуности испунимо, а то је светолазаревски завет. Ако држимо тај завет, нико нам неће отети Косово и Метохију, ни овога ни онога века, као што нико није могао јеврејском народу отети његов свети Јерусалим. Позивамо све, почевши од политичарâ и научникâ до најскромнијих и најмлађих синова и кћерију наше Отаџбине, да својим радом и честитим живљењем заслужимо и сачувамо пред Богом Косово и Метохију.
Нека научници својим научним радовима бране Косово и Метохију! Нека уметници својим стваралаштвом изразе лепоту и суштину нашега Косова и Метохије! Нека спортисти своје спортске успехе заветују Косову и Метохији! Нека сваком родитељу Косово и Метохија буде једна од првих речи које ће шапнути свом новорођеном детету! Нека сваки ратар прву бразду заоре и посвети Косову и Метохији! Нека сваки радник први сат свог радног времена посвети и поклони Косову и Метохији! Нека сваки политичар своју прву политичку мисао и напор на међународном плану посвети одбрани Косова и Метохије! Нека сваки духовни пастир своју прву молитву Богу узнесе за Косово и Метохију!
То је позив на борбу непрестану која ће бити Богу мила, а наша молитва од Њега услишена, јер питање Косова и Метохије не предајемо у руке варљивих људи и њихових интереса већ га предајемо Богу и суду Његовом. Као што је некада Псалмопојац певао отетом и разрушеном Јерусалиму, и ми певајмо у духу косовског завета: ако заборавим тебе, Косово, ако заборавим тебе, Метохијо, нека ме заборави десница Господња! Нека се прилепи језик мој уз непца моја ако се тебе не сетим, ако не истакнем Косово и Метохију за почетак весеља мога.
Драга децо духовна, живимо у тешким временима глобализације, у временима гажења основних људских права – права човека на живот, права детета да буде рођено, права родитеља да своје дете васпита и води, права мајке да буде брижна мајка свом детету и супруга своме мужу, права човека да буде човек! Ствара се чудовишна глобалистичка цивилизација по мери изопаченог морала, без квасца вечног смисла људског живота. Таква цивилизација, све док је у супротности са Васкрслим Христом и Његовом благом науком, не може преживети. Имајући то у виду, будимо мудри и опрезни када прилазимо нездравој трпези понудâ овога света. Изаберимо са ње само оно што је за Христа вредно и достојно нашег звања и достојанства. Све псевдоцивилизацијско, извитоперено и нехумано одбацимо, као што је Христос одбацио понуду кушача на Гори кушања: ако ми се поклониш, све ово што видиш биће твоје!
Ми знамо прави одговор: Писано је: само Богу служи и Њему Једином се клањај!
Посебно поздрављавамо нашу браћу у дијаспори: у Сједињеним Државама Америке, у Канади, у Аустралији, у земљама Азије, Африке и Европе. Поздрављамо их и позивамо да се у Христу Исусу Васкрсломе сложе и уједине, да више никада не допусте да их деле и завађају.
Поздрављамо нашу браћу и сестре у Републици Српској и Босни и Херцеговини, Хрватској, Црној Гори, Словенији и Бившој Југословенској Републици Македонији. Поздрављамо сву Цркву Божју распрострањену по васељени и све људе добре воље. Све позивамо на мир, слогу и добро сведочанство пред другима. Обновимо себе Христом Васкрслим и светлимо свету добром и врлином! Сабрани у светој Литургији своје свете Цркве, у добру и добром сведочењу Истине, загрлимо брат брата, поздравимо једни друге, али и небо и земљу, сверадосним поздравом:

ХРИСТОС ВАСКРСЕ!
ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ!

Дано у Патријаршији српској, у Београду,
о Васкрсу 2008. године.
Ваши молитвеници пред Васкрслим Господом:

Архиепископ пећки,
Митрополит београдско-карловачки и
Патријарх српски ПАВЛЕ
Митрополит загребачко-љубљански ЈОВАН
Митрополит црногорско-приморски АМФИЛОХИЈЕ
Митрополит средњезападноамерички ХРИСТОФОР
Митрополит дабробосански НИКОЛАЈ
Епископ шабачки ЛАВРЕНТИЈЕ
Епископ нишки ИРИНЕЈ
Епископ зворничко-тузлански ВАСИЛИЈЕ
Епископ сремски ВАСИЛИЈЕ
Епископ бањалучки ЈЕФРЕМ
Епископ будимски ЛУКИЈАН
Епископ канадски ГЕОРГИЈЕ
Епископ банатски НИКАНОР
Епископ за Америку и Канаду
Митрополије новограчаничке ЛОНГИН
Епископ источноамерички МИТРОФАН
Епископ жички ХРИЗОСТОМ
Епископ бачки ИРИНЕЈ
Епископ британско-скандинавски ДОСИТЕЈ
Епископ рашко-призренски АРТЕМИЈЕ
Епископ бихаћко-петровачки ХРИЗОСТОМ
Епископ осечко-пољски и барањски ЛУКИЈАН
Епископ средњоевропски КОНСТАНТИН
Епископ западноевропски ЛУКА
Епископ тимочки ЈУСТИН
Епископ врањски ПАХОМИЈЕ
Епископ шумадијски ЈОВАН
Епископ славонски САВА
Епископ браничевски ИГЊАТИЈЕ
Епископ милешевски ФИЛАРЕТ
Епископ далматински ФОТИЈЕ
Епископ будимљанско-никшићки ЈОАНИКИЈЕ
Епископ захумско-херцеговачки ГРИГОРИЈЕ
Епископ ваљевски МИЛУТИН
Епископ западноамерички МАКСИМ
Епископ горњокарловачки ГЕРАСИМ
Епископ аустралијско-новозеландски ИРИНЕЈ
Епископ умировљени захумско-херцеговачки АТАНАСИЈЕ
Викарни Епископ хвостански АТАНАСИЈЕ
Викарни Епископ јегарски ПОРФИРИЈЕ
Викарни Епископ липљански ТЕОДОСИЈЕ
Викарни Епископ диоклијски ЈОВАН
Викарни Епископ моравички АНТОНИЈЕ

ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА:
Архиепископ охридски и Митрополит скопски ЈОВАН
Епископ полошко-кумановски ЈОАКИМ
Епископ брегалнички и мјестобљуститељ
Епархије битољске МАРКО
Викарни Епископ стобијски ДАВИД

четвртак, 3. април 2008.

Бесповратна финансијска помоћ за удружења предузетника

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа расписала је данас конкурс за доделу 15 милиона динара бесповратне финансијске помоћи удружењима предузетника за пројекте јачања капацитета удружења.
Средства ће се додељивати путем јавног конкурса, а удружења појединачно могу добити од 100.000 до 800.000 динара, а Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа финансираће целокупну вредност пројекта.
Рок за подношење пријава је 24. април.
Активности и трошкови за које могу бити одобрена средства подразумевају увођење система и стандардизације, истраживање тржишта, подстицање удруживања на регионалном и међународном нивоу, едукације и тренинга, промотивних активности, организације пословних сусрета и такмичења, развоја приватно – јавних партнерстава као и других пројеката који за циљ имају подизање нивоа предузетничке културе.
Сва заинтересована удружења за додатне информације могу се обратити Републичкој агенцији за развој малих и средњих предузећа и предузетништва.

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine