четвртак, 12. новембар 2009.

ИНФОРМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ "Програмер јуниор 2010"

ИНФОРМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
"Програмер јуниор 2010"
RGДруштво математичара и Рачунарска гимназија у Београду организује, пету годину за редом, информатичко такмичење за ученике седмих и осмих разреда основних школа. Радови се могу пријавити као:

 • Апликативни програм – коришћењем програмског језика по избору
 • Презентација - HTML, PowerPoint, Flash или другог алата по избору
Теме за "Програмер јуниор 2010" су:
 • "Путник кроз васиону и векове" - Милутин Миланковић
 • Дани Европе
 • Дунав спаја народе
 • Светско првенство у фудбалу 2010. године
 • Римски императори из Србије
 • Прво улично осветљење у Београду 1830. године
 • Чаробни свет геометрије
Ученик сам бира једну од области и једну од понуђених тема са којом ће учествовати.
(На пример: ученик је изабрао област презентација и тему "Дани Европе").

Пријављивање за конкурс се врши путем форме за регистрацју до 28.12.2009. године.
Радове послати поштом најкасније до 11.02.2010. године.

Рад и документацију послати на ЦД или ДВД медију. Документација мора бити писана на српском језику, неопходно је да садржи податке о аутору (име и презиме, место, школа, и-мејл адресу и телефон), а по избору може да садржи детаље о самој прзентацији и не сме да прелази три стране А4 формата. Сваки ученик може конкурисати само једним радом.

Техничке напомене:

 • Максимална величина рада је 15 МB, јер ће бити преузимани са сајта ради гласања.
 • Апликације могу бити написане у било ком програмском језику, али морају бити компајлиране и извршне на Windows платформи.
 • Пожељно је да презентације буду самосталне (не захтевају инсталиран доданти софтвер).
 • На диску треба да буде 3 директоријума: један са радом, један са радом спакованим у ZIP архиву (за преузимање са сајта ради гласања) и један са документацијом.
 • Обратити пажњу на фонтове који нису стандардни - треба да иду уз апликацију или да буду интегрисани у презентацију, да би се избегли проблеми у приказу.
 • Ако на диску постоје радови више ученика, сваки мора бити у засебном директоријуму са именом и презименом ученика.

Комисија ће на основу приспелих радова извршити избор оних за које ће на адреси www.rg.edu.rs бити могуће гласати. Ученици ће својим гласовима од 01.03.2010. до 22.03.2010. године учествовати у избору најбољих десет који ће презентовати своје радове почетком маја 2010. године.

Ученици који буду позвани на презентацију својих радова биће тестирани о познавању програмских (развојних) алата које су користили. Време за презентацију радова је 15 минута. Презентација мора бити на српском језику. Такмичење организује и спроводи комисија коју формира Рачунарска гимназија. Резултати ће бити обајављени два сата по завршетку презентације последњег рада.

Свечана додела награда ће бити истог дана у 13.00 часова у просторијама Рачунарске гимназије.

Награде су:

1. Лаптоп
2. Мобилни телефон
3. Екстерни хард диск

Радове послати на адресу:

Рачунарска гимназија
"Програмер јуниор 2010"
Кнез Михаилова 6
11000 Београд

петак, 6. новембар 2009.

Јавна расправа - Стандард компетенција за професију наставника

Пренето са линка.
6. новембра 2009. године почела је јавна расправа о нацрту Стандарда знања, вештина и вредносних ставова (компетенција) за професију наставника. Јавна расправа се односи само на део документа - под називом Текст стандарда.

Комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања је израдила нацрт Стандарда компетенција за професију наставника. Следећа фаза у изради предлога Стандарда компетенција за професију наставника је јавна расправа.

Оперативни тим Завода је израдио пројекат јавне расправе, који у првој фази предвиђа да директор школе уз помоћ Прeпоруке процедуре за извођење јавне расправе спроведе јавну расправу у својој школи.

Пројектом јавне расправе је даље предвиђено:

 1. Свака школа на седници наставничког већа изгласава став школе о понуђеном Тексту стандарда у виду Предлога за измену и допуну Текста стандарда, који треба послати послати на e-mail: javna.rasprava@zuov.gov.rs Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели и на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд, најкасније до 7. децембра 2009. године. На истој седници наставничког већа школа бира свог представника за следећу фазу јавне расправе.
 2. Представник школе ће у радној групи заједно са 20 до 30 представника других школа радити на усаглашавању предлога за измену и допуну Текста стандарда. Предлог за измену и допуну формиран на том радном састанку иде на ниво школске управе. На радном састанку биће изабран и представник радне групе за следећу фазу јавне расправе.
  Време и место одржавања једнодневног састанка одредиће надлежна школска управа. Највероватније време одржавања је у периоду од 14. до 19. децембра 2009. године.
 3. На нивоу школских управа представницима радних група се придружују представници наставничких факултета, представници школских управа и других директно заинтересованих институција образовно-васпитног система са територије школске управе. На овом нивоу формулисан предлог за измену и допуну Текста стандарда прослеђује се комисији Завода.
 4. Комисија Завода ће у проширеном саставу обрадити све предлоге за измену и допуну Текста стандарда приспеле од свих учесника у јавној расправи.
 5. Проширена комисија Завода на основу постојећег нацрта и резултата јавне расправе формулише коначан текст предлога Стандарда знања, вештина и вредносних ставова (компетенција) за професију наставника, који Министарство просвете прослеђује Националном просветном савету на утврђивање.

Прилози:

Текст стандарда

Препорука процедуре за извођење јавне расправе у школи

Предлог за измену и допуну Текста стандарда - формуларТЕКСТ СТАНДАРДА

Дефиниција наставника:
Наставник је личност опредељена за наставнички позив, овлашћена и одговорна да остварује циљеве образовања и васпитања, задатке и садржаје прописане законом.
КОМПЕТЕНЦИЈА I

Наставник познаје и разуме опште принципе и циљеве система образовања и васпитања, а посебно из предметне области која му је поверена, способан је да их остварује у настави и доприноси њиховом развоју.
Опис компетенције:
Наставник:
1. Познаје систем образовања и васпитања, разуме своју улогу у њему и критички доприноси његовом унапређивању;
2. Познаје и разуме стандард за професију наставника и у складу са њим реализује свој професионални рад у установи;
3. Познаје прописе из области образовања и васпитања и у складу са њима остварује своја права и дужности на радном месту;
4. Познаје наставни план разреда и програм предмета који предаје, као и његову корелацију са предметима разреда, односно образовног профила – смера;
5. Разуме повезаност циљева, задатака, исхода, садржаја, метода и облика рада и стручно врши одабир истих према развојним могућностима ученика и условима рада;
6. Зна права и одговорности који се налазе у Конвенцији УН о дечијим правима и своју праксу заснива на уважавању тих концепата;
7. Разуме и уме да примени у образовном контексту принципе равноправности, друштвене правде и борбе против дискриминације;
8. Разуме значај примене нових информационих технологија ради иновирања, обогаћивања и унапређивања наставног рада;
9. Зна и примењује правила лепог понашања и професионалног одевања и у складу са њима поступа;
10. Познаје и примењује граматику и правопис српског или другог језика на ком изводи наставу, ради на богаћењу своје језичке културе, као и на усменом и писменом изражавању ученика.
КОМПЕТЕНЦИЈА II

Наставник поседује знања, вештине, вредносне ставове и способности да анализира постојеће ресурсе, планира активности и ствара услове за реализацију наставе.
Опис компетенције:
Наставник:
1. Својим вредносним ставовима и целокупним ангажовањем учествује у планирању активности које доприносе унапређивању квалитета рада школе;
2. Побољшава и развија сарадњу између школе и установа које обезбеђују услове за стицање функционалног/практичног знања ученика;
3. Комуницира са породицом, информише и нуди идеје за стварање стимулативног окружења, које подстиче развој личности ученика и практиковање здравих животних стилова;
4. Уме да планира и програмира образовно-васпитни рад у свом стручном већу, школи, на нивоу подружнице или округа, примењујући хоризонталну и вертикалну корелацију;
5. Уме да израђује глобални и оперативни план рада за свој предмет, као и непосредне припреме за реализацију наставног часа;
6. Уме да планира, утврђује, уједначава и унапређује критеријуме оцењивања и израђује инструменте за праћење рада и напредовања ученика;
7. Креира једнаке могућности за сваког ученика, без обзира на пол, расу, националност, веру, језик, културу, социо-економски статус, године, сметње у развоју или инвалидност;
8. При планирању различитих облика наставе користи стечена знања и вештине за усклађивање садржаја са предзнањима, потребама и особеностима ученика, школе и средине;
9. Бира технологије које су узрасно прилагођене ученицима ради усвајања и развијања неопходних вештина;
10. Ствара активно, безбедно и здраво окружење, којим подржава истраживање, учење, самосталност код ученика, развијање социјалне културе, свести о важности сопственог здравља и очувања животне средине;
11. Личним примером испољава доследност, поштење, искреност, поузданост, предвидљивост, отвореност и спремност за различите социјалне контакте, размену идеја и података.
КОМПЕТЕНЦИЈА III

Наставник поседује знања, вештине, вредносне ставове и способности да реализује наставни процес.
Опис компетенције:
Наставник:
1. Остварује образовне, васпитне, естетичке/естетске и функционалне наставне циљеве у складу са програмом за одређени разред;
2. Разуме и користи адекватну наставно-научну методологију и резултате актуелних и верификованих истраживања о образовању и васпитању;
3. Разуме и користи информационе технологије у планирању, реализацији, вредновању и иновирању наставног рада;
4. Прилагођава методе и облике рада, преузимајући одговорност за учење и напредак сваког ученика;
5. Повезује градиво са претходним знањима и искуствима;
6. Примењује различите облике наставе и стилове учења у свакодневном раду са ученицима;
7. Користи разноврсне и доступне ресурсе ради повећања очигледности, динамичности наставе, бољег разумевања наставних садржаја и лакшег стицања знања, вештина и вредносних ставова;
8. Користи процес оцењивања као фактор мотивисања ученика за учење;
9. Усмерава ученике и подучава их како да аргументују своје ставове и процењују ставове, понашање и рад других;
10. Развија демократске вредности, укључујући сваког ученика у процес доношења одлука које се односе на правила, планове и активности, ствара атмосферу одлучивања у којој сви учествују;
11. Развија код ученика толеранцију, разумевање, прихватање и уважавање различитости;
12. Уважава ставове и мишљења ученика, подстиче интерактивно учење и критички однос према изворима знања;
13. Подржава развој самопоштовања и самопоуздања код ученика и подстиче их на већа залагања;
14. Познаје психофизичке и развојне карактеристике узраста ученика и усклађује свој рад и захтеве у складу са њима, прихвата ученика као особу у развоју;
15. Подстиче вршњачку интеракцију због изградње међусобног разумевања, узајамне подршке и осећања припадности у одељењској заједници и настави;
16. Способан је да решава ситуације из педагошке праксе самостално и у сарадњи са релевантним стручним службама и родитељима, приступајући проблемима на креативан и конструктиван начин.__
КОМПЕТЕНЦИЈА IV

Наставник поседује знања, вештине, вредносне ставове и способности да прати, мери, вреднује и анализира постигнућа ученика и предузима мере у циљу побољшања резултата рада ученика и наставног процеса.
Опис компетенције:
Наставник:
1. Континуирано промишља, процењује, анализира и евалуира сопствену праксу, тражи повратне информације о свом раду и уноси промене у свој рад;
2. Са колегама, стручном службом, директором, институцијама и свим учесницима образовно-васпитног процеса размењује искустава од значаја за праћење и вредновање напредовања ученика ради уједначавања критеријума праћења и вредновања;
3. Разуме и вреднује постигнућа ученика — у функцији подршке напредовању ученика и унапређивања образовно-васпитног рада;
4. Помаже родитељима да дођу до информација, ресурса или служби које су им потребне за побољшање ученичког учења и развоја;
5. Разуме значај информационих технологија и користи их у праћењу, мерењу и вредновању наставног рада;
6. Израђује инструменте за праћење рада и напредовања ученика;
7. У раду са ученицима поштује и примењује принципе оцењивања: објективност, јавност, континуираност и свестраност.
КОМПЕТЕНЦИЈА V

Наставник се континуирано професионално усавршава и развија своја знања, вештине, вредносне ставове и способности.
Опис компетенције:
Наставник:
1. Свестан је значаја доживотног учења, континуирано се професионално усавршава и унапређује свој рад;
2. Прати актуелна дешавања и иновације у образовању;
3. Развија адекватне и кохерентне личне стратегије доживотног учења и усавршавања у области предмета, наставничке струке, образовне и информационе технологије, инклузије итд.;
4. Размењује искуства са колегама ради стицања знања, унапређивања и иновирања сопственог рада;
5. Унапређује, иновира и презентује наставне програме у школи и ван ње, користећи знања стечена стручним усавршавањем.

уторак, 3. новембар 2009.

Курс стручног усавршавања наставника у Републици Србији „Електронско учење“

Курс стручног усавршавања наставника у Републици Србији „Електронско учење“ се одржава на интернет мрежи у трајању од 6 недеља (8 активних дана) почев од 9. новембра 2009. године до 21.децембра 2009. године. Пријава за курс је отворена од 2.новембра 2009. године на адреси www.pil-vb.net. Курсу се може приступити преко интернета, на адреси www.pil-vb.net, а у активности које полазник треба да уради на даљину спадају: 9 сати за самостално проучавање лекција, 9 сати групног учења и индивидуалног учења кроз лекције, консултације на форумима и израду завршног задатка и 2 сата за тестирање знања полазника. Курс је акредитован под бројем 130, као обавезан, у Каталогу за стручно усавршавање наставника 2009/10 Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије. Курс носи 20 сати акредитованог стручног усавршавања. Похађање курса и издавање уверења о успешно савладаном курсу стручног усавршавања наставника је бесплатно за све пријављене наставнике.
Курс представља комбинацију електронског учења (достављања лекција полазнику посредством интернета, расправа и вршњачко учење на форумима и индивидуално тестирање знања полазника тестовима доступним преко интернета, те самостална израда завршног рада) и тестирања знања на коме полазник мора да буде физички присутан.
Након сваке лекције полазник може да уради тест који у коначној евалуацији успешности савладавања курса учествује са 20% и завршни задатак који у у коначној евалуацији успешности савладавања курса учествује са 25%. Активност на форуму се бодује и чини 10% крајње оцене. На крају, сваки полазник је у обавези да положи финални испит коме мора присуствовати лично (на једном од три места и три термина који ће бити накнадно заказани, у периоду до 10.јануара 2009. до 30. јануара 2010.) и који носи 45% од завршне оцене. За успешан завршетак курса, а самим тим и стицање права на уверење о завршеном курсу, потребно је да полазник има укупан степен успешности (завршну оцену) већу од 65%.
Лекције:
При проучавању лекција могућа је индивидуализација учења. Иако су лекције прављене тако да је предвиђено време за проучавање лекције 60мин, полазник курса може лекцију проучавати дуже или краће од наведеног времена и може једној лекцији приступати више пута. Динамика достављања лекција полазницима је 1 лекција недељно, али учесници не морају да прате ову динамику проучавања. Задња недеља курса је последња недеља када је омогућен приступ лекцијама и тестовима од стране полазника и задња недеља у којој се могу радити тестови и предати завршни рад.
Курс који се одржава од 9. новембра 2009. године до 21.децембра 2009. године биће прилагођен циљној групи напредних наставника информатике и наставника који имају улогу администратора школске рачунарске мреже (у другом полугодишту школске 2009/2010 године биће одржан други курс који је прилагођен наставницима свих струка који желе да праве електронске наставне материјале и модерирају електронске курсеве и чије је знање информационих технологија на средњем нивоу).
У оквиру курса биће обрађене следеће теме у 6 лекција:
1. Увод у е-учење за администраторе школске рачунарске мреже и инсталација LMS-а на примеру Moodle-а у Windows окружењу (уз анкету)
2. Активирање језичких пакета и додатних модула Moodle-а (са тестом)
3. Руковање корисничким налозима LMS-а и помоћ корисницима у руковању налозима (са тестом)
4. Увод у постављање наставних садржаја на LMS-у и помоћ корисницима при постављању садржаја (са тестом)
5. Тестирање и отклањање проблема у раду LMS-а (са тестом)
6. Помоћ корисницима у постављеном LMS-у и у неким другим алатима за електронско учење (уз завршни рад)
Тестови на мрежи:
Сваки тест је временски је ограничен на 30 минута. Питања на тесту се односе само на изложену лекцију. Приступање тесту је могуће само један пут. Полазник сваком тесту може приступити када жели (под условом да је тест објављен, а тест се објављује у истој недељи када и лекција којој одговара), па и задњег дана курса. Сваки тест носи исти број поена, а како укупни број поена на тестовима чини еквивалент 20% укупне оцене курса, сваки од 4 теста носи 5% оцене целог курса (максимални број бодова на неком тесту варира од теста до теста).
Форуми:
Оцењивање активности на форумима се врши недељно и табеле оцена на форумима ће бити објављиване јавно. Под активношћу учесника подразумева се покретање нових тема од интереса за мрежни скуп наставника, допуна лекција (и у теоријским и практичним аспектима)и одговоре на питања својих колега. Само прегледање форума (читање постова) се не оцењује.
Оцењује се само активност на форуму полазника који је везан за тему курса (а не и на форумима за неформално дружење полазника и не на општем форуму). Максимални број поена који полазник може да добије за активност на форуму на недељном нивоу је 3, а за цео курс износи 18 поена, што представља еквивалент 10% укупне оцене курса.
Учесник форума ће добити
• 3 поена за изузетан допринос раду форума
• 2 поена за велики допринос раду форума
• 1 поен за допринос раду форума

по процени модератора курса.
Од свих учесника форума се очекује да се придржавају правила лепог понашања на форумима, тј. да своје мишљење и ставове износе поткрепљене чињеницама, дискутују без увреда (чак када се не слажу са претходно изнесеним мишљењима) и у тону који подстиче поверење и сарадњу међу свим полазницима, избегавају нејасне и неважне примедбе, своје мишљење обавезно сврстају под одговарајућу тему (нову или већ постојећу) да би омогућили селективно читање форума (према интересовањима полазника), доприносе конструктивној дискусији (добрим идејама, лепим понашањем које укључује и признавање сопствене грешке..), стану иза свог мишљења (попуне све податке у свом профилу да би остали полазници знали с ким дискутују, излажу своје мишљење у слободоумној дискусији не омаловажавајући мишљење других) и др.
Завршни самостални рад:
Сваки учесник овог курса треба да направи завршни самостални рад у облику текста, видео секвенце или виртуелне машине. Сврха самосталних радова је проширивање активности курса на област коју полазник жели да детаљније обради. Аутори и реализатори овог курса желе да повежу овај курс са курсом који ће бити одржан следећег полугодишта за наставнике који су корисници услуга администратора школске рачунарске мреже и зато охрабрујемо полазнике да за тему самосталног завршног рада узму израду рада који ће и њима а и другим колегама администраторима бити од практичне користи у пружању корисничке подршке: израда приручника за наставника о прављењу лекција у Moodle-у (технички аспекти), израда приручника за наставника о анализирању приступа полазника курса Moodle-у, израда приручника за корисничку подршку за прављење лекција на википедији, израда приручника за наставника о отварању вики простора у образовне сврхе, виртуелна машина са свим елементима и алатима за рад у Moodle-у… Сви самостални завршни радови полазника курса ће под њиховим именом бити објављени на веб сајту курса и биће (уз дозволу аутора) коришћени за следећи електронски курс програма „Партнер у учењу“ (аутори материјала остају наведени). Тема завршног самосталног рада се договара са модераторима курса. Самостални завршни рад наставника у коначној евалуацији успешности савладавања курса учествује са 25%. Три најбоља завршна самостална рада ће бити награђена симболичним наградама.
Завршни (финални) испит:
Завршни тест полазник полаже лично (не преко мреже), уз индентификацију (нпр. личну карту). Финални испит је тест који се ради на папиру или рачунару. Присуство финалном тесту је обавезно за све полазнике који желе да добију сертификат о савладаном курсу. Питања на тесту се односе само на градиво изложено у лекцијама.

среда, 21. октобар 2009.

Регистровање удружења у Србији по новом Закону о удружењима из 2009.

Почело је регистровање удружења у Србији по новом Закону о удружењима
Народна скупштина Републике Србије донела је нови Закон о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09) који је ступио на снагу 22.07.2009. године, а почиње да се примењује истеком три месеца од дана ступања на снагу.
Презенирамо информацију са сајта Агенције за привредне регистре.

Удружења/савез удружења са седиштем на територији Републике Србије
 • Удружење је добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом.
 • Забрањена су тајна и паравојна удружења.
 • Удружење се може удруживати у савезе и у друге асоцијације у земљи и иностранству (у даљем тексту: савези).
 • Део удружења/савеза удружења нема својство правног лица.
 • Рад удружења/савеза удружења је јаван.
 • Остваривање јавности рада уређује се статутом удружења/савеза удружења
 • Упис удружења/савеза удружења са седиштем на територији Републике Србије у Регистар је доборовољан.
 • Удружење/савез удружења стиче статус правног лица даном уписа у Регистар.
 • Регистар удружења садржи податке о удружењу/савезу удружења и то: редни број уписа; облик организовања (удружење или савез); назив удружења, односно савеза; скраћени назив удружења, односно савеза; седиште и адреса удружења, односно савеза; област остваривања циљева удружења, односно савеза; датум оснивања удружења, односно савеза; привредна и друге делатности које удружење, односно савез непосредно обавља; лично име, пребивалиште, односно боравиште и јединствени матични број грађана, односно број путне исправе и државу издавања путне исправе заступника удружења, односно савеза; предвиђено време за које се удружење, односно савез оснива; матични број и порески идентификациони број (ПИБ) удружења, односно савеза; чланство у савезу или другој асоцијацији у земљи и иностранству; датум доношења, односно измена и допуна статута; подаци о статусној промени; подаци везани за ликвидацију удружења, односно савеза; подаци везани за стечај удружења, односно савеза; забелешка о покретању поступка за забрану рада удружења, односно савеза; забрана рада удружења, односно савеза и престанак удружења, односно савеза; број и датум доношења решења о упису у Регистар; број и датум доношења решења о промени података у Регистру; број и датум доношења решења о брисању из Регистра; напомена.

Општа упутства

Поступак уписа у Регистар удружења/савеза удружења са седиштем на територији Републике Србије, покреће се подношењем уредно попуњене пријаве за упис (упис усклађивања, оснивања, промена и брисања података), предложених додатака уз пријаве, прописане документације и доказа о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре (АПР).
Пријаве за упис се попуњавају читко, електронски или писаним путем, а могу се преузети:
Уредно попуњене пријаве са пратећом документацијом и доказом о уплати накнаде се подносе:
Подносилац пријаве за упис у Регистар је:
 • заступник удружења/савеза удружења
 • пуномоћник са приложеним писменим пуномоћјем потписаним од стране заступника удружења и снабдевен печатом удружења.
Напомена:
Ако се пријава за упис у Регистар или преузимање одлуке Регистратора врши преко пуномоћника, пуномоћје се доставља АПР као саставни део документације и то у оригиналу или овереној фотокопији. При подношењу пријаве за упис оснивања, пуномоћје мора бити снабдевено овереним потписом даваоца пуномоћја (заступника удружења у оснивању) од стране надлежног органа за оверу потписа (општина или суд). Ако се за упис оснивања, пуномоћје даје адвокату, потпис даваоца пуномоћја не мора бити оверен од стране органа надлежног за оверу потписа. Ако је подносилац пријаве пуномоћник - адвокат, он може овластити другог адвоката за подношење пријаве и преузимање одлука Регистратора (заменичко пуномоћје). Пуномоћника – адвоката може замењивати адвокатски приправник који је код њега запослен, само ако је тако одређено у пуномоћју.

Уз пријаву за упис прилаже се прописана документација и доказ о уплати накнаде – уплатница или други доказ о плаћеној накнади за упис, на рачун Агенције за привредне регистре број 840-969627-83, модел се не уписује, позив на број 07-... (у наставку додати матични број удружења/савеза удружења). Ако удружење/савез удружења нема матични број, уписује се само позив на број

Преузимање одлуке Регистратора

Одлуку Регистратора, ако се подносилац пријаве определио за преузимање одлуке у седишту АПР у Београду или организационој јединици АПР, може преузети:
 • заступник удружења
 • подносилац пријаве
 • лице које заступник удружења или подносилац пријаве овласти за преузимање, у ком случају се, ако пуномоћје није предато при подношењу пријаве, при преузимању доставља писмено пуномоћје дато од стране подносиоца пријаве и снабдевено печатом удружења или овереним потписом подносиоца код уписа оснивања.
Пријаве за упис
Пријава за упис у Регистар се подноси на прописаном обрасцу. Ако образац није прописан, пријава се подноси путем поднеска у коме се наводе подаци који се уписују у Регистар. Поред пријаве која садржи опште податке о удружењу, подносиоцу, а у циљу економичности поступка, подносе се и предложени додаци уз сваку врсту промене. Предложени додаци се уз пријаве могу преузети у седишту АПР у Београду, у организационим јединицама АПР, и са Интернет стране Агенције.
Пријава за упис се подноси на језику и писму који су у службеној употреби у Републици Србији.
Пријава за упис се подноси Агенцији у једном примерку.

Напомена:
Предложени додаци олакшавају и убрзавају процес одлучивања и уписа у Регистар, али не постоји обавеза подносиоца да их попуни и преда.
Уз пријаву се обавезно прилаже:
 • документација која се, у складу са Законом и Правилником, подноси за упис
 • доказ о уплати накнаде за упис у складу са Уредбом којом се прописује висина накнаде за упис удружења у Регистар и друге услуге које пружа Агенција у поступку вођења Регистра. Накнада се уплаћује на рачун број: 840-969627-83, модел се не уписује, позив на број 07-... (у наставку додати матични број удружења/савеза удружења). Ако удружење/савез удружења нема матични број, уписује се само позив на број
 • факултативно: предложени додаци у зависности од врсте промене.
Напомена:
Уз пријаву оснивања удружења/савеза удружења доставља се и доказ о уплати таксе за матични/регистарски број који се добија од Републичког завода за статистику а преко АПР, и износи 1.750,00 динара. Уплата се врши на следећи број: 840-742221843-57, модел 97, а у наставку се у поље позив на број уписује шифра са списка општина. Упутство за уплату и бројеви рачуна по општинама налазе се у документу који можете преузети oвде.

Потврда о поднетој пријави
О поднетој пријави за упис у Регистар, Регистратор издаје потврду. Потврда се издаје на обрасцу који предлаже Регистратор, са евидентираним временом подношења пријаве, бројем (ознаком) под којим је пријава заведена, ознаком Регистра, предметом уписа, списком примљених докумената и податком о висини наплаћене накнаде за упис у Регистар.

Услуге које пружа Агенција
Ради увида у Регистар, подношења пријава и захтева за издавање уверења и копија из Регистра, Регистратор обезбеђује приступ Регистру преко Агенције, као и целодневни приступ Регистру преко Интернета.
Агенција обезбеђује електронску повезаност Регистра са другим регистрима или базама података, који се воде у Републици Србији или изван Републике.
Повезаност Регистра са државним органима и организацијама обезбеђује се кроз телекомуникациону мрежу или путем компјутерских медија. Агенција остварује сарадњу са државним органима и организацијама у циљу стварања услова за ажурно вођење евиденције о подацима који се о удружењима региструју у тим органима и организацијама.


Општа усклађивања
Упис усклађивања удружења и савеза удружења са седиштем на територији Републике Србије у Регистар удружења, врши се без накнаде.

Поступак уписа усклађивања покреће се подношењем пријаве за упис усклађивања удружења у Регистар удружења, предложених додатака уз пријаву и прописане документације. Упис усклађивања у Регистар удружења се врши без накнаде и почиње од 22.10.2009. године и траје 18 месеци, односно до 22.04.2011. године.

Друштвене организације, удружења грађана и њихови савези основани према Закону о друшвеним организацијама и удружењима грађана (Сл.гласник СРС, бр. 24/82.....12/89 и Сл.гласник РС, бр.53/93...48/94), као и они који имају седиште на територији Републике Србије, а уписани су у Регистар према Закону о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације које се оснивају за територију СФРЈ (Сл.лист СФРЈ бр.42/90 и Сл.лист СФРЈ бр.24/94...73/2000), дужни су да у року од 18 месеци од дана почетка примене Закона о удружењима, ускладе своја акта и да уз пријаву за упис поднесу прописану документацију.

Напомена:
Обавеза усклађивања се не односи на пословна удружења и спортске организације и удружења. Она се не уписују у Регистар удружења, као ни правна лица која су основана у складу са другим прописима и регистрована у другим регистрима (верске организације, политичке странке и сл).

Уз уредно попуњену пријаву за упис усклађивања у Регистар удружења и предложене додатке подноси се:
 • фотокопија решења о упису у Регистар друштвених организација и удружења грађана, односно Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација
 • акт о избору заступника удружења, односно савеза који обавезно садржи: лично име, пребивалиште и адресу односно боравиште заступника и његов јединствени матични број грађана, односно број путне исправе и државу издавања путне исправе-одлука мора бити донета од надлежног органа, са наведеним датумом доношења и потписана од стране овлашћеног лица за потписивање (председник скупштине или управног одбора), и снабдевена печатом удружења
 • оверена фотокопија личне карте заступника удружења, односно савеза, а ако она не садржи податак о пребивалишту и адреси и потврда о пребивалишту, односно оверена фотокопија путне исправе и потврда о боравишту
 • два примерка новог статута - оба примерка морају ду буду у оригиналу
 • друге акте донете у поступку усклађивања.
Подносилац пријаве је заступник удружења или лице које заступник овласти.
По пријему пријаве Регистратор проверава да ли су испуњени законски услови за упис усклађивања. Ако утврди да је поднета уредна пријава и документација, Регистратор у року од 30 дана од дана подношења уредне пријаве доноси Решење о упису усклађивања. Уз решење о упису у Регистар удружењу се доставља примерак статута који се оверава печатом Агенције и потписом Регистратора, чиме се потврђује његова истоветност са примерком статута који се чува у Агенцији.

Напомена:
Регистратор не испитује тачност података и веродостојност докумената достављених уз пријаву за упис.
Ако Регистратор утврди да нису испуњени услови за упис у Регистар, али да се уочени недостаци могу отклонити, Регистратор ће обавестити подносиоца о уоченим недостацима и наложиће му да у примереном року од 15 дана од дана пријема обавештења исправи недостатке, односно уреди пријаву. Писмено обавештење се доставља на адресу која је у пријави наведена као адреса за пријем одлуке Регистратора и објављује са на Интернет страни Агенције.
Ако подносилац пријаве поступи у траженом року и уреди пријаву односно достави уредну документацију, Регистратор ће у прописаном року од 30 дана од дана поднете уредне пријаве за упис, решењем усвојити захтев и извршити упис у Регистар.
Ако подносилац пријаве не поступи у траженом року или не уреди пријаву односно не достави уредну документацију, Регистратор ће по оцени да нису испуњени услови за упис у Регистар, одбацити пријаву.

Упис привредне делатности
По завршеном поступку усклађивања, односно по добијању решења о извршеном упису усклађивања у Регистру удружења, удружење/савез удружења може да пријави привредну делатност коју непосредно обавља Регистру привредних субјеката. Ако је статутом прописано да удружење/савез удружења обавља непосредно одређену привредну делатност, потребно је предати:
 • пријаву уписа привредне делатности у Регистар привредних субјеката, коју удружење/савез удружења непосредно обавља
 • доказ о уплати накнаде у износу од 1.560,00 динара, сходно члану 4 став 1. тачка 3. Уредбе о висини накнаде за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре, на рачун број 840-969627-83 по моделу 97 позив на број 95-01
По доношењу Решења о упису привредне делатности удружења/савеза удружења у Регистар привредних субјеката, тај се податак по службеној дужности евидентира у Регистру удружења без доношења посебног акта.
Промена привредне делатности или брисање привредне делатности се врши подношењем пријаве, документације и доказа о уплати накнаде у висини од 1.560,00 динара, Регистру привредних субјеката, а по доношењу Решења о промени или брисању делатности, тај податак се евидентира у Регистру удружења без доношења посебног акта.

Напомена:
Законом о удружењима је прописано да се Регистру привредних субјеката пријављује привредна делатност (само једна и то она претежна), која се региструје уписом шифре делатности и описом делатности на начин прописан Законом о класификацији делатности. Како је Законом такође прописано да се у Регистар удружења уписују и друге делатности и активности које удружење непосредно обавља, то ће се у Регистар удружења, на основу пријаве и прописане документације, уписати у виду забелешке, подаци о другим делатностима и активностима које удружење непосредно обавља.

Напомена:
Законом прописани рок за подношење пријаве усклађивања је 18 месеци од дана почетка примене Закона, односно од 22.10.2009. године. Удружења која у овом року односно до 22.04.2011. године, не поднесу пријаву за упис усклађивања, по спроведеном поступку ликвидације се Решењем Регистратора бришу из Регистра и губе статус правног лица, а њихова имовина прелази на лица одређена статутом, односно Законом.

Додатне информације:
 • РЕВИДИРАНО ИЗДАЊЕ ПРИРУЧНИКА: КАКО ОСНОВАТИ И РЕГИСТРОВАТИ НВО, ПО НОВОМ ЗАКОНУ О УДРУЖЕЊИМА, ПРИПРЕМИО ЈЕ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА. Сва неопходна упутства за регистрацију (и "пререгистрацију") невладиних организација у Србији, по новом Закону о удружењима можете видети и преузети на следећим линковима: Како основати и регистровати НВО (DOC), (PDF), (HTML)
 • Комплет докумената за регистрацију можете погледати и пренети на свој рачунар и са линка.

уторак, 6. октобар 2009.

Конкурс - програми сталног стручног усавршавања

Текст конкурса са линка.

На основу одредбе из члана 21. став 1. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС“, број 72/2009) и одредбе из члана 4. став 3. Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (“Сл.гласник РС“, бр. 14/2004 и 55/2005), Завод за унапређивање образовања и васпитања расписује

КОНКУРС

за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2010/2011. годину

Појединачна пријава на Конкурс мора да садржи следећа документа:

1. попуњен формулар, највише осам страна куцаног текста А4 формат (у писаној и електронској форми - компакт диск)
2. резиме програма, једна страна куцаног текста А4 формат (у писаној и електронској форми - компакт диск)
3. детаљан опис садржаја и врста активности, највише 4 стране куцаног текста А4 формат (у писаној и електронској форми - компакт диск)
4. писана препорука институције која подржава програм ( за школску 2010/2011)
5. својеручно потписана изјава реализатора да ће изводити предложени програм,
6. доказ о појединачној уплати 7.500,00 динара по једној пријави на име покрића трошкова стручних и административно-техничких послова на текући рачун Завода број 840-2033666-42, сврха уплате „учешће на конкурсу“

Пријаве за сваки програм подносе се појединачно у писаној и електронској форми.

Писану препоруку из тачке 4. овог Конкурса може издати само институција регистрована за обављање делатности у области образовања и васпитања.
Конкурсну документацију је неопходно попунити ћириличним писмом, користећи искључиво фонт Times New Roman, величине 12, у Unicode распореду (Microsoft Word 2000 - 2007).

Формулар као саставни део документације се налази на web сајту Завода www.zouv.gov.rs. Учесник конкурса лично одговара за тачност података унетих у формулар.

Пријаве на конкурс могу се послати најкасније до 31. децембра 2009. године, препорученом пошиљком на адресу:

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ФАБРИСОВА 10, 11040 БЕОГРАД, ПОШТАНСКИ ФАХ 2, УЗ НАЗНАКУ: „ЗА КОНКУРС“

Непотпуне и неблаговремено послате пријаве, неће бити разматране. Списак непотпуних и неблаговремо послатих пријава биће истакнут на сајту Завода са обавештењем до ког рока може да се преузме документација
О резултату конкурса Завод ће у писаној форми обавестити све учесника конкурса најкасније до 31. марта 2010. године.


уторак, 22. септембар 2009.

КОНКУРС за учешће на Међународној конференцији „Професионални развој запослених у образовању - Мотивисаност за стручно усавршавање“

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за учешће на Међународној конференцији

Професионални развој запослених у образовању - Мотивисаност за стручно усавршавање“.
Конференција ће се одржати у хотелу „Дунав“, Сремски Карловци, од 21. до 23. октобра 2009. године.
Циљ Конференције је унапређивање система професионалног развоја са посебним освртом на мотивисање запослених и планирање даљих корака.
Уколико сте наставник, васпитач или стручни сарадник запослен у образовно-васпитној установи и сматрате да можете да дате свој допринос раду Конференције, позивамо Вас да попуните пријавни формулар који можете преузети на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања: www.zuov.gov.rs у тексту конкурса.
Попуњен формулар послати на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања/ Центар за професионални развој запослених, Фабрисова 10, 11 000 Београд, са назнаком „Пријава за учешће на конференцији – конкурс“, или на е-mail: milan.boskovic@zuov.gov.rs са назнаком – „Конкурс“.
Уколико будете изабрани, трошкови Вашег учешћа биће покривени.
Конкурс је отворен до 2. октобра 2009. године.

Конкурс: Професионални развој запослених у образовању - Мотивисаност за стручно усавршавање
Пријавни формулар: Професионални развој запослених у образовању - Мотивисаност за стручно усавршавање

субота, 19. септембар 2009.

Фестивал Балона „Киси“ 2009.

Смедеревска Паланка, 24. – 27. 09. 2009. године.
Намера организатора је да се Фестивал балона „Киси“ одржава сваке године као мулти медијски спектакл у отвореном простору „Киси долине“ – Рудина покрај реке Јасенице у Смедеревској Паланци, којим се јутарњим и вечерњим летовима топло-ваздушним балонима Фестивала балона обједињују у јединствену манифестацију: привредни, културни, духовни, забавни и други садржаји међународног карактера са циљем да се унапреди привредна, културна и духовна сарадња свих учесника и допринесе развоју туризма уз афирмацију Смедеревске Паланке.
Ове године Фествал балона организује се, као припрема за све веће манифестације из године у годину, крајем септембра и почетком октобра у периоду тзв. „Михољског лета“, а поводом традиционалног обележавања „Крстовдана“ 27. септембра.
Директор Фествала Балона „Киси“ је Миломир Стошковић, аутор пројекта Фестивал Балона „Киси“ 2009., а Председник Организационог одбора је Златан Бећић, заменик председника Скупштине Општине Смедеревска Паланка.

ПРОГРАМ
ФЕСТИВАЛА БАЛОНА „КИСИ“ 2009
Четвртак, 24. септембар 2009. године
Од 20:00 ч - Свечано отварање Фестивала балона „Киси“ на Градском тргу;
- Везани лет једног балона, „Night glow“
Петак, 25. септембар 2009. године
Од 07:00 - 09:00 часова – Јутарњи слободан такмичарски „Киси“ лет;
Од 16:00 – 18:00 часова – Вечерњи слободан такмичарски „Киси“ лет;
Субота, 26. септембар 2009. године
Од 07:00 – 09:00 часова – Јутарњи слободан такмичарски „Киси“ лет;
У 15 часова промоција књиге „Крила Србије“ , аутора Циглић Бориса у Свечаној сали гимназије „Света Ђорђевић“;
У 15:30 почетак програма на Аеродрому „Рудине“
- концерт младих паланачких рок бендова и ди-џејева
- масовно полетање балона и њихов слободан лет
- акробатски летови чланова Аеро клуба „Јасеница“
Недеља, 27. септембар 2009. године
Од 07:00 – 09:00 – Јутарњи слободан такмичарски „Киси“ лет
У 11ч – Свечано затварање Фестивала балона „Киси“ 2009, проглашење победника и додела признања.

Контакт

ФЕСТИВАЛ БАЛОНА „КИСИ“ 2009
Смедеревска Паланка, 11420
ул. Вука Караџића бр. 25
Република Србија
тел. +381 (0)26 321 087
факс +381 (0)26 317 624
е-mail: info@smed-palanka.rs, balonfest@festivalbalona.rs

BALLOON FESTIVAL „KISSY“ 2009
Smederevska Palanka, 11420
Vuk Karadzic str. no. 25
Serbia Republik
tel. +381 (0)26 321 087
fax +381 (0)26 317 624
e-mail: info@smed-palanka.rs

четвртак, 10. септембар 2009.

Регионална ECDL конференција: ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ - УСЛОВ И ОБАВЕЗА

ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ - УСЛОВ И ОБАВЕЗА
Пренето са линка.
Способност коришћења рачунара данас постаје услов пословања а тиме и живота фирми, друштва и појединаца. Дигитални свет тако постаје и стална обавеза додатног учења. Зато се овом проблему из дана у дан посвецује све већа пажња.
Европска Унија је својим концептом ECDL - European Computer Driving Licence поставила стандард уједначеног минимума потребног знања за запослење у привредним и ванпривредним институцијама, а све образовне институције уврстиле су ЕЦДЛ сегменте у своје наставне програме. Председник Европске Комисије, господин Барросо, у фебруару ове године свечано је преузео деветомилионити ЕЦДЛ индеx у намери да и сам полаже ове испите и личним примером укаже на одлучност европских ставова и неопходност информатичке писмености на свим нивоима рада, од најнижег до највишег. Недавно је у Прагу на 52. конференцији генералних директора јавних управа европских земаља још једном подвучен ЕЦДЛ за мерило писмености и основ ширења EUPAN – European Public Administration Network који треба да омогући градјанима и фирмама бољу примену нових технологија у комуникацији са државним органима.
Статистички показатељи говоре да су пропорционално броју становника, земље југоисточног региона у све већем заостатку за Европом што наравно подстче и даљи раст већ постојеће велике привредне разлике. То је разлог да су до сада многе земље региона добиле значајна средства из приступних фондова за унапређење информатичке писмености, а предузетници који желе будућност својим фирмама перманентно улажу у информатичко образовање запослених. ЕЦДЛ се за кратко време имплементирао и ван Европе а свуда у свету спроводи се мрежом тестних центара које контролишу национални носиоци лиценце. У нашем региону то су: ДИС – Друштво информатичара Словеније, ХИЗ – Хрватски информатички збор, ЕЦДЛ удружење информатичара БИХ и ЈИСА – информатички савез Србије који је тренутно надлежан и за Црну Гору и Македонију.
После Хрватске и Словеније, ЈИСА је ове године домаћин регионалној конференцији где ће се представити напори и резултати не само бивших југословенских република већ и других блиских земаља (Италија, Аустрија, Мадјарска, Румунија...). За ту сврху поред уобичајених презентација, биће организовани и Б2Б разговори, штандови, посебне сесије и све друго потребно да се што пре и што више подстакне развој информатичке писмености региона и смањи јаз који данас постоји.
Конференцију ће отворити Председник Европске скупштине професионалних информатичких асоцијација (CEPIS) а уводна излагања имаће директор ЕЦДЛ фондације и сви национални лидери информатичких асоцијација и државних министарстава задужених за развој и примену нових технологија у овим земљама.
Задаци који се постављају пред државне органе, привреду и ванпривреду, образовне институције, као и практични примери и реализована пракса, биће презентовани на овој конференцији.
Зато Вас позивамо да неизоставно присуствујете, уочите трендове и спроведете их у својим окружењима!
За све посетиоце обавезна је претходна пријава на сајту www.ecdl.rs или тел. + 381 11 - 2620374, 2622668, 2620374


Трећа Регионална ECDL Конференција
Београд, 08 – 10. Октобар 2009, Хотел Continental

Четвртак, 08. Октобар 2009.

 • Долазак гостију
 • 19:30 Прелиминарни састанак представника ECDL-Ф и председника регионалних ИЦТ удружења – регионалних носиалаца ECDL лиценце

Петак, 09. Октобар 2009.

 • 10:30 Уводна реч: Божидар Ђелић, Потпредседник Владе Србије (tbc)
 • Niko Schlamberger i Prof.Dr. Vasile Baltac, Председници CEPIS
 • Piotr Mrozinski, ECDL Foundation
 • 10:50 ECDL Austrija – Elisabeth Waldbauer, искуства у управи,председник ECDL Austria (tbc)
 • 11:00 ECDL Hungary - Alfolidi Istvan, искуства у управи, председник NJSZT Hungary (tbc)
 • 11:10 ECDL Romania - Prof.Dr. Vasile Baltac, искуства у управи, председник ATIC Romania
 • 11:20 ECDL Italy - Giulio Occhini, искуства у здравству, председник AICA Italia (tbc)
 • 11:30 ECDL Slovenija - Niko Schlamberger, председник Словенског друштва информатика
 • 11:40 ECDL Hrvatska – Маријан Фрковић, председник ECDL HR
 • 11:50 ECDL BiH – Mensura Beganović, председник ECDL BIH
 • 12:00 ECDL Србија, Црна Гора и Македонија – Ђорђе Дукић, председник ЈИСА

 • 12.10 – 12.40 Кафе пауза – у салону ЛеЦлуб Цонтинентал

 • 12:40 – 14:40 Трибина: ECDL услов и обавеза
Уводна реч: Јасна Матић, министарка, Министарство за телекомуникације и информационо друштво Србије (tbc)
Потом представници надлежних министарстава земаља региона: Искуства у министарствима Словеније (управа), Хрватске (просвета), БИХ (донације), Србије (одбране), Црне Горе (здравства)…

 • 14.40 – 15.50 Ручак у хотелу Continental
 • 16:00 – 19:00 Билатерални разговори и посете ECDL штандовима у салону LeClub Continental
 • Од 20.00 – Свечана вечера уз крстарење бродом Сава/Дунав

Субота, 10. Октобар 2009.

 • Факултативно: разгледање Калемегданске тврђаве и Кнез Михајлове улице - тговачког центра Београда или крстарење бродом (ако се претходног дана због евентуално лошег времена одустало од вечере на броду).среда, 9. септембар 2009.

Недељa локалне демократије - од 12. до 18. октобра


У 33 земље и ове године се одржава Недеље локалне демократије. у овом блогу је листа препорука за активности са линка http://www.coe.int/t/congress/demoweek/default_en.asp.
Да ли ће се и наше општине укључити у ове активности?
Активности које могу бити реализоване у оквиру Недеље локалне демократије:
 • - Информативне/комуникационе активности
 • - Дан отворених врата у јединицама локалне самоуправе
 • - Изложба о културном наслеђу и историји града/општине
 • - Штампање промотивних материјала локалне самоуправе
Информативна кампања на локалним медијима
 • - Специјално издање часописа локалне самоуправе, које се фокусира на Недељу локалне
 • - демократије
 • - Активности базиране на размени између грађана и изабраних представника локалне самоуправе
 • - Дан отворених врата у јединицама локалне самоуправе
 • - Грађани обилазе установе којима управља локална самоуправа (ватрогасне станице, школе...)
 • - Сусрети изабраних представника локалне власти и грађана
 • - Отварање заседања општинског/градског већа за јавност
 • - Јавне расправе и на теме од јавног значаја и активности финансиране од стране локалне
 • - самоуправе
 • - Истраживања о локалним практичним политикама или јавном задовољству активностима локалне
 • - самоуправе
 • - Предавање и дискусија о локалној демократији
 • - Сусрет и разговори локалних функционера и представника организација у заједници
 • - Форум о локалном развоју: Форум треба да окупи све заинтересоване стране које желе да допринесу локалном развоју
Активности за младе
 • - Медији за младе: млади људи посматрају и анализирају Европску недељу локалне демократије изновинарске перспективе
 • - Организовање састанака ђачких парламената да дискутују о темама релевантним за младе
 • - Посете младих локалним институцијама
 • - Посете изабраних представника локалних власти школама
 • - Такмичење у писању приче на тему „Да сам ја изабрани представник локалне власти“ за младепреко 16 година
 • - Моћ ученика: игра у оквиру које млади добијају могућност да хипотетички троше општински буџет
 • - Политички брзи састанак: троминутни састанци упознавања одборника и младих људи
 • - Време питања: Уклањање баријера између младих људи, одборника, политичара или представника
 • - Одведите одборника у школу: Изабрани представници или одборници посећују младе људе у њиховом окружењу да би разговарали о његовој/њеној улози
 • - Активно укључити у политичке, социјалне и моралне проблеме око њих, кроз симулацију избора
 • - Млади људи широм земље пишу на тему „мој живот у заједници“
 • - Градоначелник дана: Изабрани млади људи се стављају у улогу градоначелника/председника општине
 • - Школска дебата
 • - Квиз кроз који се учи о локалној и европској демократији
 • - Интергенерацијска дебата о темама које обе групе препознају као битне
Активности за старије
 • - Интергенерацијска дебата о темама које обе групе препознају као битне
 • - Старији грађани посећују институције које су у надлежности локалне власти (ватрогасни дом, школу...)
 • - Јавне дебате за старије на теме које су у њиховом интересу

понедељак, 7. септембар 2009.

Смедеревска јесен 2009.

Домаћин: Општина Смедерево
Почиње у: четвртак, септембар 10, 2009 у 10:10 пре подне
Завршава се у: недеља, септембар 13, 2009 у 9:10 по подне
Место: Смедерево
Телефон: 026/615666
Е-адреса: infocentarsd@nadlanu.com


ЧЕТВРТАК, 10. септембар 2009
10 – 11,00 Стручно предавање
Тема: Привреда
Организатор: Пододбор за привреду
Место: Пленумска сала

12,00 Отварање Cajмa привреде
Организатор: Пододбор за привреду
Место: Павиљон

18,00 Oтвapaњe изложбе поводом 110 година од прве изложбе грожђа и вина у Смедереву и 100 година nocтojaњa Смедеревске виноградарске задруге,
Организатор: Пододбор за културу
Место: зграда Музеjа

19.00 Oтвapaњe продаjне изложбе уметничких дела и сувенира
"Златне руке"
Место:Галериjа савремене уметности,
Организатор: Пододбор за културу

20.00 Oтвapaњe" Винског града",
Место: парк иза Галериjе на тргу,
Организатор:Туристичка организациjа Смедерева

ПЕТАК 11. септембар, 2009.
17.00 Приjем гостиjу,
Место: Хол и Пленумска сала
18.00 Свечани дефиле
Место: Kapaђoђeвa улица - Kapaђopђeв Дуд
Организатор: Пододбор за културу

18.30 Предаjа Кључева градоначелнику и
свечано отвapaњe,
Место: Kapaђopђeв Дуд
Организатор: Пододбор за културу

19.00 Наступи уметничких група Koje су учествовале у дефилеу.
Место: Трг Републике
Организатор: Пододбор за културу

СУБОТА 12. септембар, 2009.
10-18,00 Међународна иконописачка колониjа,
Представљање заната и културног богатства Средњовековне последње српске престонице - Смедерева
Краљевски ред витезова: музичко-сценски приказ.
Место: Мали град смедеревске твpђaвe

12,00 Oтвapaњe изложбе Етно села
Место: Велики град смедеревске твpђaвe

10- 21,00 Продаjна изложба уметничких дела и сувернира ,,3латне руке"
Место: Галериjа савремене уметности

11 - 14,00 Дечиjи програм

14 - 19,00 термин предвиђен за наступе фолклорних група.

19 - 21,00 Наступи групе жонглера и витезова Свибора.
(Програми и извођачи се смeњyjy на сат времена)
Место: Трг Републике (испред цркве, испред Пека, испред зграде Суда,испред парфимерије Вива) и на Карађорђевом Дуду

НЕДЕЉА 13. септембар, 2009.
10-18,00 Међународна иконописачка колониjа, Представљање заната и културног богатства средњовековне последње српске престонице - Смедерева
Краљевски ред витезова: музичко-сценски приказ.
Место: Мали град смедеревске твpђaвe

10- 21,00 Продаjна изложба уметничких дела и сувернир, ,,3латне руке"
Место: Галериjа савремене уметности

11 - 14,00 Дечиjи програм

14 - 19,00 термин предвиђен за наступе фолклорних група.

19 - 21,00 Наступи групе жонглера и витезова Свибора.
(Програми и извођачи се смeњyjy на сат времена)
Место: Трг Републике (испред цркве, испред Пека, испред зграде Суда,испред парфимерије Вива) и на Карађорђевом Дуду

20,00 Уметнички ансамбл војске Србије
„Станислав Бињички“ са гостима
Организатор: Пододбор за културу


ВАТРОМЕТ


понедељак, 31. август 2009.

ПРВИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НАЈБОЉЕ ПЛАНИНАРСКЕ ФОТОГРАФИЈЕ


ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ „ЈАСЕНИЦА“
расписују

К О Н К У Р С
за
„НАЈЛЕПШУ ПЛАНИНАРСКУ ФОТОГРАФИЈУ“

Пропозиције конкурса:

Тема конкурса: Планине, планински пејзажи, планинари, планинарке и планинарски мотиви
Број радова: На конкурс се може пријавити само једном и послати највише до 10 радова.
Техника: Дигитална фотографија ЈПГ формат
Формат: Минимално 297 х 210мм (300дпи)
Обележавање радова: Сви радови морају бити прописно обележени (у Филе Инфо или Филе Пропертиес, уписати назив фотографије, име и презиме аутора, датум рођења, адресу и телефон, назив апарата, место и датум (месец и годину) када је фотографија настала)
Рок за слање: 31. октобар 2009. године
Начин слања: - Маилом на адресу pkjasenica@gmail.com у теми поруке навести „Конкурс за најлепшу планинарску фотографију“)
- Поштом (на ЦД-у у коверти) на адресу ПК “Јасеница“ П. Фах 33, 11420 Смед. Паланка са назнаком „Конкурс за најлепшу планинарску фотографију“.
- Лично на ЦД-у у коверти у просторијама клуба I српског устанка бр. 2 (ТЦ „Сигма“ локал број 25)

Начин гласања: Гласање за фотографије је тајно. Прва селекција фотографија ће се вршити по доспећу свих фотографија, на основу става специјаног жирија организатора и у складу са темом конкурса. Фотографије за које жири сматра да нису задовољиле правила конкурса означавају се ознаком „Н". Ово правило односи се на:
- нетематске фотографије
- фотографије непримереног садржаја
- непоштовање било које друге тачке правила о учешћу на Конкурсу

Овом приликом жири ће одабрати 30 најбољих фотографија које ће се наћи у конкуренцији за главне награде.

Избор најбоље фотографије жири ће извршити на отвореном састанку 6. новембра 2009. године и одредити добитнике три (3) награде и о резултатима конкурса обавестити учеснике и јавност.
Сваки члан жирија има право на једну оцену за фотографију и то у распону од 1 до 5.
Жири ће оцењивање вршити на основу уобичајених професионалних критеријума, а посебно ће обратити пажњу на низ елемента фотографије попут идеје, креативности изражавања, захтевности, технике извођења и сл.
Одлука жирија је коначна

Награђене и остале фотографије које буду у ужем избору жирија биће приказане на посебној изложби и на Интернет презентацији СД „Јасенице“.

Награде:
· Прва награда дигитални фото апарат
· Друга награда планинарски ранац дар „АМЕР ШОП“, улица Вука Караџића број 54 у Смедеревској Паланци
· Трећа награда фотографске услуге дар фотографска радња „Фото Буле“, улица I српског устанка у Смедеревској Паланци

Свим учесницима конкурса планинрски клуб доделиће захвалнице, а најмлађим мајце.

Напомена:
Аутори шаљу искључиво своје радове, под моралном и материјалном одговорношћу.
Ради организације целог такмичења, додељивања награда и заштите ауторских права, аутор одговара да су послате фотографије његово дело и да једино он полаже ауторско право на њих и да има право да их пошаље у складу са условима конкурса.
Аутор је сагласан да Планинарски клуб „Јасеница“ има право на коришћење свих објављених фотографија у сврху властите промоције у било којем облику и у било којем медију (за изложбе, поставити на свој сајт, објављивати у публикацијама и сл.). При свему томе, аутор остаје једини власник ауторских права за своје фотографије.
Аутори се одричу надокнаде за репродуковање радова на сајту, публикацијама, плакатима и сл.

Фотографије би требало да буду без крупнијих интервенција, тј. не могу се комбиновати или уметати мотиви са различитих фотографија. Жири ће предност давати фотографијама са мањим или без уочљивих интервенција.

Слањем фотографија на Конкурс, аутор прихвата све услове наведене у овој објави.

Спонзори:
· СО Смедревска Паланка
· „Амер Шоп“
· „Дејан Петрол“
Медијски спонзори:
· Паланачке новине -
· Радио телевизија „ЈАСЕНIЦА“-
· „Белосавац 2001“
· Зелена Јабука“ -


Ненад Радојковић
НАЧЕЛНИК ПЛАНИНАРСКОГ КЛУБА ЈАСЕНИЦА

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine