уторак, 27. новембар 2007.

НАЈАВА ДОГАЂАЈА: Сајам добрих пракси за руралну политику

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Тим за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва упутили су јавни позив организацијама да пријаве своје иницијативе за Сајам добрих пракси за руралну политику

Сајам добрих пракси је једнодневно окупљање актера (практичара) који се у Србији баве руралним развојем на локалном и/или националном нивоу. Циљ ове иницијативе је идентификација и промоција примера добре праксе у области руралног развоја на локалном и националном нивоу.
Многе анализе показују да су, уз регионалне разлике и специфичности, дубина и оштрина руралног сиромаштва много израженији у односу на урбано сиромаштво Србије. У 2006. години, 8,8% становника Србије живело је испод линије сиромаштва (6.221 динар месечно по потрошачкој јединици). Становништво „осталог подручја“ знатно је сиромашније у односу на становништво градског подручја, односно индекс сиромаштва био је скоро два и по пута већи (13,3% према 5,3%, респективно), и за око 50% већи у односу на просек целе популације. Значајном ризику сиромаштва су била изложена домаћинства чији главни извор прихода потиче од пољопривреде.
Стога се рурални развој препознаје као развојни концепт којим се превазилазе кључни проблеми већине руралних подручја, а суштина је диверсификација и развој непољопривредних делатности у руралним подручјима.
Један од видова подршке руралном развоју и малим руралним домаћинствима јесте промовисање сарадње и координација заинтересованих страна, од ресорних министарстава, локалних самоуправа, НВО, бизниса... као и укључивање руралног становништва у одлучивање.
Промовисање добрих пракси руралног развоја требало би да допринесе бољој информисаности свих заинтересованих страна, унапређењу сарадње и даљем развоју партнерства као кључним активностима на унапређењу руралне економије...
Критеријуми за селекцију примера добре праксе:

 • Остварено партнерство на локалном, регионалном, националном и/или међународном нивоу
 • Усклађеност са ЕУ стандардима
 • Одрживост иницијативе (у смислу финансијских и људских ресурса, и поновљивости)
 • Доступност иницијативе за репликацију, писани и видео материјали на располагању и сл.
 • Заједничке иницијативе у решавању проблема
 • Утицај на развојне политике Владе и ресорних министарстава и рад њених институција
 • Стварање пословних могућности и веза међу становништвом
 • Стварање нових “међуопштинских” тела и институција, различите оријентације
 • Повећање конкурентности производа домаће руралне економије
 • Подршка иницијативама диверзификације руралне економије
 • Подршка коришћењу мултифункционалности пољопривреде у руралном развоју
 • Подршка иницијативама запошљавању и генерисању екстерног дохотка код малих руралних домаћинстава
 • Подршка очувању природног и културног наслеђа кроз очување традиционалних руралних делатности
 • Подршка очувању антропо-зоогених предела, природног и агродиверзитета
 • Подршка иницијативама ублажавању девастације руралних подручја и
 • Подршка иницијативе обезбеђивању адекватне институционалне подршке малим руралним домаћинствима.

Уколико иницијатива испуњава десет и/или више напред наведених критеријума може се сматрати примером добре праксе.

Услови пријављивања

На конкурс могу да се пријаве друштвене организације и удружења грађана регистроване по закону, као и задруге и друга правна лица регистрована у привредном регистру, локална самоуправа и друге организације, које спроводе или су спроводиле пројекте од значаја за рзрални развој, како и пројектни тимови и међународне организације нерезиденти, које су спроводиле или спроводе пројекте од значаја за рурални развој на територији Републике Србије. При том се подразумева, да пријаве морају да садрже искључиво пројекте који су већ показали мерљиве резултате.

Позив за учешће на Сајму добрих пракси за руралну политику и пријавни формулар могу се наћи на Интернет странама http://www.minpolj.sr.gov.yu и http://www.prsp.sr.gov.yu/ (документи: Опис Сајма добрих пракси, Пријавни формулар).

Пријаве треба доставити искључиво електронском поштом на адресу МПШВ prodanos@minpolj.sr.gov.yu најкасније до 15. децембар 2007. (првобитни рок је био 27. новембар али је продужен).

МПШВ ће успешне кандидате обавестити електронским путем, којом ће се приликом доставити и инструкције за припрему презентације и датум и место одржавања сајма.

Формулар за пријаву

На бази информације са линка, линка и линка.

уторак, 20. новембар 2007.

ПОДСЕТНИК: Јавна расправа о Стратегији одрживог развоја Републике Србије

Јавна расправа о Стратегији одрживог развоја Републике Србије се полако ближи крају и користимо прилику да Вас још једном позовемо да нам своје коментаре што пре доставите користећи могућности које наш блог http://javna-rasprava-sors.blogspot.com/ нуди. Коментаре можете доставити и путем сајта http://www.odrzivi-razvoj.sr.gov.yu/.
Као што вам је познато Европски покрет у Смедеревској Паланци је члан ширег састава радних група за израду Националне стратегије одрживог развоја Републике Србије. У Смедеревској Паланци је 25.10.2007.г. одржана презентација Стратегије са јавном расправом а већ смо руководиоцу пројекта доставили и ваше и наше коментаре и сугестије који су досада стигли.
У наредном периоду учествоваћемо и на радионицама на којима ће се "уграђивати" пристигли коментари. Као наш допринос олакшавању комуникације свих заинтересованих за одрживи развој формирали смо наведени тематски блог посвећен јавној расправи о стратегији одрживог развоја Републике Србије. Ваши коментари достављени преко наведеног блога или путем приложене е-маил адресе биће достављени руководиоцу пројекта и биће искоришћени за унапређење текста Стратегије одрживог развоја Републике Србије. Сви коментари достављени преко нашег блога су јавно доступни. Текст Стратегије је и даље отворен за коментарисање али је пожељно да своје коментаре пошаљете што пре да би били узети у обзир приликом израде завршних формулација.
На нашем блогу Стратегија одрживог развоја Републике Србије је декомпонована на више блог порука ради лакшег коментарисања.
Прикључите се овој значајној јавној расправи.

Садржај документа "Стратегија одрживог развоја Републике Србије" у форми блог порука је следећи:

Прилажемо и неколико корисних линкова који ће вам помоћи да квалитетније припремите своје коментаре:

Корисни документи:

понедељак, 19. новембар 2007.

Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији у 2007. године

Републички завод за статистику спровео је истраживање о употреби информационо-комуникационих технологија у Републици Србији у 2007. години. Вршена су два посебна истраживања за домаћинства и предузећа. Ове године истраживањем је обухваћен и финансијски сектор (банке и осигуравајућа друштва). Истраживања су спроведена по EUROSTAT методологији, на територији Републике Србије. На основу истраживања Републичког завода за статистику добијени су следећи резултати о употреби Интернета и коришћењу сервиса еУправе (еGovernment):
Домаћинства:
При истраживању кориштен је узорак од 2000 домаћинстава.
1. Употреба Интернета:
 • Интернет у Србији има 26,3% домаћинстава;
 • Највећи број домаћинстава има модемски прикључак на Интернет (73,4%), WAP i GPRS користи 16,1%, а ADSL 12,1% домаћинстава;
 • Широкопојасну (broadband) Интернет конекцију користи 7,3% домаћинстава у Србији. Наиме, осим што омогућава бржу приступ Интернету, широкопојасна Интернет конекција представља и један од основних показатеља развијености употребе информационо-комуникационих технологија у Европској унији од 2005 (проценат домаћинстава која поседују овај вид конекције);
 • Број корисника Интернета повећао се у односу на 2006. годину за 3%;
 • Преко 1 700 000 лица користило је Интернет у протекла три месеца;
 • Преко 850 000 лица користи Интернет сваког дана.
2. Коришћење сервиса еУправе (еGovernment):
 • Број корисника електронских сервиса јавне управе повећао се у односу на прошлу годину за 40 000;
 • Електронске сервисе јавне управе у Србији користи преко 230 000 лица;
 • Највећи број испитаника у последњих три месеца истраживања користио је Интернет за добијање информација са Web Site-ова јавних институција (79,5%), чак 57,3% испитаника је са истих преузимало званичне формуларе (и то – изводе из матичних књига рођених/умрлих 64,5%, лична документа – 34,5%, регистрација возила 23,9% итд), а 33,3% испитаника је попуњене обрасце и слало путем Интернета.
Предузећа:
При истараживању кориштен је узорак од 1000 предузећа.
1. Интернет у предузећима:
 • 90,6% предузећа има Интернет прикључак;
 • 46,7% предузећа користи модемску dial-up конекцију
2. Коришћење сервиса еУправе (еGovernment) у предузећима:
 • Број предузећа која користе електронске сервисе јавне управе повећао се са 48,6% (2006), на чак 60,5% у 2007. години;
 • 84,4% предузећа користи електронске сервисе јавне администрације за прибављање информација, 75,5% за прибављање образаца, а 46,2% за враћање попуњених образаца.
3. Web Site:
 • 61,8% предузећа која имају Интернет прикључак поседују Web Site.
Остали резултати истраживања показују да у Србији:

 • 34% домаћинстава поседује рачунар. У Београду 45,4% домаћинства има рачунар, у Војводини 34,4%, а у централној Србији 26,3%. Преносиве, laptop компјутере има 3,8% грађана Србије;
 • Компјутер има 74,9% грађана чији је приход већи од 600 EUR, док, међу онима чији је приход упола мањи од тога, компјутер има њих 20,5%;
 • У последња три месеца је 29,9% становника Србије користило рачунар;
 • Чак 65,4% становника Србије никада није користило рачунар.
Напомена:
Подаци су преузети из публикације Републичког завода за статистику „Употреба информационо-комуникационих технологија у Републици Србији, 2007“, http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/prpub.htm
На бази информације са линка.

петак, 16. новембар 2007.

Пета међународна конференција о малим и средњим предузећима

Пета међународна конференција о малим и средњим предузећима (МСП) Министарства економије и регионалног развоја одржаће се у Београду, у петак 23. новембра 2007. године. Наслов овогодишње конференције је “МСП и предузетништво – Трансформација привреде Балкана”. Иницијатива за централну Европу је спонзор ове једнодневне Конференције која ће обухватити три пленарне седнице и шест радионица. Последњу седницу ће водити високи српски и међународни панел који ће размотрити резултате радионица и донети закључке Конференције.
Будући просперитет Балкана ће зависити од бројних фактора, између осталог од снажног прилива нових предузећа и окружења које ће подржати развој снажног и на међународном нивоу конкурентног сектора МСП. Политике појединачних влада у погледу МСП представљају први неопходан корак ка успешном развоју МСП. Националне политике у погледу МСП, међутим, нису више довољне за постизање оног степена конкурентности који је потребан земљама Балкана како би кренуле напред и ухватиле корак са остатком Европе. Министарство економије и регионалног развоја Републике Србије одлучило да своју Годишњу конференцију о МСП за 2007. годину посвети задацима и могућностима који стоје пред владама Балкана како би се даље подстакао развој МСП путем транснационалне сарадње. Постоје два главна аспекта:
 • (1) ближа сарадња како би се напредовало на основу постигнућа од почетка транзиције ка тржишној економији почетком деведесетих година и
 • (2) отклањање преосталих транснационалних баријера за трговину и инвестиције како би се смањили привредни трошкови.
Конференцији ће присуствовати око 250 учесника из земље и иностранства.
Додатне информације:
Министарство економије и регионалног развоја
веб: http://www.merr.sr.gov.yu
Телефони:
Кабинет министра
+381 11 3347-231
kabinet.merr@merr.sr.gov.yu

Прес служба
+381 11 3345-243
+381 11 3216 711, 3216 712, 3216 782
press.merr@merr.sr.gov.yu ; web@merr.sr.gov.yu

Сектор за привреду
+381 11 3347-238
На бази информације са линка.

Панел-дискусија "Како подстаћи извоз малих и средњих предузећа"

Обавештавамо вас о панел-дискусији под називом
Како подстаћи извоз малих и средњих предузећа
у организацији DHL, Агенције за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA), Агенције за развој малих и средњих предузећа и предузетништва (АМСПП) и дневног листа “Привредни преглед”

која ће бити одржана у понедељак, 26. новембра, у 09.00 часова
У Медија Центру (МЦ), Милентија Поповића 9 (Сава Центар), Нови Београд.

Потписивање CEFTA споразума, шпедиција и логистика, конкурентност, као и њихов заједнички утицај на извоз малих и средњих предузећа – теме су појединачних панела. На полудневној отвореној панел-дискусији у Медија Центру окупиће се експерти из сфера политике, економије и науке, представници медија, као и представници малих и средњих предузећа која учествују у извозу. Више информација о програму и учесницима можете добити у Агенди из прилога. Регистрација учесника почиње од 08.30 ч.
На свечаном отварању панел-дискусије говориће:

 • Млађан Динкић, министар економије и регионалног развоја у Влади Републике Србије
 • Весна Перић, директорка Агенције за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA)
 • Дејан Јовановић, директор Агенције за развој малих и средњих предузећа и предузетништва
 • Дарко Бабић, генерални директор DHL International
 • Душан Југовић, директор дневног листа „Преглед“

За потврду учешћа и додатне информације обратите Арсену Рудану, rudan@farmer-spaic.co.yu, тел. и факс: 011 32 888 45, моб 063 479 785, Топличин венац 11/В, 11000 Београд, www.farmer-spaic.co.yu, из агенције Farmer&Spaić, консултанта за комуникације DHL International Beograd d.o.o.

На бази информације са линка.

КОНКУРС за суфинансирање пројеката/програма који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у 2008. години

Преносимо текст конкурса за суфинансирање пројеката/програма који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Републици Србији у 2008. години.
Конкурс је отворен до 3.12.2007.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Сектор за уметничко стваралаштво, културну индустрију и
културне односе
расписује
К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката/програма који својим квалитетом доприносе
развоју и презентацији уметности и културе у 2008. години

Конкурс се расписује у складу са Законом о делатностима од општег интереса у области културе («Сл. гл. РС» бр.49/92).
Конкурс се односи на програме/пројекте из следећих области:

 • 1. позоришно, музичко-сценско и плесно стваралаштво;
 • 2. музичко стваралаштво;
 • 3. визуелно стваралаштво и мултимедија;
->1. кинематографија;
->2. културно-уметнички аматеризам, изворно народно стваралаштво и очување нематеријалног културног наслеђа;
 • 3. програми који представљају подршку култури младих;
 • 4. научно-истраживачки рад и едукација у области уметности и културе;
 • 5. књижевни програми;
 • 6. периодичне публикације из области уметности и културе;
 • 7. програми на Косову и Метохији и југу Србије (Прешево, Медвеђа и Бујановац);
 • 8. међународна културна сарадња од значаја за Републику Србију.

Конкурс укључује и уметничке колоније, радионице и резиденцијалне програме за уметнике из наведених области.

Посебна пажња биће посвећена програмима/пројектима који имају: републички значај, висок уметнички квалитет, доприносе очувању нематеријалне културне баштине, промовишу алтернативну културу и нове уметничке форме и изразе, доприносе децентрализацији културе и интеркултурном дијалогу. У свим доменима приоритет ће имати пројекти/програми намењени деци и дечјем стваралаштву, стваралаштву младих, као и особама са посебним потребама.

Право учешћа на овом конкурсу имају: установе, уметничка и друга удружења и организације/правна лица, као и појединци са територије Републике Србије.
Право учешћа на овом конкурсу немају: програми/пројекти установа културе из члана 2, став 2. Закона о делатностима од општег интереса у области културе, тј. «индиректни корисници буџета».

Конкурс је отворен од 7.11.2007. г. до 3.12.2007.

У обзир ће се узимати пријаве достављене:

 • 1. поштом (адреса: Министарство културе, Влајковићева 3, Београд, са назнаком «Конкурс стваралаштва»), појединачно за сваки пројекат/програм;
 • 2. у четири примерка, на Формулару за пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката/програма који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе за 2008. годину (у даљем тексту Формулар). Формулар је доступан на пријавници Министарства културе Републике Србије, Београд, Влајковићева 3, или на сајту Министарства: www. kultura.sr.gov.yu , а на захтев подносиоца пријаве, ван Београда, формулар може бити достављен поштом.
 • 3. уз доказ о уплати републичке административне таксе (Закон о републичким административним таксама, «Службени гласник РС», број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06 и 47/07) у једном примерку. Рачун на који се уплаћује административна такса је: 840-742221-843-57, позив на број 97 50-016, тарифни број 1, износ 150,00 динара).
Накнадно ће бити објављени конкурси за:

 • 1. стимулацију филмског стваралаштва/производње дугометражних и краткометражних филмова;
 • 2. стимулацију капиталних дела из књижевности и савремене уметности;
 • 3. откуп књига;
 • 4. превођење дела домаћих писаца на стране језике;
 • 5. програме националних мањина у Републици Србији;
 • 6. програме Срба у региону;
 • 7. учешће младих талената на међународним конкурсима и такмичењима.
Додатне информације могу се добити у Министарству културе на телефон: 011/33-98-911.

Корисни линкови:

четвртак, 15. новембар 2007.

НАЈАВА ДОГАЂАЈА: 3. Сајам сувенира - Посетите Србију

Туристичка организација Србије и Сувенири Србије организују 3. Сајам сувенира – Посетите Србију.

Сајам сувенира ће бити одржан 08. и 09. децембра 2007. године у Етнографском музеју у Београду, од 10.00 до 20.00 часова.

Сувенире ће представити произвођачи из целе Србије и намера је да се и на овај начин допринесе стварању препознатљивог сувенира Србије.

Сувенири који ће бити представљени на 3. Сајму сувенира „Посетите Србију!“ одражавају аутентичност поднебља са којег потичу, задовољавају основне стандарде квалитета тржишно оријентисаних производа, направљени од материјала који су карактеристични за наше поднебље, украсни или употребни, величине и тежине које су прилагођене лаком транспорту, адекватно упаковани.

Сајам пружа прилику да се аутентични сувенири Србије понуде као идеалан поклон за новогодишње и божићне празнике, када у Београду борави велики број домаћих и иностраних туриста.

На бази информације са сајта http://www.suvenirisrbije.com/.
Фотографије су са наведеног сајта.

ОО глувих и наглувих Смедеревске Паланке: У СПОРТСКОЈ ХАЛИ " ВОЖД " У ВЕЛИКОЈ ПЛАНИ У СУБОТУ РЕПУБЛИЧКО ПРВЕНСТВО СГНС У КОШАРЦИ

У спортској хали "ВОЖД" у Великој Плани, у суботу 11.новембра 2007.године, са почетком у 10 часова, одржаће се Републичко првенство Савеза глувих и наглувих Србије у кошарци.Домаћин овог првенства је Општинска организација глувих и наглувих Велика Плана, која заједно са Општинском организацијом глувих и наглувих Смедеревске Паланке, има заједничку екипу под називом: "ПАЛАНКА - ПЛАНА".Поред домаћина на споменутом првенству учествоваће још девет екипа колико се пријавило за ово републичко првенство Савеза глувих и наглувих Србије.

Делегат првенства, биће Светомир Радисављевић, члан Извршног одбора Савеза глувих и наглувих Србије, и секретар МО Савеза глувих и наглувих Косовске Митровице, а све сусрете судиће познате кошаркашке судије из Велике Плане. Још, једном, незаборавите, субота 11.новембар 2007.године, спортска хала "ВОЖД" у Великој Плани, од 10 часова почиње Републичко првенство Савеза глувих и наглувих Србије, коje ће највероватније отворити господин Дејан Шулкић, председник Општине Велика Плана. Улаз за ово републичко првенство је слободан.
Сл.Костантиновић

среда, 14. новембар 2007.

Паланачке новине бр. 20

Паланачке новине
поново су пред Вама.
Једини независни паланачки лист,
по популарној цени од 29 динара, у новом,
већем формату, наставља да излази
сваког 1. и 15. у месецу.
Паланачке новине можете пронаћи на свим
већим приватним киосцима у граду.
Све Ваше коментаре, сугестије, критике (и похвале)
можете нам послати путем електронске поште
palanacke@gmail.com

Нови број Паланачких новина
излази из штампе у суботу, 1. децембра 2007. године.
До читања!

Гласајте за наш блог на НИС Петрол WEB ФЕСТ-у

Свој глас нашем и Вашем блогу можете дати ако гласате следећи линк.

Основне информације о Фестивалу су следеће (на бази информације са сајта НИС Петрол WEB ФЕСТ):

ШТА ЈЕ НИС Петрол WEB ФЕСТ?

 • први регионални веб фестивал који се обраћа најширој популацији

НИС Петрол WEB ФЕСТ је први фестивал у Југоисточној Европи организован са циљем да промовише употребу Интернета код најширег круга људи. Састоји се из такмичарског дела – бирање најбољих регионалних wеб пројеката, као и од промотивно–едукативних активности.

Програм обухвата акције које ће се дешавати на четири нивоа:

 • Интернет
 • Lifestyle догађања
 • Предавања и радионице
 • Медији

НИС Петрол WEB ФЕСТ ће трајати од 27.септембра до 29.новембра 2007. године. Највећи број дешавања одиграваће се у Београду, док ће део промотивних акција бити спроведен и у региону. Сви догађаји ће бити умрежени и доступни преко веб сајта фестивала.

Посебан квалитет свим догађајима даће пријатељи фестивала који долазе из света филма, позоришта, медија, науке, спорта, музике, моде...

Завршно вече НИС Петрол WEB ФЕСТ-а обележиће свечана церемонија доделе награда за најбоље веб сајтове и веб маркетинг.


ТАКМИЧЕЊЕ WEB ПРОЈЕКАТА

 • јака конкуренција узрокује пораст квалитета

Све активности ће се одвијати на сајту WEB ФЕСТ-а на коме ће, током првог месеца трајања фестивала, посетиоци моћи да пријављују веб сајтове као и кампање из области интернет маркетинга, а током другог месеца да гласају за најбоље.

Сваки посетилац сајта WEB ФЕСТ-а може предложити неограничен број сајтова из региона које одликује добар изглед, функционалност, иновативност, оптимизована графика и код. Веб сајтови са непримереним садржајима биће изузети из конкуренције.

Такмичарски део је ограничен на сајтове из региона - Србије, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Словеније и Македоније.


ПРЕДАВАЊА И РАДИОНИЦЕ

 • знање је најскупља “роба”

За време трајања WEB ФЕСТ-а биће одржане радионице на тему Интернет маркетинга и спортска радионица. Акценат на Интернет маркетинг је стављен због процене да је ниво примене и степен развијености на незадовољавајућем нивоу. Сматрамо да је главни разлог томе несвесност оглашивача о потенцијалима и великим могућностима оваквог типа адвертисинга на Интернет тржишту које расте из дана у дан.

У оквиру спортске радионице презентоваће се производи и вежбе намењене пре свега људима који радно време проводе у седећем положају за рачунаром и који имају потребу за специфичним сетом лаких вежби које би могли да примењују у сваком тренутку на послу и тако значајно умање последице дуготрајног седења у специфичном положају.

WEB ФЕСТ - МИСИЈА

 • интернет је неопходна инфраструктура напретка сваког друштва;

зато ЖИВИ / СУРФУЈ / СТВАРАЈ

Интернет је доступан готово свакоме, а у најскоријој будућности техничке могућности ће имати сви. Рачунари су доступни свима и све су јефтинији. Време тече брже него икад, а права информација данас нема цену. Знање је највреднији ресурс сваког друштва. Економија и пословање се муњевито селе на интернет. Нема више оправдања за стајање у месту и затварање очију пред овим чињеницама.

Дакле - идемо, радимо!

Који су циљеви WEB ФЕСТ-а?

 • 1. Повећати број корисника Интернета чиме се директно доприноси развоју друштва у целини као и економском напретку.
 • 2. Едуковати најшири круг људи о практичној и креативној употреби Интернета у свакодневном животу и послу. Популаризација кроз културно-забавне садржаје.
 • 3. Привући пажњу одговорних људи на руководећим позицијама у земљи како би се пружила права шанса остваривању великих потенцијала које има друштво које у пуној мери користи предности новихтехнологија.
 • 4. Подстаћи квалитативни напредак у изради интернет пројеката (циљна група: wеб дизајнери и фирме које се баве wеб продукцијом) као и значај и улогу тих пројеката код групе која има објекивну потребу за њима (бизнисмени, менаџери, руководећи људи)
 • 5. Поспешити развој е-управе кроз мотивацију грађанства да користе интернет сервисе
 • 6. Позиционирати интернет као медиј који везује бизнис, едукацију, културу, забаву,уметност ... Повезивањем креативних људи, уметника, бизнисмена, менаџера и најшире групе људи на један нов начин неминовно доводи до стварања нових могућности и идеја. Њиховим умрежавањем отварају се нове могућности за комуникацију.
 • 7. Повећати могућност инвестиција у интернет технологије што ће довести до отварања нових радних места.
 • 8. Ојачати повезаност регионалних електронских тржишта

Коме се WEB ФЕСТ обраћа?

 • 1. људима који га још увек не користе или га не користе довољно – презентоваћемо лакоћу употребе и све предности коришћења интернета
 • 2. предузећима и установама – на радионицама и семинарима стручни предавачи објасниће нове начине комуникације, рекламирања, презентовања информација и докумената
 • 3. wеб дизајнерима, програмерима и другима из струке – идеја самог такмичења је повећање конкуренције која би требало да допринесе подизању квалитета веб пројеката

WEB ФЕСТ - ПОДРШКА

 • што нас је више јаче ћемо да ''повучемо''
WEB ФЕСТ подржавају бројни пријатељи фестивала – глумци, музичари, спортисти, уметници, људи из науке, образовања, медија као и друге јавне и успешне лицности. Њихов број се свакодневно повећава. Они су значајан канал преко којих се WEB ФЕСТ промовише и комуницира са најширом публиком.
Подршку су дале и бројне институције, организације, медији, предузећа, међу којима се истакао НИС Петрол који је на прави начин препознао идеју WEB ФЕСТ-а и пружио неопходну подршку да се фестивал оствари.

Када радимо сви заједно успех је загарантован.

КО СМО МИ?

 • без акције нема реакције
Организатор и идејни творац WEB ФЕСТ-а је Агена, предузеће за информационе технологије. Ми смо тим који ради заједно десет година и за то време стекли смо велико знање из области програмирања, интернет маркетинга, израде wеб апликација, wеб сајтова, израде и администрације база података, области wеб и графичког дизајна и дизајна корисничких интерфејса.
Успешна сарадња са клијентима из земље и света (САД, Шведска, Португал, Немачка, Швајцарска, Грчка, Велика Британија...) подигла је нашу свест о значају информационих технологија и присуства на глобалној мрежи што је довело до иницијативе о покретању WEB ФЕСТ-а.
Велику помоћ у организацији дали су Академска мрежа Србије (АМРЕС) и Модни студио CLICK. Има велике симболике у чињеници да је баш АМРЕС остварио прву интернет везу у Србији, сада већ давне, 1996. године.

Сада правимо нови велики корак…

Контакт:

Прати дешавања!


ЖИВИ / СУРФУЈ / СТВАРАЈ

четвртак, 8. новембар 2007.

Наградни конкурс за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2007/2008.“

Преносимо текст наградног конкурса за основне и средње школе „КРЕАТИВНА ШКОЛА 2007/2008.“


ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Фабрисова 10, 11000 Београд
у сарадњи са Мicrosoft-oм
расписује
НАГРАДНИ КОНКУРС
за основне и средње школе

КРЕАТИВНА ШКОЛА 2007/2008.

Конкурс је намењен основним и средњим школама које у оквиру пројекта „Размена искустава коришћењем информационих технологија“ представљају примере добре праксе наставе и остваривање садржаја програма применом информационих технологија. Радови пристигли на Конкурс биће узети у обзир за формирање „Базе знања“ коју ће моћи да користе сви у образовању. Право учешћа на Kонкурсу имају тимови, који треба да буду састављени од три члана .
Ако сте наставник (разредне или предметне наставе) или стручни сарадник и запослени сте у основним и средњим школама, ако примењујете новине у настави и желите да их поделите са колегама, позивамо Вас да пријавите тим на Конкурс и тиме допринесете размени примера добре праксе.
Пријављеним наставницима је омогућена размена мишљења о Конкурсу на мрежном форуму сајта Завода.
Потребно је да се сви заинтересовани тимови пријаве за учешће на Конкурсу регистровањем на сајту Завода.

Регистрација тимова основних школа


Основне школе

Средње школе

Регистрација тимова

07.11.2007.-14.12.2007.

03.12.2007.-25.01.2008.

Достављање радова

03.12.2007.-25.01.2008.

28.01.2008.-07.03.2008.

Рад би требало да представља приказ тематске целине која ће бити обрађена интердисциплинарно и која ће се реализовати на најмање три, а највише пет часова. Важно је да рад садржи новину у процесу наставе и учења, да буде применљив у педагошкој пракси, да повезује садржаје бар два предмета који се изучавају у току школовања и да омогућава активно учешће ученика у процесу наставе и учења. Рад би требало представити у задатом обрасцу PPT презентације, који се може преузети са сајта Завода. Величина презентације мора бити до 2MB (у зипованом или оригиналном PPT облику).

Резултати конкурса биће објављени до половине маја 2008. године. Свечана додела награда предвиђена је за крај школске године, у месецу јуну 2008 .
За прва три најбоља рада (и за основне и средње школе) предвиђене су следеће награде:

 • Прва награда: Лаптоп за сваког члана тима .
 • Друга награда: Дигитална камера за сваког члана тима .
 • Трећа награда: Дигитални фотоапарат за сваког члана тима.

Најуспешнија основна школа и најуспешнија средња школа биће награђене штампачем.
Све додатне информације могу се добити преко наведеног сајта Завода или на телефон Завода 011/208-19-08.

среда, 7. новембар 2007.

Најава догађаја: Песничко вече поводом Дана просветних радника

Поводом Дана просветних радника Друштво учитеља Смедеревске Паланке и Актив директора основних школа Општине Смедеревска Паланка под покровитељством Општине Смедеревска Паланка и уз подршку фирме TROJAN FISCHER EKO доо организује Песничко вече у Великој сали Општине са почетком у 18 часова 10. новембра 2007.г.
Гости вечери ће бити:
 • Добрица Ерић
 • Недељко Попадић
 • Перо Солар
 • Тоде Николетић
Истог дана са почетком у 17:30 биће одржана и Свечана Скупштина Друштва учитеља Смедеревске Паланке поводом годишњице постојања Друштва.

Према информацији Друштва учитеља Општине Смедеревска Паланка

субота, 3. новембар 2007.

У току је први регионални веб фестивал

НИС Петрол WEB FEST је први регионални веб фестивал чији је циљ промоција употребе Интернета код најширег круга људи. Састоји се из такмичарског дела – бирање најбољих регионалних веб пројеката, као и од промотивно–едукативних активности.
НИС Петрол WEB FEST
ће трајати до 29. новембра 2007. године. Пријављивање веб пројеката трајаће до 08. новембра 2007 после чега ће се одмах приступити гласању.
Посебан квалитет свим догађајима даће пријатељи фестивала који долазе из света филма, позоришта, медија, науке, спорта, музике, моде...
Завршно вече НИС Петрол WEB FEST-а обележиће свечана церемонија доделе награда за најбоље веб сајтове и веб маркетинг. Програм догађања завршне вечери и локацију сазнаћете ускоро ба сајту фестивала. Ускоро и више информација о осталим догађајима у оквиру НИС Петрол WEB FEST-а.

Званични сајт фестивала је http://www.wfest.org

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога пројеката за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији

Позив за подношење предлога пројеката за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији

Министарство рада и социјалне политике, Сектор за заштиту особа са инвалидитетом упућује јавни позив заинтересованим социо – хуманитарним организацијама да поднесу предлоге пројеката за финансирање из средстава опредељених Законом о играма на срећу, из Буџетског фонда за програме социо-хуманитарних организација и Буџетског фонда за заштиту и унапређење положаја особа са инвалидитетом.

Приоритет Министарства рада и социјалне политике, Сектора за заштиту особа са инвалидитетом јесте унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији кроз пружање подршке следећим пројектним активностима:

1. Услуге дневних активности у локалној заједници

 • Стимулативни и инклузивни програми
 • Интензивне дневне активности (дневни боравци)

2. Примена помоћних (асистивних) технологија у циљу омогућавања боље социјалне интеграције особа са инвалидитетом

3. Превенција институционализације и деинституционализација

 • Самостално становање уз подршку
 • Остали иновативни сервиси

4. Промоција права особа са инвалидитетом и принципа једнаких могућности

 • - Кампање

5. Побољшање приступачности физичког окружења

Подносиоци предлога пројекта могу бити: Удружења/организације особа са инвалидитетом, као и друга удружења/организације чији програми предлажу решавање конкретних проблема у горе наведеним областима.

Начин писања предлога пројекта: Предлог пројекта доставља се на српском језику, ћирилицом, написан обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Рок и начин достављања пројектних предлога: Заинтересоване организације, су дужне да предлоге пројеката доставе до 03. 12. 2007. године у 16 часова. Предлози пројеката достављају се у затвореној коверти Министарству рада и социјалне политике, Сектору за заштиту особа са инвалидитетом на адресу: Београд, Немањина 22-26, искључиво поштом препоручено, или курирским путем односно личном доставом. Предлог пројекта, буџет пројекта и извршни преглед пројекта достављају се у 2 (два) одштампана примерка (1 оригинални примерак и 1 фотокопија) и у електронској форми на ЦД-у, а код пратеће и остале пожељне документације доставља се једна копија (није потребно слати је у електронској форми). На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив пројекта и следећи текст: «ЗА КОНКУРС - НЕ ОТВАРАТИ«.

Остала правила конкурса, комплетно упутство као и додатне информације за подносиоце пријава, налазе се у оквиру следећих тендерских докумената:

1. Смернице за подносиоце предлога пројеката – за информацију,

2. Анекс 1. Образац за писање предлога пројекта – обавезно попунити,

3. Анекс 2. Образац буџета пројекта – обавезно попунити,

4. Анекс 3. Наративни буџет – обавезно попунити,

5. Анекс 4. Извршни преглед пројекта – обавезно попунити,

6. Анекс 5. Упутство за писање предлога пројекта – за информацију,

7. Анекс 6. Упутство за састављање буџета пројекта – за информацију.

Наведена документа могу се преузети искључиво у електронској форми са интернет презентације Министарства рада и социјалне политике http://www.minrzs.sr.gov.yu

Контакт: (+ 381 11) 361 49 60; (+ 381 11) 361 34 90

Упутство и формулари

На бази информације на линку.

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine