четвртак, 30. октобар 2008.

Конкурс за суфинансирање програма/проjеката коjи своjим квалитетом доприносе развоjу и презентациjи уметности и културе за 2009. годину

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
Сектор за уметничко стваралаштво, културну индустриjу и
културне односе
расписуjе
К О Н К У Р С
за суфинансирање програма/проjеката коjи своjим квалитетом доприносе
развоjу и презентациjи уметности и културе за 2009. годину

Конкурс се расписуjе у складу са Законом о делатностима од општег интереса у области културе («Сл. гл. РС» бр.49/92).
Конкурс се односи на програме/проjекте из следећих области:
1. позоришно стваралаштво;
2. плесно стваралаштво;
3. музичко стваралаштво;
4. визуелно стваралаштво и мултимедиjа;
5. колониjе, уметничке радионице и резиденциjални програми за уметнике;
6. кинематографиjе: филмски фестивали, манифестациjе, радионице и колониjе;
7. културно-уметнички аматеризам, изворно народно стваралаштво и очување нематериjалног културног наслеђа;
8. научно-истраживачки проjекти у области уметности и културе;
9. књижевне манифестациjе и награде;
10. издавање периодичних публикациjа из области уметности и културе;
11. програми на Косову и Метохиjи;
12. програми коjи представљаjу подршку особама са инвалидитетом;
13. програми културе деце и младих;
14. међународна културна сарадња од значаjа за Републику:
- проjекти/програми коjи репрезентуjу културу Србиjе у иностранству и
- презентациjа иностраних програма односно делова програма, врхунског квалитета и врхунска остварења у свим областима уметности, у Србиjи; - учешће младих талената на међународним конкурсима и такмичењима.

Посебна пажња биће посвећена програмима/проjектима коjи су од: републичког значаjа, високог уметничког квалитета, промовишу нове уметничке форме и изразе, доприносе децентрализациjи културе и интеркултурном диjалогу. У свим доменима приоритет ће имати програми намењени деци и дечjем стваралаштву, стваралаштву младих, као и особама са посебним потребама.

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења и организациjе/правна лица, као и поjединци са териториjе Републике Србиjе.

Право учешћа на овом конкурсу немаjу:
1. програми установа културе из члана 2, став 2. Закона о делатностима од општег интереса у области културе, тj. «индиректни корисник буџета»;

У обзир ће се узимати приjаве достављене:
1. поштом (адреса: Министарство културе, Влаjковићева 3, Београд, са назнаком «Конкурс стваралаштва»), поjединачно за сваки проjекат/програм;
2. у 4 примерка, на Формулару за приjаву на конкурс за суфинансирање проjеката/програма коjи своjим квалитетом доприносе развоjу и презентациjи уметности и културе за 2009. годину (у даљем тексту Формулар). Формулар jе доступан на приjавници Министарства културе Републике Србиjе, Београд, Влаjковићева 3, или на саjту Министарства , а на захтев подносиоца приjаве, ван Београда, формулар може бити достављен поштом.
3. уз доказ о уплати републичке административне таксе (Закон о републичким административним таксама, «Службени гласник РС», броj 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06 и 47/07) у 1 примерку. Рачун на коjи се уплаћуjе административна такса jе: 840-742221-843-57, позив на броj 97 50-016, тарифни броj 1, износ 150,00 динара).

Конкурс jе отворен од 29.10.2008. г. до 28.11.2008. г.

Конкурсни материjал се не враћа.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на саjту Министарства културе.

Накнадно ће бити обjављени конкурси за:
- стимулациjу филмског стваралаштва/производње дугометражних и краткометражних филмова;
- стимулациjа капиталних дела из књижевности и савремене уметности;
- откуп књига;
- превођење дела српских писаца на стране jезике;
- програме националних мањина у Републици Србиjи;
- програми Срба у региону.

Додатне информациjе могу се добити у Министарству културе, телефон: 011/33-98-911.

Формулар за приjаву на конкурс

среда, 29. октобар 2008.

Позив за подношење предлога пројеката за унапређење социјалне заштите у Републици Србији

Развој програма третмана и програма обуке

Програм Уједињених нација за развој у партнерству са Министарством рада и социјалне политике (МРСП) Републике Србије, уз финансијску подршку Европске уније преко Европске агенције за реконструкцију, упућује позив заинтересованим организацијама да поднесу предлоге пројеката из области социјалне заштите на конкурс Програма «Фонд за социјалне иновације». За финансирање пројеката на основу овог конкурса обезбеђена су средства из донације Европске уније, преко Европске агенције за реконструкцију, у износу од 320.000 евра.

Приоритети конкурса:

1. Први приоритет подразумева подршку развоју програма третмана и пратећег програма обуке за непосредан рад на очувању и развоју способности, навика и животних вештина деце, младих и одраслих са сметњама у развоју на институционалном смештају и програма којима се структуира садржај услуга ванинституционалне подршке за наведене групе корисника.

2. Други приоритет конкурса је подршка развоју програма третмана и пратећег програма обуке за непосредан рад са децом и младима са поремећајем у понашању и у сукобу са законом, којима се структуира садржај ванинституционалних услуга за ову циљну групу.

Циљне групе конкурса:

Први приоритет: деца, млади и одрасли са сметњама у развоју

Други приоритет: деца и млади са поремећајем у понашању и у сукобу са законом

Подносиоци пријава могу бити: универзитетске и научне институције (факултети, институти), заводи за социјалну заштиту (Републички и Покрајински), установе за смештај корисника и невладине организације са искуством у раду са циљним групама конкурса. Пожељни су предлози пројеката у којима научне институције у партнерству са институцијама и организацијама које су директни пружаоци услуга заједно развијају програме третмана корисника и обуке за професионалце.

Рок и начин достављања пројектних предлога: Рок за доставу је 20. октобар 2008. године. Предлог пројекта доставља се на српском језику, написан обавезно на рачунару и на прописаним обрасцима. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаних образаца, неће се узети у разматрање. Запечаћене пријаве слати на адресу: Фонд за социјалне иновације, Теразије 41/II, 11000 Београд, са назнаком: "Не отварати пре завршетка конкурса".

Конкурсна документација:

1) Формати за пријављивање
2) Смернице за подношење предлога пројеката за развој програма третмана и обука

Наведена документа, комплетна упутства и додатне информације за подносиоце предлога пројеката могу се преузети icon овде (454 kB).

КОНКУРСИ : Нови конкурс Фонда за младе таленте

Фонд за младе таленте Републике Србије је расписао нови Конкурс за награђивање ученика средњих школа и студената за постигнуте успехе на републичким и међународним (светским, европским, регионалним) такмичењима у току календарске 2007. године. Конкурс је отворен до 15. новембра 2008. године

Министарство омладине и спорта је расписало конкурс за доделу награда ученицима средњих школа и студентима који су постигли врхунске резултате на републичким и међународним такмичењима. Општи услови које кандидати морају да испуњавају су:
 1. да су држављани/ке Републике Србије или имају статус избеглица;
 2. да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају статус избеглица;
 3. да нису навршили 25 година живота до 31.12.2007. године
 4. да су у периоду од 1. јануара 2007. до 31. децембра 2007, освојили једно од прва три места/награде у појединачној или екипној конкуренцији на међународним (светским, европским, регионалним) и републичким такмичењима која су призната од стране Министарства просвете, а за област школског и универзитетског спорта и од стране Министарства омладине и спорта;

Списак документације коју је потребно доставити, образац за пријаву, као и посебне услове које је Фонд за младе таленте прописао за такмичења у области спорта и уметности, заинтересовани могу преузети на следећој страници:

http://www.mos.sr.gov.yu/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewdownload&cid=1

Кандидат који подноси документацију за добијање новчане награде, може добити награду у једној области само једанпут за највише освојено место на такмичењу одржаном у току календарске 2007. године.

У такмичења се не убрајају: смотре, турнири, ревије талената, дружине, секције, изложбе, конкурси и квизови осим за физичко васпитање, односно спорт, у складу са Категоризацијом система такмичења – за ученике средњих школа. Кандидати који су поднели докуметацију Министарству просвете у току 2007. и 2008. године а у вези награда Фонда за младе таленте за постигнуте резултате на такмичењима у 2007. години морају поднети нову документацију у складу са расписаним конкурсом.

Образац са комплетном горенаведеном документацијом доставља се препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке пословеРепубличких органа искључиво на следећу адресу:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2
11070 НОВИ БЕОГРАД

Са обавезном назнаком на коверти испод адресе Министарства: "Фонд за младе таленте – Конкурс за доделу награда"

Све додатне информације заинтересовани могу затражити електронском поштом преко адресе: sonja.gicka@mos.sr.gov.yu или на вебсајту Министарства омладине и спорта: www.mos.sr.gov.yu .

Грађански надзор буџета намењеног рањивим категоријама становништва

ДА ЛИ СТЕ ЗНАЛИ ДА ЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА У ПОСЛЕДЊЕ ДВЕ ГОДИНЕ ИЗДВОЈИЛА 1.083.893.651 ДИНАРА (13.548.671 ЕУРА) ЗА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА САМО У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ? Да ли знате на шта је утрошен тај новац и у којој мери је помогао онима којима су услуге из области социјалне заштите неопходне?
У оквиру пројекта Грађански надзор буџета намењеног рањивим категоријама становништва, Центар за развој непрофитног сектора (ЦРНПС) покушава да пронађе одговор на ова питања, како би се створили услови да новац из републичког буџета намењен рањивим категоријама становништва на најефикаснији начин оствари свој циљ - да договори на њихове потребе.
Залажемо се да се организације цивилног друштва, које се баве пружањем услуга рањивим категоријама, укључе у дефинисање политика и приоритета Владе Србије у тој области, као и да добију могућност да под једнаким условима конкуришу за средства из буџета којима ће остваривати те политике и приоритете.
У овом тренутку, новац из буџета Републике Србије намењен невладиним организацијама додељује се или по сили застарелих закона, или арбитрарним одлучивањем у министарствима, а само ретко путем јавних конкурса. У највећем броју случајева, организације које су добиле новац из републичког буџета немају обавезу да извештавају о активностима које су њиме оствариле, па зато није познато да ли су те активности - уколико их је било - имале било каквог ефекта на побољшање положаја рањивих категорија.
ЦРНПС Вас позива нам се придружите у иницијативи да се дотације за НВО из буџета Србије убудуће додељују искључиво путем јавног конкурса са унапред одређеним критеријумима, а на основу претходно утврђених приоритета.
За почетак, потребна нам је Ваша помоћ да дођемо до података који ће бити коришћени као аргументи у дијалогу са Владом Србије и најширом јавношћу.
Уколико се ваша организација бави старим изнемоглим, особама са инвалидитетом, децом без родитељског старања, самохраним родитељима, Ромима, ментално недовољно развијеним особама, избеглим и интерно расељеним лицима... било кроз програме, сервисе, односно пружање услуга, молимо вас да одговорите на упитник који можете пронаћи на линку, без обзира да ли сте корисник средства из буџета за 2007. и 2008. годину или нисте.
Молимо вас да прецизно и искрено одговорите на упитник, потпуни и тачни подаци ће допринети да ово истраживање буде основа за заједничку акцију. Информације коју нам пружите, биће драгоцене и Вама и нама.
Молимо Вас да попуњени упитник пошаљите на адресу: info@crnps.org.yu
Унапред Вам се захваљујемо на учешћу и Вашој помоћи да заједно остваримо заједнички циљ - једнаке услове за све.
(ЦРНПС)

недеља, 5. октобар 2008.

ПРИМЕНА ВЕБ 2.0 СЕРВИСА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Садржај
У раду су презентирана искуства у примени скупа технологија под заједничким називом веб 2.0 у реализацији пројекта подржаног од стране локалне самоуправе. Закључак је да постојећи ниво развијености веб 2.0 сервиса омогућава висок ниво транспарентности активности локалне самоуправе, уз висок ниво партиципативности заинтересованих страна са минималним трошковима имплементације.
1. УВОД
Сагласно одлуци Скупштине Општине Смедеревска Паланка и решењу председника Општине започета је реализација пројекта израде Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка (даље Пројекат) јула ове године. Важна компонента Пројекта је и обезбеђење видљивости због потребе укључења шире јавности у разним фазама креирања Стратегије. Стручни консултант (потписани) је предложио, што је и прихваћено, да се од почетка реализације пројекта користе различити сервиси интернета под заједничким називом веб 2.0.
Веб 2.0 термин се појавио 2004.г. ([1]) са намером да опише промене у начину коришћења интернета и технологија које су већ биле развијене са акцентом на подстицање креативности, дељење информација и сарадњу између корисника. Овај концепт је довео до развоја и еволуције заједница базираних на вебу и хостованих сервиса као што су сајтови са социјалним мрежама, сајтови за размену видео записа, вики сајтова, блогова, и фолксономија. Због глобалног карактера интернета сви ови сервиси су доступни и у Србији а неки од њих су и локализовани на српски језик. Потенцијали ових сервиса за локалну самоуправу су препознати у Општини Смедеревска Паланка и искоришћени у Пројекту ([2]).
Коришћени су следећи канали (сервиси):
 • Блог Пројекта
 • Јавни календар Пројекта
 • Вики Пројекта
 • Гугл група Пројекта
 • Канал за публиковање документације Пројекта
 • Публиковање фотографија Пројекта
 • Канал за публиковање видео записа са активности на Пројекту
 • Канал за анкетирање грађана путем интернета
 • Социјална мрежа Пројекта
Као службена адреса Пројекта отворен је налог на Гуглу имајући у виду висок ниво услуга Гугла за размену електронске поште и сервисе који се могу активирати. За потребе Пројекта активиран је само део сервиса Гугла. Добијени бесплатни простор значајно превазилазио процењене потребе Пројекта.
2. БЛОГ ПРОЈЕКТА
Блог (скраћено од веблог, од енг. weblog, blog) је низ хронолошки организованих уноса који се приказују на веб-страницама (углавном су уноси сортирани од најновијих ка старијим).

Типови уноса могу варирати не само по својој теми и обиму већ и по формату. Тако постоји велики број блогова чији су уноси у текстуалном формату (попут вести, белешке, расправе). Такође, постоји велики број блогова где је унос фотографија, скица или неки други графички рад, адреса ка неком занимљивом садржају на Интернету и тако даље.

Због наведених основних карактеристика изабрали смо да централна приступна страна подацима о пројекту буде блог Пројекта на адреси http://srszosp.blogspot.com/ коришћењем сервиса Гугла Bolgger ([3]).

Снимак екрана је следећи.

Блог Пројекта је са уграђеним опцијама за претплату за пријем нових прилога путем е-маила, са активираном опцијом за коментарисање прилога а такође са уграђеним кодом за разне опције које платформа нуди (код за референцирање на јавни Гугл каландар Пројекта, код за презентацију фотографија Пројекта, код за референцирање на линкове Пројекта, код за публиковање видео прилога Пројекта, скривени бројач посета, итд.).

За непуних месец дана блог је прегледан више од 200 пута од стране више од 50 јединствених посетилаца при чему га је више од 70 њих више пута посетило. Наша оцена је да је ово веома добар резултат примене овог приступа имајући у виду да је реч о новим услугама и кратко време функционисања блога (мање од месец дана).

3. ЈАВНИ КАЛЕНДАР ПРОЈЕКТА
Као јавни календар Пројекта користи се Гугл услуга Google Calendar ([4]) због своје једноставности и лакоће интеграције у друге веб 2.0 сервисе. Снимак екрана календара Пројекта је следећи

4. ВИКИ ПРОЈЕКТА
Вики (од хавајског 'вики вики' што значи 'брзо') ([5]) је врста веб сајта на којима је дозвољено посетиоцима да мењају садржај. Разлог за постављање викија Пројекта је чињеница да ће бити пуно информација које захтевају ажурирање а најбоље је да информације о некој организацији или појединцу ажурира њен власник када до промене дође. Да би се ово остварило обезбеђено је да учесници у Пројекту имају своју е-маил адресу и да добију основне информације о концепту функционисања викија. Други разлог је могућност да се у појединим фазама дозволи висок степен интерактивности у креирању финалне верзије документа Пројекта (Стратегија развоја социјалне заштитете) где би и грађани активно учествовали. Ово је посебно значајно у фази јавне расправе где веб 2.0 омогућава висок степен партиципативности заинтересованих страна.

Као платформу за вики Пројекта изабран је вики портал wikispaces.com који је једноставан за коришћење, омогућава интегрисање скоро свих веб 2.0 сервиса и бесплатно се добија 2 GB простора.

Снимак насловне стране викија је следећи:

5. ГУГЛ ГРУПА ПРОЈЕКТА

Поред нових и напредних сервиса сматрали смо да треба користити и неки од традиционалних као што су дистрибутивне листе које Гуг подржава у оквиру свог сервиса Гугл група. Разлог за речено је да неки од учесника у пројекту нису довољно вични у коришћењу сервиса интернета а Канцеларији Пројекта је једноставније да информације од општег значаја за учеснике дистрибуира коришћењем дистрибутивних листи. Постоје две групе и то једна за чланове Партнерске групе Пројекта (учеснике Пројекта) и друга за општу јавност. Прва група није за ширу јавност а друга је отворена и свако може да јој приступи.

Снимак екрана прве групе (http://groups.google.com/group/srsz-partnerska-grupa) је следећи:

Снимак екрана друге групе (http://groups.google.com/group/srsz) је следећи:

6. КАНАЛ ЗА ПУБЛИКОВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
Природа пројекта је таква да се генеришу бројни документи који су јавног карактера и питање њиховог публиковања је решено коришћењем сервиса Scribd (http://www.scribd.com) који се показао као одличан у експлатацији имајући у виду да се у друге веб 2.0 сервисе може уградити код за референцирање на документе захваљујући примени iPaper услуге ([6]).

Насловна страна Пројекта на Scribd сервису (http://www.scribd.com/people/view/1985244) је следећа

7. ПУБЛИКОВАЊЕ ФОТОГРАФИЈА ПРОЈЕКТА

У току Пројекта активности су документоване и дигиталним фотоапаратом и стога се јавила потреба да се исте учине јавно доступним. У том циљу изабран је Гуглов сервис picasaweb који је са 1 GB простора сасвим довољан за потребе Пројекта. Додатан разлог за избор овог сервиса је и могућност креирања албума са фотографијама и повезивање са локацијом на којој су фотографије направљене.

Снимак екрана канала за публиковање фотографија (http://picasaweb.google.com/osp.srsz) Пројекта је следећи:

8. КАНАЛ ЗА ПУБЛИКОВАЊЕ ВИДЕО ЗАПИСА СА АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТУ

Пошто ће се активности на Пројекту снимати и видео камером неопходно је било обезбедити публиковање видео материјала Пројекта. Као најпогодније решење за публиковање видео записа са активности на Пројекту наметнуо се YouTube као проверено и стабилно решење.

Снимак екрана овог канала за публиковање (http://www.youtube.com/user/srszosp) видео прилога Пројекта је:

9. КАНАЛ ЗА АНКЕТИРАЊЕ ГРАЂАНА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА

Природа пројекта је таква да је неопходно консултовати грађана око појединих питања. У том циљу осмишљене су анкете које ће у електронској форми бити реализоване преко сервиса surveygizmo (http://www.surveygizmo.com/). Неограничен број упитника са неограниченим бројем питања у упитнику и читавом палетом корисних опција у режиму бесплатног коришћења учинили су овај сервис правим изборим за потребе пројекта.

Снимак екрана прве анкете је следећи:

10. СОЦИЈАЛНА МРЕЖА ПРОЈЕКТА

Социјална мрежа Пројекта је базирана на платформи Нинг на адреси http://srszosp.ning.com/. Услуга социјалне мреже на интернету ([7]) је фокусирана на изградњу онлине заједнице која дели интересовања и активности и који су заинтересовани да истраже интересовања и активности других људи. Разлог њеног покретања је у чињеници да израда Стратегије развоја социјалне заштите траје одређено време али ће имплементација Стратегије развоја социјалне заштите трајати годинама и да је нужно омогућити свим актерима социјалне заштите, како на локалном тако и на националном нивоу, да размењују информације и да презентирају своје активности на јединственој платформи у складу са глобалним трендовима. Уведена социјална мрежа, која обједињује и неке веб 2.0 сервисе који су у оквиру Пројекта покренути на другим платформама, не конкурише другим сервисима већ их само надопуњује

Снимак екрана социјалне мреже пројекта је следећи:

11. ЕКСПЛОАТАЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРИМЕНЕ ВЕБ 2.0 СЕРВИСА

Коришћени веб 2.0 сервиси су у јавном домену у смислу да је њихово коришћење бесплатно и да су публиковане информације доступне свима који имају приступ интернету. Имајући у виду да је пројектни захтев био обезбеђење високог нивоа транспарентности активности на пројекту, лакоћа приступа документацији пројекта као и да трошкови видљивости буду што нижи уз велику брзину у публиковању прилога једино рационално решење, на овом степену развоја технологије, је било коришћење веб 2.0 сервиса у јавном домену. Овај приступ је могуће користити у скоро свим пројектима локалне самоуправе јер већ сада критичан број грађана Србије има приступ интернету. Једини услов је да се о примени веб 2.0 сервиса размишља од почетка реализације пројеката и да кључни персонал пројекта буде упознат са њиховим могућностима да би се садржаји пројекта благовремено адаптирали у формате за веб 2.0 сервисе.

12. ЗАКЉУЧАК

Коришћењем веб 2.0 сервиса у јавном домену локална самоуправа може да обезбеди висок ниво транспарентности својих активности, висок ниво партиципативности заинтересованих страна уз минималне трошкове.

ЛИТЕРАТУРА
 • [1] Web 2.0, http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
 • [2] Пројектни задатак за израду Стратегије развоја социјалне заштите Општине Смедеревска Паланка, http://srsz.wikispaces.com
 • [3] Blogger, http://en.wikipedia.org/wiki/Blogger.com
 • [4] Google Calendar, http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Calendar[5] Wiki, http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki
 • [6] iPaper: a Simple Way to View and Share Documents on the Web, http://blog.wired.com/monkeybites/2008/02/ipaper-a-simple.html
 • [7] Social network service, http://en.wikipedia.org/wiki/Social_network_service

Додатне информације могу да се добују на наведеним линковима или од аутора овог чланка на е-маил
milanmmilosevic@gmail.com.

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine