среда, 21. октобар 2009.

Регистровање удружења у Србији по новом Закону о удружењима из 2009.

Почело је регистровање удружења у Србији по новом Закону о удружењима
Народна скупштина Републике Србије донела је нови Закон о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09) који је ступио на снагу 22.07.2009. године, а почиње да се примењује истеком три месеца од дана ступања на снагу.
Презенирамо информацију са сајта Агенције за привредне регистре.

Удружења/савез удружења са седиштем на територији Републике Србије
 • Удружење је добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом.
 • Забрањена су тајна и паравојна удружења.
 • Удружење се може удруживати у савезе и у друге асоцијације у земљи и иностранству (у даљем тексту: савези).
 • Део удружења/савеза удружења нема својство правног лица.
 • Рад удружења/савеза удружења је јаван.
 • Остваривање јавности рада уређује се статутом удружења/савеза удружења
 • Упис удружења/савеза удружења са седиштем на територији Републике Србије у Регистар је доборовољан.
 • Удружење/савез удружења стиче статус правног лица даном уписа у Регистар.
 • Регистар удружења садржи податке о удружењу/савезу удружења и то: редни број уписа; облик организовања (удружење или савез); назив удружења, односно савеза; скраћени назив удружења, односно савеза; седиште и адреса удружења, односно савеза; област остваривања циљева удружења, односно савеза; датум оснивања удружења, односно савеза; привредна и друге делатности које удружење, односно савез непосредно обавља; лично име, пребивалиште, односно боравиште и јединствени матични број грађана, односно број путне исправе и државу издавања путне исправе заступника удружења, односно савеза; предвиђено време за које се удружење, односно савез оснива; матични број и порески идентификациони број (ПИБ) удружења, односно савеза; чланство у савезу или другој асоцијацији у земљи и иностранству; датум доношења, односно измена и допуна статута; подаци о статусној промени; подаци везани за ликвидацију удружења, односно савеза; подаци везани за стечај удружења, односно савеза; забелешка о покретању поступка за забрану рада удружења, односно савеза; забрана рада удружења, односно савеза и престанак удружења, односно савеза; број и датум доношења решења о упису у Регистар; број и датум доношења решења о промени података у Регистру; број и датум доношења решења о брисању из Регистра; напомена.

Општа упутства

Поступак уписа у Регистар удружења/савеза удружења са седиштем на територији Републике Србије, покреће се подношењем уредно попуњене пријаве за упис (упис усклађивања, оснивања, промена и брисања података), предложених додатака уз пријаве, прописане документације и доказа о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре (АПР).
Пријаве за упис се попуњавају читко, електронски или писаним путем, а могу се преузети:
Уредно попуњене пријаве са пратећом документацијом и доказом о уплати накнаде се подносе:
Подносилац пријаве за упис у Регистар је:
 • заступник удружења/савеза удружења
 • пуномоћник са приложеним писменим пуномоћјем потписаним од стране заступника удружења и снабдевен печатом удружења.
Напомена:
Ако се пријава за упис у Регистар или преузимање одлуке Регистратора врши преко пуномоћника, пуномоћје се доставља АПР као саставни део документације и то у оригиналу или овереној фотокопији. При подношењу пријаве за упис оснивања, пуномоћје мора бити снабдевено овереним потписом даваоца пуномоћја (заступника удружења у оснивању) од стране надлежног органа за оверу потписа (општина или суд). Ако се за упис оснивања, пуномоћје даје адвокату, потпис даваоца пуномоћја не мора бити оверен од стране органа надлежног за оверу потписа. Ако је подносилац пријаве пуномоћник - адвокат, он може овластити другог адвоката за подношење пријаве и преузимање одлука Регистратора (заменичко пуномоћје). Пуномоћника – адвоката може замењивати адвокатски приправник који је код њега запослен, само ако је тако одређено у пуномоћју.

Уз пријаву за упис прилаже се прописана документација и доказ о уплати накнаде – уплатница или други доказ о плаћеној накнади за упис, на рачун Агенције за привредне регистре број 840-969627-83, модел се не уписује, позив на број 07-... (у наставку додати матични број удружења/савеза удружења). Ако удружење/савез удружења нема матични број, уписује се само позив на број

Преузимање одлуке Регистратора

Одлуку Регистратора, ако се подносилац пријаве определио за преузимање одлуке у седишту АПР у Београду или организационој јединици АПР, може преузети:
 • заступник удружења
 • подносилац пријаве
 • лице које заступник удружења или подносилац пријаве овласти за преузимање, у ком случају се, ако пуномоћје није предато при подношењу пријаве, при преузимању доставља писмено пуномоћје дато од стране подносиоца пријаве и снабдевено печатом удружења или овереним потписом подносиоца код уписа оснивања.
Пријаве за упис
Пријава за упис у Регистар се подноси на прописаном обрасцу. Ако образац није прописан, пријава се подноси путем поднеска у коме се наводе подаци који се уписују у Регистар. Поред пријаве која садржи опште податке о удружењу, подносиоцу, а у циљу економичности поступка, подносе се и предложени додаци уз сваку врсту промене. Предложени додаци се уз пријаве могу преузети у седишту АПР у Београду, у организационим јединицама АПР, и са Интернет стране Агенције.
Пријава за упис се подноси на језику и писму који су у службеној употреби у Републици Србији.
Пријава за упис се подноси Агенцији у једном примерку.

Напомена:
Предложени додаци олакшавају и убрзавају процес одлучивања и уписа у Регистар, али не постоји обавеза подносиоца да их попуни и преда.
Уз пријаву се обавезно прилаже:
 • документација која се, у складу са Законом и Правилником, подноси за упис
 • доказ о уплати накнаде за упис у складу са Уредбом којом се прописује висина накнаде за упис удружења у Регистар и друге услуге које пружа Агенција у поступку вођења Регистра. Накнада се уплаћује на рачун број: 840-969627-83, модел се не уписује, позив на број 07-... (у наставку додати матични број удружења/савеза удружења). Ако удружење/савез удружења нема матични број, уписује се само позив на број
 • факултативно: предложени додаци у зависности од врсте промене.
Напомена:
Уз пријаву оснивања удружења/савеза удружења доставља се и доказ о уплати таксе за матични/регистарски број који се добија од Републичког завода за статистику а преко АПР, и износи 1.750,00 динара. Уплата се врши на следећи број: 840-742221843-57, модел 97, а у наставку се у поље позив на број уписује шифра са списка општина. Упутство за уплату и бројеви рачуна по општинама налазе се у документу који можете преузети oвде.

Потврда о поднетој пријави
О поднетој пријави за упис у Регистар, Регистратор издаје потврду. Потврда се издаје на обрасцу који предлаже Регистратор, са евидентираним временом подношења пријаве, бројем (ознаком) под којим је пријава заведена, ознаком Регистра, предметом уписа, списком примљених докумената и податком о висини наплаћене накнаде за упис у Регистар.

Услуге које пружа Агенција
Ради увида у Регистар, подношења пријава и захтева за издавање уверења и копија из Регистра, Регистратор обезбеђује приступ Регистру преко Агенције, као и целодневни приступ Регистру преко Интернета.
Агенција обезбеђује електронску повезаност Регистра са другим регистрима или базама података, који се воде у Републици Србији или изван Републике.
Повезаност Регистра са државним органима и организацијама обезбеђује се кроз телекомуникациону мрежу или путем компјутерских медија. Агенција остварује сарадњу са државним органима и организацијама у циљу стварања услова за ажурно вођење евиденције о подацима који се о удружењима региструју у тим органима и организацијама.


Општа усклађивања
Упис усклађивања удружења и савеза удружења са седиштем на територији Републике Србије у Регистар удружења, врши се без накнаде.

Поступак уписа усклађивања покреће се подношењем пријаве за упис усклађивања удружења у Регистар удружења, предложених додатака уз пријаву и прописане документације. Упис усклађивања у Регистар удружења се врши без накнаде и почиње од 22.10.2009. године и траје 18 месеци, односно до 22.04.2011. године.

Друштвене организације, удружења грађана и њихови савези основани према Закону о друшвеним организацијама и удружењима грађана (Сл.гласник СРС, бр. 24/82.....12/89 и Сл.гласник РС, бр.53/93...48/94), као и они који имају седиште на територији Републике Србије, а уписани су у Регистар према Закону о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације које се оснивају за територију СФРЈ (Сл.лист СФРЈ бр.42/90 и Сл.лист СФРЈ бр.24/94...73/2000), дужни су да у року од 18 месеци од дана почетка примене Закона о удружењима, ускладе своја акта и да уз пријаву за упис поднесу прописану документацију.

Напомена:
Обавеза усклађивања се не односи на пословна удружења и спортске организације и удружења. Она се не уписују у Регистар удружења, као ни правна лица која су основана у складу са другим прописима и регистрована у другим регистрима (верске организације, политичке странке и сл).

Уз уредно попуњену пријаву за упис усклађивања у Регистар удружења и предложене додатке подноси се:
 • фотокопија решења о упису у Регистар друштвених организација и удружења грађана, односно Регистар удружења, друштвених организација и политичких организација
 • акт о избору заступника удружења, односно савеза који обавезно садржи: лично име, пребивалиште и адресу односно боравиште заступника и његов јединствени матични број грађана, односно број путне исправе и државу издавања путне исправе-одлука мора бити донета од надлежног органа, са наведеним датумом доношења и потписана од стране овлашћеног лица за потписивање (председник скупштине или управног одбора), и снабдевена печатом удружења
 • оверена фотокопија личне карте заступника удружења, односно савеза, а ако она не садржи податак о пребивалишту и адреси и потврда о пребивалишту, односно оверена фотокопија путне исправе и потврда о боравишту
 • два примерка новог статута - оба примерка морају ду буду у оригиналу
 • друге акте донете у поступку усклађивања.
Подносилац пријаве је заступник удружења или лице које заступник овласти.
По пријему пријаве Регистратор проверава да ли су испуњени законски услови за упис усклађивања. Ако утврди да је поднета уредна пријава и документација, Регистратор у року од 30 дана од дана подношења уредне пријаве доноси Решење о упису усклађивања. Уз решење о упису у Регистар удружењу се доставља примерак статута који се оверава печатом Агенције и потписом Регистратора, чиме се потврђује његова истоветност са примерком статута који се чува у Агенцији.

Напомена:
Регистратор не испитује тачност података и веродостојност докумената достављених уз пријаву за упис.
Ако Регистратор утврди да нису испуњени услови за упис у Регистар, али да се уочени недостаци могу отклонити, Регистратор ће обавестити подносиоца о уоченим недостацима и наложиће му да у примереном року од 15 дана од дана пријема обавештења исправи недостатке, односно уреди пријаву. Писмено обавештење се доставља на адресу која је у пријави наведена као адреса за пријем одлуке Регистратора и објављује са на Интернет страни Агенције.
Ако подносилац пријаве поступи у траженом року и уреди пријаву односно достави уредну документацију, Регистратор ће у прописаном року од 30 дана од дана поднете уредне пријаве за упис, решењем усвојити захтев и извршити упис у Регистар.
Ако подносилац пријаве не поступи у траженом року или не уреди пријаву односно не достави уредну документацију, Регистратор ће по оцени да нису испуњени услови за упис у Регистар, одбацити пријаву.

Упис привредне делатности
По завршеном поступку усклађивања, односно по добијању решења о извршеном упису усклађивања у Регистру удружења, удружење/савез удружења може да пријави привредну делатност коју непосредно обавља Регистру привредних субјеката. Ако је статутом прописано да удружење/савез удружења обавља непосредно одређену привредну делатност, потребно је предати:
 • пријаву уписа привредне делатности у Регистар привредних субјеката, коју удружење/савез удружења непосредно обавља
 • доказ о уплати накнаде у износу од 1.560,00 динара, сходно члану 4 став 1. тачка 3. Уредбе о висини накнаде за регистрацију и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре, на рачун број 840-969627-83 по моделу 97 позив на број 95-01
По доношењу Решења о упису привредне делатности удружења/савеза удружења у Регистар привредних субјеката, тај се податак по службеној дужности евидентира у Регистру удружења без доношења посебног акта.
Промена привредне делатности или брисање привредне делатности се врши подношењем пријаве, документације и доказа о уплати накнаде у висини од 1.560,00 динара, Регистру привредних субјеката, а по доношењу Решења о промени или брисању делатности, тај податак се евидентира у Регистру удружења без доношења посебног акта.

Напомена:
Законом о удружењима је прописано да се Регистру привредних субјеката пријављује привредна делатност (само једна и то она претежна), која се региструје уписом шифре делатности и описом делатности на начин прописан Законом о класификацији делатности. Како је Законом такође прописано да се у Регистар удружења уписују и друге делатности и активности које удружење непосредно обавља, то ће се у Регистар удружења, на основу пријаве и прописане документације, уписати у виду забелешке, подаци о другим делатностима и активностима које удружење непосредно обавља.

Напомена:
Законом прописани рок за подношење пријаве усклађивања је 18 месеци од дана почетка примене Закона, односно од 22.10.2009. године. Удружења која у овом року односно до 22.04.2011. године, не поднесу пријаву за упис усклађивања, по спроведеном поступку ликвидације се Решењем Регистратора бришу из Регистра и губе статус правног лица, а њихова имовина прелази на лица одређена статутом, односно Законом.

Додатне информације:
 • РЕВИДИРАНО ИЗДАЊЕ ПРИРУЧНИКА: КАКО ОСНОВАТИ И РЕГИСТРОВАТИ НВО, ПО НОВОМ ЗАКОНУ О УДРУЖЕЊИМА, ПРИПРЕМИО ЈЕ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НЕПРОФИТНОГ СЕКТОРА. Сва неопходна упутства за регистрацију (и "пререгистрацију") невладиних организација у Србији, по новом Закону о удружењима можете видети и преузети на следећим линковима: Како основати и регистровати НВО (DOC), (PDF), (HTML)
 • Комплет докумената за регистрацију можете погледати и пренети на свој рачунар и са линка.

уторак, 6. октобар 2009.

Конкурс - програми сталног стручног усавршавања

Текст конкурса са линка.

На основу одредбе из члана 21. став 1. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС“, број 72/2009) и одредбе из члана 4. став 3. Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (“Сл.гласник РС“, бр. 14/2004 и 55/2005), Завод за унапређивање образовања и васпитања расписује

КОНКУРС

за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2010/2011. годину

Појединачна пријава на Конкурс мора да садржи следећа документа:

1. попуњен формулар, највише осам страна куцаног текста А4 формат (у писаној и електронској форми - компакт диск)
2. резиме програма, једна страна куцаног текста А4 формат (у писаној и електронској форми - компакт диск)
3. детаљан опис садржаја и врста активности, највише 4 стране куцаног текста А4 формат (у писаној и електронској форми - компакт диск)
4. писана препорука институције која подржава програм ( за школску 2010/2011)
5. својеручно потписана изјава реализатора да ће изводити предложени програм,
6. доказ о појединачној уплати 7.500,00 динара по једној пријави на име покрића трошкова стручних и административно-техничких послова на текући рачун Завода број 840-2033666-42, сврха уплате „учешће на конкурсу“

Пријаве за сваки програм подносе се појединачно у писаној и електронској форми.

Писану препоруку из тачке 4. овог Конкурса може издати само институција регистрована за обављање делатности у области образовања и васпитања.
Конкурсну документацију је неопходно попунити ћириличним писмом, користећи искључиво фонт Times New Roman, величине 12, у Unicode распореду (Microsoft Word 2000 - 2007).

Формулар као саставни део документације се налази на web сајту Завода www.zouv.gov.rs. Учесник конкурса лично одговара за тачност података унетих у формулар.

Пријаве на конкурс могу се послати најкасније до 31. децембра 2009. године, препорученом пошиљком на адресу:

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ФАБРИСОВА 10, 11040 БЕОГРАД, ПОШТАНСКИ ФАХ 2, УЗ НАЗНАКУ: „ЗА КОНКУРС“

Непотпуне и неблаговремено послате пријаве, неће бити разматране. Списак непотпуних и неблаговремо послатих пријава биће истакнут на сајту Завода са обавештењем до ког рока може да се преузме документација
О резултату конкурса Завод ће у писаној форми обавестити све учесника конкурса најкасније до 31. марта 2010. године.


Најновији наслови на блогу Паланка OnLine