четвртак, 12. новембар 2009.

ИНФОРМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ "Програмер јуниор 2010"

ИНФОРМАТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ
"Програмер јуниор 2010"
RGДруштво математичара и Рачунарска гимназија у Београду организује, пету годину за редом, информатичко такмичење за ученике седмих и осмих разреда основних школа. Радови се могу пријавити као:

 • Апликативни програм – коришћењем програмског језика по избору
 • Презентација - HTML, PowerPoint, Flash или другог алата по избору
Теме за "Програмер јуниор 2010" су:
 • "Путник кроз васиону и векове" - Милутин Миланковић
 • Дани Европе
 • Дунав спаја народе
 • Светско првенство у фудбалу 2010. године
 • Римски императори из Србије
 • Прво улично осветљење у Београду 1830. године
 • Чаробни свет геометрије
Ученик сам бира једну од области и једну од понуђених тема са којом ће учествовати.
(На пример: ученик је изабрао област презентација и тему "Дани Европе").

Пријављивање за конкурс се врши путем форме за регистрацју до 28.12.2009. године.
Радове послати поштом најкасније до 11.02.2010. године.

Рад и документацију послати на ЦД или ДВД медију. Документација мора бити писана на српском језику, неопходно је да садржи податке о аутору (име и презиме, место, школа, и-мејл адресу и телефон), а по избору може да садржи детаље о самој прзентацији и не сме да прелази три стране А4 формата. Сваки ученик може конкурисати само једним радом.

Техничке напомене:

 • Максимална величина рада је 15 МB, јер ће бити преузимани са сајта ради гласања.
 • Апликације могу бити написане у било ком програмском језику, али морају бити компајлиране и извршне на Windows платформи.
 • Пожељно је да презентације буду самосталне (не захтевају инсталиран доданти софтвер).
 • На диску треба да буде 3 директоријума: један са радом, један са радом спакованим у ZIP архиву (за преузимање са сајта ради гласања) и један са документацијом.
 • Обратити пажњу на фонтове који нису стандардни - треба да иду уз апликацију или да буду интегрисани у презентацију, да би се избегли проблеми у приказу.
 • Ако на диску постоје радови више ученика, сваки мора бити у засебном директоријуму са именом и презименом ученика.

Комисија ће на основу приспелих радова извршити избор оних за које ће на адреси www.rg.edu.rs бити могуће гласати. Ученици ће својим гласовима од 01.03.2010. до 22.03.2010. године учествовати у избору најбољих десет који ће презентовати своје радове почетком маја 2010. године.

Ученици који буду позвани на презентацију својих радова биће тестирани о познавању програмских (развојних) алата које су користили. Време за презентацију радова је 15 минута. Презентација мора бити на српском језику. Такмичење организује и спроводи комисија коју формира Рачунарска гимназија. Резултати ће бити обајављени два сата по завршетку презентације последњег рада.

Свечана додела награда ће бити истог дана у 13.00 часова у просторијама Рачунарске гимназије.

Награде су:

1. Лаптоп
2. Мобилни телефон
3. Екстерни хард диск

Радове послати на адресу:

Рачунарска гимназија
"Програмер јуниор 2010"
Кнез Михаилова 6
11000 Београд

петак, 6. новембар 2009.

Јавна расправа - Стандард компетенција за професију наставника

Пренето са линка.
6. новембра 2009. године почела је јавна расправа о нацрту Стандарда знања, вештина и вредносних ставова (компетенција) за професију наставника. Јавна расправа се односи само на део документа - под називом Текст стандарда.

Комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања је израдила нацрт Стандарда компетенција за професију наставника. Следећа фаза у изради предлога Стандарда компетенција за професију наставника је јавна расправа.

Оперативни тим Завода је израдио пројекат јавне расправе, који у првој фази предвиђа да директор школе уз помоћ Прeпоруке процедуре за извођење јавне расправе спроведе јавну расправу у својој школи.

Пројектом јавне расправе је даље предвиђено:

 1. Свака школа на седници наставничког већа изгласава став школе о понуђеном Тексту стандарда у виду Предлога за измену и допуну Текста стандарда, који треба послати послати на e-mail: javna.rasprava@zuov.gov.rs Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели и на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10, Београд, најкасније до 7. децембра 2009. године. На истој седници наставничког већа школа бира свог представника за следећу фазу јавне расправе.
 2. Представник школе ће у радној групи заједно са 20 до 30 представника других школа радити на усаглашавању предлога за измену и допуну Текста стандарда. Предлог за измену и допуну формиран на том радном састанку иде на ниво школске управе. На радном састанку биће изабран и представник радне групе за следећу фазу јавне расправе.
  Време и место одржавања једнодневног састанка одредиће надлежна школска управа. Највероватније време одржавања је у периоду од 14. до 19. децембра 2009. године.
 3. На нивоу школских управа представницима радних група се придружују представници наставничких факултета, представници школских управа и других директно заинтересованих институција образовно-васпитног система са територије школске управе. На овом нивоу формулисан предлог за измену и допуну Текста стандарда прослеђује се комисији Завода.
 4. Комисија Завода ће у проширеном саставу обрадити све предлоге за измену и допуну Текста стандарда приспеле од свих учесника у јавној расправи.
 5. Проширена комисија Завода на основу постојећег нацрта и резултата јавне расправе формулише коначан текст предлога Стандарда знања, вештина и вредносних ставова (компетенција) за професију наставника, који Министарство просвете прослеђује Националном просветном савету на утврђивање.

Прилози:

Текст стандарда

Препорука процедуре за извођење јавне расправе у школи

Предлог за измену и допуну Текста стандарда - формуларТЕКСТ СТАНДАРДА

Дефиниција наставника:
Наставник је личност опредељена за наставнички позив, овлашћена и одговорна да остварује циљеве образовања и васпитања, задатке и садржаје прописане законом.
КОМПЕТЕНЦИЈА I

Наставник познаје и разуме опште принципе и циљеве система образовања и васпитања, а посебно из предметне области која му је поверена, способан је да их остварује у настави и доприноси њиховом развоју.
Опис компетенције:
Наставник:
1. Познаје систем образовања и васпитања, разуме своју улогу у њему и критички доприноси његовом унапређивању;
2. Познаје и разуме стандард за професију наставника и у складу са њим реализује свој професионални рад у установи;
3. Познаје прописе из области образовања и васпитања и у складу са њима остварује своја права и дужности на радном месту;
4. Познаје наставни план разреда и програм предмета који предаје, као и његову корелацију са предметима разреда, односно образовног профила – смера;
5. Разуме повезаност циљева, задатака, исхода, садржаја, метода и облика рада и стручно врши одабир истих према развојним могућностима ученика и условима рада;
6. Зна права и одговорности који се налазе у Конвенцији УН о дечијим правима и своју праксу заснива на уважавању тих концепата;
7. Разуме и уме да примени у образовном контексту принципе равноправности, друштвене правде и борбе против дискриминације;
8. Разуме значај примене нових информационих технологија ради иновирања, обогаћивања и унапређивања наставног рада;
9. Зна и примењује правила лепог понашања и професионалног одевања и у складу са њима поступа;
10. Познаје и примењује граматику и правопис српског или другог језика на ком изводи наставу, ради на богаћењу своје језичке културе, као и на усменом и писменом изражавању ученика.
КОМПЕТЕНЦИЈА II

Наставник поседује знања, вештине, вредносне ставове и способности да анализира постојеће ресурсе, планира активности и ствара услове за реализацију наставе.
Опис компетенције:
Наставник:
1. Својим вредносним ставовима и целокупним ангажовањем учествује у планирању активности које доприносе унапређивању квалитета рада школе;
2. Побољшава и развија сарадњу између школе и установа које обезбеђују услове за стицање функционалног/практичног знања ученика;
3. Комуницира са породицом, информише и нуди идеје за стварање стимулативног окружења, које подстиче развој личности ученика и практиковање здравих животних стилова;
4. Уме да планира и програмира образовно-васпитни рад у свом стручном већу, школи, на нивоу подружнице или округа, примењујући хоризонталну и вертикалну корелацију;
5. Уме да израђује глобални и оперативни план рада за свој предмет, као и непосредне припреме за реализацију наставног часа;
6. Уме да планира, утврђује, уједначава и унапређује критеријуме оцењивања и израђује инструменте за праћење рада и напредовања ученика;
7. Креира једнаке могућности за сваког ученика, без обзира на пол, расу, националност, веру, језик, културу, социо-економски статус, године, сметње у развоју или инвалидност;
8. При планирању различитих облика наставе користи стечена знања и вештине за усклађивање садржаја са предзнањима, потребама и особеностима ученика, школе и средине;
9. Бира технологије које су узрасно прилагођене ученицима ради усвајања и развијања неопходних вештина;
10. Ствара активно, безбедно и здраво окружење, којим подржава истраживање, учење, самосталност код ученика, развијање социјалне културе, свести о важности сопственог здравља и очувања животне средине;
11. Личним примером испољава доследност, поштење, искреност, поузданост, предвидљивост, отвореност и спремност за различите социјалне контакте, размену идеја и података.
КОМПЕТЕНЦИЈА III

Наставник поседује знања, вештине, вредносне ставове и способности да реализује наставни процес.
Опис компетенције:
Наставник:
1. Остварује образовне, васпитне, естетичке/естетске и функционалне наставне циљеве у складу са програмом за одређени разред;
2. Разуме и користи адекватну наставно-научну методологију и резултате актуелних и верификованих истраживања о образовању и васпитању;
3. Разуме и користи информационе технологије у планирању, реализацији, вредновању и иновирању наставног рада;
4. Прилагођава методе и облике рада, преузимајући одговорност за учење и напредак сваког ученика;
5. Повезује градиво са претходним знањима и искуствима;
6. Примењује различите облике наставе и стилове учења у свакодневном раду са ученицима;
7. Користи разноврсне и доступне ресурсе ради повећања очигледности, динамичности наставе, бољег разумевања наставних садржаја и лакшег стицања знања, вештина и вредносних ставова;
8. Користи процес оцењивања као фактор мотивисања ученика за учење;
9. Усмерава ученике и подучава их како да аргументују своје ставове и процењују ставове, понашање и рад других;
10. Развија демократске вредности, укључујући сваког ученика у процес доношења одлука које се односе на правила, планове и активности, ствара атмосферу одлучивања у којој сви учествују;
11. Развија код ученика толеранцију, разумевање, прихватање и уважавање различитости;
12. Уважава ставове и мишљења ученика, подстиче интерактивно учење и критички однос према изворима знања;
13. Подржава развој самопоштовања и самопоуздања код ученика и подстиче их на већа залагања;
14. Познаје психофизичке и развојне карактеристике узраста ученика и усклађује свој рад и захтеве у складу са њима, прихвата ученика као особу у развоју;
15. Подстиче вршњачку интеракцију због изградње међусобног разумевања, узајамне подршке и осећања припадности у одељењској заједници и настави;
16. Способан је да решава ситуације из педагошке праксе самостално и у сарадњи са релевантним стручним службама и родитељима, приступајући проблемима на креативан и конструктиван начин.__
КОМПЕТЕНЦИЈА IV

Наставник поседује знања, вештине, вредносне ставове и способности да прати, мери, вреднује и анализира постигнућа ученика и предузима мере у циљу побољшања резултата рада ученика и наставног процеса.
Опис компетенције:
Наставник:
1. Континуирано промишља, процењује, анализира и евалуира сопствену праксу, тражи повратне информације о свом раду и уноси промене у свој рад;
2. Са колегама, стручном службом, директором, институцијама и свим учесницима образовно-васпитног процеса размењује искустава од значаја за праћење и вредновање напредовања ученика ради уједначавања критеријума праћења и вредновања;
3. Разуме и вреднује постигнућа ученика — у функцији подршке напредовању ученика и унапређивања образовно-васпитног рада;
4. Помаже родитељима да дођу до информација, ресурса или служби које су им потребне за побољшање ученичког учења и развоја;
5. Разуме значај информационих технологија и користи их у праћењу, мерењу и вредновању наставног рада;
6. Израђује инструменте за праћење рада и напредовања ученика;
7. У раду са ученицима поштује и примењује принципе оцењивања: објективност, јавност, континуираност и свестраност.
КОМПЕТЕНЦИЈА V

Наставник се континуирано професионално усавршава и развија своја знања, вештине, вредносне ставове и способности.
Опис компетенције:
Наставник:
1. Свестан је значаја доживотног учења, континуирано се професионално усавршава и унапређује свој рад;
2. Прати актуелна дешавања и иновације у образовању;
3. Развија адекватне и кохерентне личне стратегије доживотног учења и усавршавања у области предмета, наставничке струке, образовне и информационе технологије, инклузије итд.;
4. Размењује искуства са колегама ради стицања знања, унапређивања и иновирања сопственог рада;
5. Унапређује, иновира и презентује наставне програме у школи и ван ње, користећи знања стечена стручним усавршавањем.

уторак, 3. новембар 2009.

Курс стручног усавршавања наставника у Републици Србији „Електронско учење“

Курс стручног усавршавања наставника у Републици Србији „Електронско учење“ се одржава на интернет мрежи у трајању од 6 недеља (8 активних дана) почев од 9. новембра 2009. године до 21.децембра 2009. године. Пријава за курс је отворена од 2.новембра 2009. године на адреси www.pil-vb.net. Курсу се може приступити преко интернета, на адреси www.pil-vb.net, а у активности које полазник треба да уради на даљину спадају: 9 сати за самостално проучавање лекција, 9 сати групног учења и индивидуалног учења кроз лекције, консултације на форумима и израду завршног задатка и 2 сата за тестирање знања полазника. Курс је акредитован под бројем 130, као обавезан, у Каталогу за стручно усавршавање наставника 2009/10 Завода за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије. Курс носи 20 сати акредитованог стручног усавршавања. Похађање курса и издавање уверења о успешно савладаном курсу стручног усавршавања наставника је бесплатно за све пријављене наставнике.
Курс представља комбинацију електронског учења (достављања лекција полазнику посредством интернета, расправа и вршњачко учење на форумима и индивидуално тестирање знања полазника тестовима доступним преко интернета, те самостална израда завршног рада) и тестирања знања на коме полазник мора да буде физички присутан.
Након сваке лекције полазник може да уради тест који у коначној евалуацији успешности савладавања курса учествује са 20% и завршни задатак који у у коначној евалуацији успешности савладавања курса учествује са 25%. Активност на форуму се бодује и чини 10% крајње оцене. На крају, сваки полазник је у обавези да положи финални испит коме мора присуствовати лично (на једном од три места и три термина који ће бити накнадно заказани, у периоду до 10.јануара 2009. до 30. јануара 2010.) и који носи 45% од завршне оцене. За успешан завршетак курса, а самим тим и стицање права на уверење о завршеном курсу, потребно је да полазник има укупан степен успешности (завршну оцену) већу од 65%.
Лекције:
При проучавању лекција могућа је индивидуализација учења. Иако су лекције прављене тако да је предвиђено време за проучавање лекције 60мин, полазник курса може лекцију проучавати дуже или краће од наведеног времена и може једној лекцији приступати више пута. Динамика достављања лекција полазницима је 1 лекција недељно, али учесници не морају да прате ову динамику проучавања. Задња недеља курса је последња недеља када је омогућен приступ лекцијама и тестовима од стране полазника и задња недеља у којој се могу радити тестови и предати завршни рад.
Курс који се одржава од 9. новембра 2009. године до 21.децембра 2009. године биће прилагођен циљној групи напредних наставника информатике и наставника који имају улогу администратора школске рачунарске мреже (у другом полугодишту школске 2009/2010 године биће одржан други курс који је прилагођен наставницима свих струка који желе да праве електронске наставне материјале и модерирају електронске курсеве и чије је знање информационих технологија на средњем нивоу).
У оквиру курса биће обрађене следеће теме у 6 лекција:
1. Увод у е-учење за администраторе школске рачунарске мреже и инсталација LMS-а на примеру Moodle-а у Windows окружењу (уз анкету)
2. Активирање језичких пакета и додатних модула Moodle-а (са тестом)
3. Руковање корисничким налозима LMS-а и помоћ корисницима у руковању налозима (са тестом)
4. Увод у постављање наставних садржаја на LMS-у и помоћ корисницима при постављању садржаја (са тестом)
5. Тестирање и отклањање проблема у раду LMS-а (са тестом)
6. Помоћ корисницима у постављеном LMS-у и у неким другим алатима за електронско учење (уз завршни рад)
Тестови на мрежи:
Сваки тест је временски је ограничен на 30 минута. Питања на тесту се односе само на изложену лекцију. Приступање тесту је могуће само један пут. Полазник сваком тесту може приступити када жели (под условом да је тест објављен, а тест се објављује у истој недељи када и лекција којој одговара), па и задњег дана курса. Сваки тест носи исти број поена, а како укупни број поена на тестовима чини еквивалент 20% укупне оцене курса, сваки од 4 теста носи 5% оцене целог курса (максимални број бодова на неком тесту варира од теста до теста).
Форуми:
Оцењивање активности на форумима се врши недељно и табеле оцена на форумима ће бити објављиване јавно. Под активношћу учесника подразумева се покретање нових тема од интереса за мрежни скуп наставника, допуна лекција (и у теоријским и практичним аспектима)и одговоре на питања својих колега. Само прегледање форума (читање постова) се не оцењује.
Оцењује се само активност на форуму полазника који је везан за тему курса (а не и на форумима за неформално дружење полазника и не на општем форуму). Максимални број поена који полазник може да добије за активност на форуму на недељном нивоу је 3, а за цео курс износи 18 поена, што представља еквивалент 10% укупне оцене курса.
Учесник форума ће добити
• 3 поена за изузетан допринос раду форума
• 2 поена за велики допринос раду форума
• 1 поен за допринос раду форума

по процени модератора курса.
Од свих учесника форума се очекује да се придржавају правила лепог понашања на форумима, тј. да своје мишљење и ставове износе поткрепљене чињеницама, дискутују без увреда (чак када се не слажу са претходно изнесеним мишљењима) и у тону који подстиче поверење и сарадњу међу свим полазницима, избегавају нејасне и неважне примедбе, своје мишљење обавезно сврстају под одговарајућу тему (нову или већ постојећу) да би омогућили селективно читање форума (према интересовањима полазника), доприносе конструктивној дискусији (добрим идејама, лепим понашањем које укључује и признавање сопствене грешке..), стану иза свог мишљења (попуне све податке у свом профилу да би остали полазници знали с ким дискутују, излажу своје мишљење у слободоумној дискусији не омаловажавајући мишљење других) и др.
Завршни самостални рад:
Сваки учесник овог курса треба да направи завршни самостални рад у облику текста, видео секвенце или виртуелне машине. Сврха самосталних радова је проширивање активности курса на област коју полазник жели да детаљније обради. Аутори и реализатори овог курса желе да повежу овај курс са курсом који ће бити одржан следећег полугодишта за наставнике који су корисници услуга администратора школске рачунарске мреже и зато охрабрујемо полазнике да за тему самосталног завршног рада узму израду рада који ће и њима а и другим колегама администраторима бити од практичне користи у пружању корисничке подршке: израда приручника за наставника о прављењу лекција у Moodle-у (технички аспекти), израда приручника за наставника о анализирању приступа полазника курса Moodle-у, израда приручника за корисничку подршку за прављење лекција на википедији, израда приручника за наставника о отварању вики простора у образовне сврхе, виртуелна машина са свим елементима и алатима за рад у Moodle-у… Сви самостални завршни радови полазника курса ће под њиховим именом бити објављени на веб сајту курса и биће (уз дозволу аутора) коришћени за следећи електронски курс програма „Партнер у учењу“ (аутори материјала остају наведени). Тема завршног самосталног рада се договара са модераторима курса. Самостални завршни рад наставника у коначној евалуацији успешности савладавања курса учествује са 25%. Три најбоља завршна самостална рада ће бити награђена симболичним наградама.
Завршни (финални) испит:
Завршни тест полазник полаже лично (не преко мреже), уз индентификацију (нпр. личну карту). Финални испит је тест који се ради на папиру или рачунару. Присуство финалном тесту је обавезно за све полазнике који желе да добију сертификат о савладаном курсу. Питања на тесту се односе само на градиво изложено у лекцијама.

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine