четвртак, 20. јануар 2011.

Зимски сусрети учитеља у Смедеревској Паланци

29. јануара одржаће се у Смедеревској Паланци ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ, акредитовани програм стручног усавршавања учитеља, предметних наставника, стручних сарадника. Програм Зимских сусрета учитеља у Смедеревској Паланци је следећи. Скуп ће се одржати у партнерству Савеза учитеља Србије и Друштва учитеља Смедеревске Паланке.
Смедеревска Паланка, 29. јануар 2011. (Програм зимских сусрета)


Преузмите:
Програми:


недеља, 16. јануар 2011.

Шести међународни симпозијум технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања (ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ)

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
Телефони: декан: 032/302-747, секретарска гарнитура: 032/226-503, 225-472, 226-695, 226-503 
Централа: 032/302-700; Телефакс: 032/342-101 Жиро рачун 840-875666-84 
E-mail: tfcacak@tfc.kg.ac.rs
ИЗВРШНИ ОРГАНИЗАТОРИ: 
 Технички факултет – Чачак, 
Институт за педагошка истраживања, Београд, 
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике – Нови Сад 
 СУОРГАНИЗАТОРИ:
Технички факултет – Зрењанин, 
Учитељски факултет – Београд, 
Филозофски факултет – Бања Лука, Реп. Српска, БиХ, 
Филозофски факултет – Ист. Сарајево, Реп. Српска, БиХ, 
Филозофски факултет – Скопље, Македонија, 
Филозофски факултет – Никшић, Црна Гора
Подршку организацији и реализацији симпозијума пружили су:
Српска Академија наука и уметности – САНУ
Академија наука и умјетности Републике Српске – АНУРС
Српска Академија Образовања – САО
Црногорска Академија наука и умјетности – ЦАНУ
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
Министарство просвете Републике Србије
Министарство науке и технологије Републике Српске
Министарство просвјете и културе Републике Српске
Министарство просвјете и науке Републике Црне Горе
Министарство за образовање и науку Републике Македоније
Универзитет у Крагујевцу
UNESCO – Национални комитет за ИКТ
Форум педагога СЦГ
Сојуз на просветните работници Републике Македоније
ОРГАНИЗУЈУ ШЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ
ТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ДРУШТВО УЧЕЊА И ЗНАЊА
ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ
Позивамо Вас да се укључите у реализацију и рад овог Симпозијума, и својим научним и стручним доприносом повећате његов значај и улогу, и омогућите испуњење његових циљева и задатака.
Симпозијум ће се одржати од 3 - 5. јуна 2011. године на Техничком факултету у Чачку.
Све потребне информације о Симпозијуму могу се добити на следећим web адресама и телефонима: www.tfc.kg.ac.rs 
www.cnti.info
Проф. др Драган Голубовић, 032/302722, e-mail: golubd@tfc.kg.ac.rs
Проф. др Мирчета Даниловић, 011/3616008 e-mail: mircheta@yahoo.com
Проф. др Слободан Попов, 021/442352 е-mail: spopov@ptt.rs
Секретаријат симпозијума:
Технички факултет, Чачак
1. Мр Иван Милићевић, +381 32 / 302722 e-mail: ivan_milicevic@beotel.rs
2. Мр Станковић Небојша, e-mail: jack@tfc.kg.ac.rs
3. Недељко Дучић, e-mail: nedeljko.ducic@fondmt.rs
4. Вељко Алексић, e-mail: aleksicvelјko@gmail.com
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
1. Јован Сандић +381 21 442352 e-mail: cnti@beogrid.net
Институт за педагошка истраживања, Београд
1. Владета Милин +381 11 3616008
2. Светлана Лисинац +381 11 3616008 e-mail: nioipisr@rcub.bg.rs
Радови се увршћују у прелиминарни програм Симпозијума на основу пријаве и резимеа до 1.3.2011. године, који треба да садржи:
Наслов рада
Податке о аутору (ауторима): име, презиме и институција у којој ради
Контакт телефон и E-мaил адресу
Очекујемо да пријаву и резиме рада пошаљете на следећу адресу (са назнаком за ТИO6):
simpozijumtio6@tfc.kg.ac.rs
и завршни рад до 1.5.2011. године
Циљеви, задаци, потребе и карактер симпозијума
Живимо у ''веку знања'', ''образованом друштву'', ''друштву учења и знања'', ''новој информационој цивилизацији'', ''учећем друштву'', ''аудиовизуелној електронској цивилизацији'', ''умреженом друштву'', ''дигиталној ренесанси'', са применом ''интелигентних технологија образовања и интелигентних средина за учење'', ''мултимедијалних технологија'', информационо-комуникационих технологија, нових ТВ и видео технологија, дигиталних технологија, технологија интерактивног учења, итд. У свим тим технолошким иновацијама морамо се снаћи тј. умети их користити, применити и даље усавршавати, што управо покушавамо одржавајући наш симпозијум већ скоро 10 година, покушавајући да иницирамо и подстакнемо наше педагошке раднике да нађу своје место у наведеним технологијама и да својим знањем олакшају улазак у информатичко друштво тј. друштво знања и учења.
Развој, стварање, ширење и коришћење знања представља централни проблем разматрања нашег симпозијума, јер је знање препознато као објекат велике економске, политичке и културне вредности који потврђује квалификованост друштва које га ствара, има и користи.
Разматрајући проблеме знања и учења отварамо панораму будућности и сагледавамо шта нас чека, куда се образовни систем креће и чему стреми. На нашем Симпозијуму треба да се разматрају, анализирају и конципирају начини, облици и методе коришћења информација тј. стварања и примене знања које се већ сада неслућеном брзином у времену и простору, преноси и шири међу друштвима, културама и генерацијама.
Стварање образовних друштава тј. друштава знања и учења је примарни задатак сваког друштва па и нашег. Сва друштва су била, свако на свој начин, друштва учења и знања, али је знање било повластица појединаца и њему није могао приступити и користити га свако. Тајност је била основна метода у његовом начину сазнавања и коришћења. Епоха просветитељства је формулисала и истакла основне идеје напретка, а то су идеје универзалних могућности приступа знању, слободе у његовом коришћењу и свом постајању и живљењу, једнакости имања, коришћења и јавности знања, на којима данас и почива идеја стварања учећег друштва тј. друштва знања. Садашње постојеће технологије то и омогућавају и дају основу постојања таквог универзалног друштва тј. информатнчког друштва.
Сматра се да нико не сме да буде искључен из образованог друштва где је знање опште добро које је доступно свима, што је и законски обезбеђено. „Универзалном декларацијом о људским правима" (чланови 13, 19, 27) као и симултаним растом светске интернет мреже, мобилне телефоније, дигиталних технологија, телекомуникација и компјутерске науке и информатике. У сваком случају можемо закључити да технолошки напредак тј. настанак и развој технолошких иновација омогућава стварање тј. убрзану производњу нових знања, а оно омогућава развој креативности и даљих иновација на добробити постојећег и будућег умреженог и глобалног информатичког друштва.
Из ових разлога, а и из потребе побољшања квалитета васпитно-образовног процеса, сматрамо да је потребно:

1. Проучавати, анализирати и експериментисати са новом информационо-комуникационом технологијом,
2. Указивати, истицати, иницирати и објашњавати просветним радницима могућности и нужност примене и коришћења савремене образовне технологије у нашем образовном процесу и процесу учења како би могли припремити своје ученике за живот и рад у двадесет првом вeку,
3. Проучавати улогу и значај информатике и рачунарства у осавремењивању нашег васпитно-образовног процеса и припреме за будућност.
Пошто се очекује да ће развој информационо-комуникационих технологија бити трајан процес и са све већим могућностима примене и коришћења у целокупном животу и раду људи, па и у васпитно-образовном процесу, овај Симпозијум, као завршни облик многобројних истраживања из различитих области људских делатности, тј. научних области, наставне праксе, педагошко-психолошких дисциплина, пружиће и пружаће могућност нашим стручњацима да на овом симпозијуму изнесу резултате својих истраживања, да упознају јавност са њима и да укажу на њене могућности у васпитно-образовном процесу у односу на начине примене и коришћење.
Одржавање овог међународног симпозијума у вези техничко-технолошког и информатичког образовања произилази из потребе да се систематски и стратешки одреде могући правци техничко-технолошког и информатичког образовања и да се на глобалном нивоу, у складу са настојањем UNESCО-а, унапреди ово подручје, у односу на изазове и потребе живота и рада у 21. веку. Њиме се жели оценити стање, проблеми и перспективе развоја техничко-технолошког и информатичког образовања од стране истакнутих компетентних стручњака и наставника, и утицај развоја технологије и информатике на васпитно-образовни процес и живот и рад људи у овом веку.
У односу на постављене циљеве и задатке, потребно је у току реализације овог и будућих симпозијума са овом темом урадити следеће:

1. Размотрити и анализирати најновија достигнућа у области савремене информационо-комуникационе образовне технологије и могућности њене примене у образовном процесу
2. Истражити педагошко-психолошке основе примене информационо-комуникационе технологије у образовном процесу
3. Проучити савремене тенденције и психолошко-педагошке проблеме који се јављају или се могу јавити у примени савремене образовне инфорамционе технологије у васпитно-образовном процесу
4. Проучити и указати на могуће стратегије (начине, методе, облике) примене савремене образовне технологије у васпитно-образовном процесу
5. Размотрити (поред педагошких и психолошких проблема) проблеме примене савремене образовне технологије са становишта других наука као што су филозофија, социологија, информатика, економија, право, итд.
6. Упознати просветне раднике, институције, политичке органе, са могућностима образовне технологије у побољшању васпитно-образовног процеса код нас
7. Указати на педагошке проблеме примене образовне технологије у оквиру различитих система образовања и школовања
8. Сагледати и разјаснити постојеће стање, праксу и могућности коришћења и примене информационо-комуникационе технологије
9. Истражити на који начин нова технологија помаже у повећању ефикасности и квалитету наставног процеса и процеса учења
10. Истражити облике, методе и садржаје стручног образовања и усавршавања наставника за коришћење нових информационих технологија, и састављању одговарајућег софтвера за њих
11. Критички анализирати могуће негативне последице примене информационо-комуникационе технологије у образовном процесу (виртуелно и непосредно сазнавање, унифицирање и нестајање култура и језика, фолклора, усмених предања, традиција, постојећих вредности, начина мишљења код разних народа, итд.)
12. Проучити начине оспособљавања ученика да одаберу и процењују праве вредности информација које примају из разних извора знања
13. Иницирати формулисање националних планова и платформи у примени и ширењу информационих технологија у нашем васпитно-образовном систему

Тематска подручја
Имајући у виду сврху и карактер симпозијума, као и његове циљеве, задатке и улогу - предвиђају се следећа тематска подручја у оквиру којих ће се дискутовати:

1. Програми и начини школовања, припрема и усавршавања наставника из области техничког и инфорамтичко-технолошког образовања
2. Иновирања, прилагођавање, концепција и начини реализације иаставних планова и програма информатичко- технолошког образовања на свим нивоима школовања
3. Материјални услови и могућности реализације циљева и задатака информатичко-технолошког образовања
4. Могућности научно-истраживачког рада из области примене и коришћења информационих технологија
5. Инострана искуства на овом пољу у односу на начин примене, коришћења нове технологије у образовном процесу
6. Могућности повезивања садржаја из облaсти информатичко-технолошког образовања са садржајима других предмета

Проблеми (теме) којим ће се бавити Симпозијум
Пошто овај Симпозијум због своје важности и актуелности има трајан карактер, тј. одржава се по могућностима и потреби сваке друге године, предлажемо следеће теме (проблеме) које је нужно истраживати, истражити и саопштавати резултате:
·   Техничко, технолошко и информатичко образовање у двадесет првом веку (улога, место, значај, садржаји, развој, актуелност, нужност, прилагодљивост)
·   Школовање и усавршавање наставника за адекватно коришћење и примену савремене образовне информационе технологије
·   Конципирање и начин реализације техничких, информатичких и технолошких предмета (наставни планови и програми, стратегије, циљеви, садржаји, политика увођења и развоја, педагошко-психолошка оправданост, нове теорије учења и облици наставе итд.)
·   Нове улоге (функције, обавезе, начини реализације) наставника настале и условљене појавом и развојем савремене образовне технологије
·   Путеви, начини, могућности, методе информатизације нашег васпитно-образовног система
·   Значај и могућности информатичког описмењавања наставника, ученика и других просветних радника
·   Развој, коришћење и повезивање информационих образовних мрежа у један свеобухватни образовни систем тј. мрежу
·   Нове теорије и облици учења условљени и омогућени развојем информационе образовне технологије
·   Место и улога ученика у новим облицима подучавања и реализације наставе условљене применом, коришћењем и развојем савремене образовне инфорамционе технологије
·   Информатизација образовања као суштина и обележја новог миленијума
·   Могући путеви модернизације и унапређивања васпитно-образовног процеса
·   Начини и облици развијања стваралаштва и креативности ученика уз примену компјутерске технологије
·   Наше могућности улажења у друштво учења и зиања (стање и обим коришћења савремене образовне технологије и технике у нашим школама и факултетима)
·   Начини и облици информатичког описмењивања
·   Критика досадашње примене информационе технике и технологије у нашем васпитно-образовном систему
·   Улога и значај "интернета" у васпитно-образовном процесу
·   У којој мери компјутерска технологија може да управља, контролише и вреднује учење ученика
·   Улога и значај образовног софтвера у реализацији савремених облика реализације наставног процеса
·   Какво је стање код нас у односу на креирање и коришћење образовног софтвера
·   Развој и могућности нових извора знања (библиотека, медијатека, фонотека, електронских књига, дигиталне технологије итд.)
·   Педагошке, психолошке, социолошке, филозофске, техничке основе и аспекти примене савремене образовне технологије
·   Искуства и пракса развијених земаља у примени савремене информационе технологије у образовном процесу
·   Улога државних органа у области образовања у подршци, коришћењу, примени и набавци савремене информационе технологије у школама
·   Позитивни или негативни примери из праксе у вези примене савремене образовне технологије у васпитно- образовном процесу
·   Препоруке и предлози у вези ефикасније примене образовне технологије у школама
·   Начини, облици, искуства и правци стручног образовања кадрова информатичке струке код нас
·   Образовни и научно-истраживачки рад из области информатике
·   Студије информатике (проблеми, планови и програми)
·   Кадрови у информатици (планирање, образовање, усавршавање)
·   Нови концепти техничко-технолошког образовања
·   Образовање за медије (улога, значај, могућности код нас)
·   Могућности и значај примене "виртуелне стварности" у наставном процесу
·   Информационо-комуникационе технологије и развој међународне сарадње
·   Информатизација као цивилизацијско обележје 21. века и њене импликације на образовање
·   Информатизација образовања – могући аспекти
·   Информациони системи образовања
·   Настава и учење у информатичком друштву
·   Настава информатичких предмета
·   Информатички ресурси у образовању
·   Образовни софтвер
·   Мултимедијални информатички сервиси у образовању
·   Информатичке мреже и образовање
·   Информатичко усавршавање наставника
·   Методика наставе и учења у информатичком окружењу
·   Онлајн технологије, компактни дискови, електронска издања и Интернет у библиотекама
·   Електронске библиотеке и електронски ресурси
·   Аутоматизовани библиотечки системи и информационе технологије
·   Информациона подршка образовних процеса и информационо друштво
·   Корпоративни библиотечко–информациони системи и корпоративне технологије
·   Етика и безбедност електронских информација
·   Информационо друштво
·   Библиотеке, сарадња и заједнички подухвати у глобалном свету
·   Национална информација, инфраструктура и глобална информациона инфраструктура
·   Информациони трансфер и технологија
·   Издаваштво у дигиталном добу
·   Управљање знањем и информациона економија
·   Интелектуална својина и ауторска права
·   Информације, безбедност и етика
·   Информациони стандарди
·   Образовање и учење на даљину, итд.

У оквиру наведених тематских области учесници могу пријавити свој рад, истраживање тј. саопштење. Наведене теме су само оквирни предлози могућих садржаја истраживања, што не значи да аутори проблем савремене образовне технологије и примене информационо–комуникационе образовне технологије не могу сагледавати и са других становишта, и проширити област наших истраживања и садржај симпозијума.
Захваљујемо се на Вашем учешћу и досадашњој сарадњи и очекујемо да ће се она и даље наставити на обострано задовољство и корист.
Програмско - организациони одбор Декан Техничког факултета
Проф. др Мирчета Даниловић Проф. др Јерослав Живанић

YU INFO конференција 2011.

YU INFO конференција 2011. године одржаће се од 06 - 09. марта 2011. године на Копаонику. Рад конференције одвијаће се у оквиру 8 програмских области и посебне секције за Бусинесс решења и компанијске најаве. 
Отворена је пријава стручних и научних радова за конференцију, која ће трајати до 28.01.2011. Радови подлежу рецензији. Списак прихваћених радова биће објављен на овом wеб сајту, 12. фебруара 2011.  Радови ће бити публиковани у Зборнику радова конференције YУ ИНФО 2011.
У термину YU INFO конференције на Копаонику ће се одржати и међународна конференција ICIST 2011 - International Conference on Internet Society Technology and Management. Ова конференција окупиће међународне стручњаке у из области Интернет технологија. Радови са ове конференције штампаће се у посебном Цонференце Процеедингс ICIST 2011, а одабрани радови у међународном часопису Information Society Research and Applications.
Важни датуми
28. јануар 2011 Рок за пријаву радова и компанијско учешће
12. фебруар 2011 Обавештење о прихватању радова
28. фебруар 2011 Рок за уплату котизација
06. март 2011 Почетак конференције
Котизација

Цена котизације износи 9900 РСД + ПДВ  (99 ЕУР за уплате из иностранства)
Смештај

Информације о смештају и пријаве
Smart Travel, Београд,
www.smart4.co.rs
Посебни програми

Поред излагања радова и Панела за обе конференције, планирани су и следећи програми:
  • Компанијска решења - The best solution
  • LIFE Management Семинар, проф. др Вељко Милутиновић
  • Међународни пројекти, воркшопови и дисиминације
  • OPEN SME EU FP 7 Aristotle University of Thessaloniki
  • EURAXESS мрежа мобилности ЕУ ФП 7
Детаљније информације о важним датумима, програму и програмским областима можете наћи на линку  http://conference.informationsociety.rs, преко којег ће се вршити и електронско подношење радова, по први пут на овој Конференцији.

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine