понедељак, 25. фебруар 2008.

ПОНОВЉЕНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Министарство рада и социјалне политике - Сектор за заштиту особа са инвалидитетом упућује поновљени јавни позив заинтересованим социjaлно – хуманитарним организацијама да поднесу предлоге пројеката за финансирање из средстава опредељених по основу Закона о играма на срећу, из Буџетског фонда за програме социјалнo-хуманитарних организација и Буџетског фонда за заштиту и унапређење положаја особа са инвалидитетом.

Приоритет Министарства рада и социјалне политике јесте унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији кроз пружање подршке следећим пројектним активностима:

1. Превенција институционализације и деинституционализација
- Самостално становање уз подршку
2. Услуге дневних активности у локалној заједници
- Стимулативни и инклузивни програми
- Интензивне дневне активности (Дневни боравци)
3. Промоција принципа једнаких могућности особа са инвалидитетом
- Кампање
4. Побољшање приступачности физичког окружења
- Уклањање архитектонских баријера
5. Примена помоћних (асистивних) технологија у циљу омогућавања боље социјалне интеграције особа са инвалидитетом

6. Остали иновативни сервиси

Подносиоци предлога пројекта могу бити: Удружења/организације особа са инвалидитетом, као и друга удружења/организације чији програми предлажу решавање конкретних проблема у горе наведеним областима.

Начин писања предлога пројекта: Предлог пројекта доставља се на српском језику, ћирилицом, написан обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Рок и начин достављања пројектних предлога: Заинтересоване организације су дужне да предлоге пројеката доставе до 20. 03. 2008. године у 16 часова. Предлози пројеката достављају се у затвореној коверти Министарству рада и социјалне политике - Сектору за заштиту особа са инвалидитетом на адресу: Београд, Немањина 22-26, искључиво поштом препоручено, или курирским путем односно личном доставом. Предлог пројекта, буџет пројекта и извршни преглед пројекта достављају се у 2 (два) одштампана примерка (1 оригинални примерак и 1 фотокопија) и у електронској форми на CD-у, а код пратеће и остале пожељне документације доставља се једна копија (није потребно слати је у електронској форми). На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив пројекта и следећи текст: «ЗА КОНКУРС - НЕ ОТВАРАТИ«.

Остала правила конкурса, комплетно упутство као и додатне информације за подносиоце пријава, налазе се у оквиру следећих тендерских докумената:

1. Смернице за подносиоце предлога пројеката (151 kB) – за информацију,
2. Анекс 1. Образац за писање предлога пројекта (145 kB) – обавезно попунити,
3. Анекс 2. Образац буџета пројекта (62 kB) – обавезно попунити,
4. Анекс 3. Наративни буџет (40 kB) – обавезно попунити,
5. Анекс 4. Извршни преглед пројекта (28 kB) – обавезно попунити,
6. Анекс 5. Упутство за писање предлога пројекта (84 kB) – за информацију,
7. Анекс 6. Упутство за састављање буџета пројекта (115 kB) – за информацију.

Напомена, овим позивом поништава се Позив објављен дана 03.11.2007. године у дневним листовима Данас и Политика, као и на интернет презентацији Министарства. Предлози пројеката који су достављени по наведеном позиву неће бити разматрани, те је исте неопходно обновити и доставити у складу са условима овог позива.

Наведена документа могу се преузети искључиво у електронској форми са интернет презентације Министарства рада и социјалне политике http://www.minrzs.sr.gov.yu.

На бази информације са линка.

недеља, 24. фебруар 2008.

Корисна информација: Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за Републику Србију - у 2008. години

1. Предмет оглашавања

Организовање јавних радова у области:

1) социјалних, хуманитарних, културних и других делатности (здравствено васпитне активности - превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и чување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској и библиотечкој делатности, послови у туризму и други послови);

2) одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, гробаља, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља - побољшање услова становања и други послови);

3) одржавања и заштите животне средине и природе (санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови).

2. Право учествовања

Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају:

1) органи аутономних покрајина и органи јединица локалне самоуправе;

2) јавне установе и јавна предузећа;

3) привредна друштва;

4) предузетници;

5) задруге;

6) друштвене организације;

7) удружења грађана.

3. Намена средстава

Средства намењена за организовање јавних радова користе се:

1) за зараде незапослених лица укључених у јавне радове, и то:

(1) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, са припадајућим порезима и доприносима, за лица без квалификације,

(2) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, са припадајућим порезима и доприносима, увећане за 15%, за лица са средњим степеном образовања,

(3) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду увећане за 30%, за лица са вишим степеном образовања,

(4) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, са припадајућим порезима и доприносима, увећане за 45%, за лица са високим степеном образовања;

2) за накнаду трошкова за долазак и одлазак с рада у висини неопорезованог износа, у складу са законом;

3) за трошкове обезбеђења безбедности и здравља на раду - заштитна опрема потребна за извођење јавног рада, у складу са законом;

4) за трошкове обуке за послове које лице обавља у току извођења јавних радова уколико се обука изводи од стране друге установе;

5) за трошкове извођења јавних радова, највише до износа од 10% од средстава одобрених за јавне радове - средства за рад и опрема потребна за извођење јавних радова (алат, машине и сл.), трошкови додатних услуга за извођење јавних радова, трошкови обезбеђења потребног материјала за рад (саднице, ђубриво, средства за дезинфекцију и сл.).

4. Приоритети при избору јавних радова

Приоритет при избору јавних радова имају пројекти којима се обезбеђује:

1) запошљавање ризичних категорија незапослених лица (корисници новчане накнаде, дугорочно незапослена лица, старија од 50 година, жене, особе са инвалидитетом, незапослена лица у стању социјалне потребе, Роми, избегла и расељена лица);

2) организовање јавних радова у неразвијеним и мање развијеним општинама, односно општинама у којима је стопа незапослености виша од просечне стопе незапослености у Републици Србији;

3) суфинансирање јавног рада из других извора (учешће подносиоца пријаве или извођача пројекта, локалне самоуправе, поклона, донација, легата, кредита и др.).

5. Подношење пријаве и документације

Учесници у поступку организовања јавних радова подносе пријаву за организовање и спровођење јавних радова.

Уз пријаву учесници достављају:

1) програм јавних радова који садржи:

(1) област у којој се планира извођење јавних радова,

(2) територију, односно локацију на којој би се јавни радови изводили,

(3) време и дужину трајања јавних радова,

(4) врсту и обим послова који би се вршили у току извођења јавних радова,

(5) укупан број лица који је потребан за извођење јавних радова,

(6) потребну квалификациону структуру за лица која треба да раде на извођењу јавних радова;

2) изјаву учесника у поступку организовања јавних радова да циљ организовања јавних радова није остваривање добити и да спровођење јавних радова на тржишту неће проузроковати нелојалну конкуренцију;

3) мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе о оправданости извођења јавних радова;

4) мишљење надлежног министарства о постојању јавног интереса за спровођење јавних радова;

5) мишљење надлежне филијале Националне службе за запошљавање о могућности ангажовања незапослених лица за извођење јавних радова;

6) извод из одговарајућег регистра којим се доказује да је извођач јавних радова регистрован за обављање делатности, односно за вршење послова, који ће се вршити у току спровођења јавних радова;

7) изјаву извођача јавних радова да ће обезбедити вођу програма јавних радова и ментора за учеснике;

8) подаци о изворима финансирања, потребним средствима за спровођење јавних радова по наменама и врстама трошкова - укупан износ средстава који је потребан за спровођење јавних радова и износ средстава који је потребно обезбедити из буџета Републике Србије.

Пријаву и документацију учесници у поступку организовања јавних радова подносе Министарству економије и регионалног развоја - Сектору за запошљавање, Булевар краља Александра бр. 15, Београд.

Пријава за организовање јавних радова подноси се на обрасцу који се прибавља без накнаде у свим филијалама Националне службе за запошљавање.

Пријава се подноси у четири примерка - од којих два примерка задржава Министарство економије и регионалног развоја, а два примерка доставља надлежној филијали Националне службе за запошљавање на чијем подручју се организују јавни радови.

6. Рокови

Пријава за организовање јавних радова подноси се у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог јавног позива.

Предлог листе приоритета за организовање и спровођење јавних радова од интереса за Републику Србију - у 2008. години (у даљем тексту: Предлог листе приоритета) утврђује се у поступку јавног разматрања приспелих пријава у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлука о организовању и спровођењу јавних радова од интереса за Републику Србију - у 2008. години донеће се у року од 30 дана од дана утврђивања Предлога листе приоритета.

Учесници поступка имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију до утврђивања Предлога листе приоритета.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у Министарству економије и регионалног развоја на телефон: 011/311- 4227 и 011/3014-330, или у филијалама Националне службе за запошљавање.

ОДЛУКА
О УПУЋИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ - У 2008. ГОДИНИ

("Сл. гласник РС", бр. 18/2008)

1. Јавни радови од интереса за Републику Србију - у 2008. години (у даљем тексту: јавни радови) организују се у складу са овом одлуком.

2. Средства за организовање јавних радова обезбеђена су у буџету Републике Србије за 2008. годину и утврђена су у износу од 650.000.000,00 динара.

3. Средства намењена за организовање јавних радова користе се:

1) за зараде са припадајућим порезима и доприносима за незапослена лица укључена у јавне радове;

2) за накнаду трошкова за долазак и одлазак с рада;

3) за трошкове обезбеђења безбедности и здравља на раду;

4) за трошкове обуке за послове које лице обавља у току извођења јавних радова;

5) за трошкове извођења јавних радова, највише до износа од 10% средстава одобрених за јавне радове.

Одобрена средства по овој одлуци су наменска и могу да се користе искључиво за организовање и спровођење јавних радова и у складу са уговором.

Извођачи јавних радова дужни су да у сваком моменту омогуће контролу реализације јавних радова и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Министарство економије и регионалног развоја дужно је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а прималац је дужан да средства врати са законском каматом.

4. Избор јавних радова врши се доношењем Одлуке о организовању и спровођењу јавних радова од интереса за Републику Србију - у 2008. години, којој претходи јавно разматрање и оцена програма јавних радова, применом следећих мерила:

1) референце програма: област у којој се изводе јавни радови, дужина трајања програма, број незапослених лица која се укључују у јавне радове, могућност развијања и прерастања у сталну активност, могућност заснивања радног односа на неодређено време;

2) циљеви који се постижу: запошљавање ризичних категорија незапослених лица, развој неразвијених и мање развијених општина, равномерни регионални развој;

3) суфинансирање јавних радова из других извора: буџета територијалне аутономије или локалне самоуправе, поклона, донација, легата, кредита и др.

Одлука о организовању и спровођењу јавних радова од интереса за Републику Србију - у 2008. години јесте основ за уговорни однос између Министарства економије и регионалног развоја, извођача јавних радова и Националне службе за запошљавање.

Уговор садржи: утврђен предмет јавних радова, број и квалификациону структуру незапослених лица која се укључују, рок у коме се радови обављају, конкретне обавезе уговорних страна, начин обезбеђења и преноса средстава, инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за јавне радове или за случај неизвршења уговорне обавезе - предмета јавних радова и др.

5. Национална служба за запошљавање подноси Министарству економије и регионалног развоја извештаје о спровођењу јавних радова.

Извештаји се достављају квартално и након завршетка јавних радова, на основу извештаја извођача јавних радова.

Министарство економије и регионалног развоја подноси Влади годишњи извештај о реализацији одобрених јавних радова.

Извештаји садрже: податке о степену реализације јавних радова, о броју и структури незапослених лица укључених у јавне радове, утрошеним средствима и др.

6. Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за Републику Србију - у 2008. години одштампан је уз ову одлуку и чини њен саставни део.

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

На бази информације из "Сл. гласник РС", бр. 18/2008 од 14.2.2008.г.

уторак, 19. фебруар 2008.

Сутра велики протестни скуп у Београду


Председник Србије Борис Тадић, премијер Војислав Коштуница и заменик председника Српске радикалне странке Томислав Николић говориће сутра на мирном протесту због једностраног проглашења независности Косова и Метохије.

Протест ће бити одржан под слоганом „Косово је Србија”. Почеће у 17 сати испред Дома народне скупштине, а одатле ће окупљени грађани, с државним врхом и страначким лидерима на челу, кренути у шетњу до Храма Светог Саве, где ће у 19 сати бити одржан молебан, речено је Танјугу у Влади Србије.

Како се јуче незванично могло чути у српском парламенту, на сутрашњем протесту требало би да говоре и представници косметских Срба, али и партија из Црне Горе, које су осудиле отимање дела територије Србије, као и представник Републике Српске, али „договори о свим детаљима још трају”.

A грађане је на велики, „мирни народни протест” у Београду јуче позвао министар за инфраструктуру Велимир Илић. Он је, преноси Бета, рекао да протест организују Влада Србије и парламентарне странке, а да ће на њему говорити и угледни спортисти, ректори универзитета и други.

Потпредседник Српске радикалне странке Драган Тодоровић рекао је агенцији Бета да ће странке које учествују у припреми протеста организовати масован долазак својих присталица у Београд из целе Србије.

С друге стране, председник Либерално-демократске партије Чедомир Јовановић оценио је да се „Коштуница, Тадић и Николић скривају иза грађана” и упозорио да „треба престати са обмањивањем јавности како иза митинга најављеног за четвртак стоје све парламентарне странке или Народна скупштина”. „То није тачно, јер су његови организатори само они који су га и заказали. И природно је што су ДС, ДСС и СРС организатори тог митинга, јер те три странке треба да преузму одговорност за ситуацију у коју су довели земљу. Баш зато осуђујемо начин на који они желе да од те одговорности побегну”, казао је Јовановић.

П. Р.

Објављено у дневном листу Политика 20.2.2008.г.

Додатни ресурси:


Најновији наслови на блогу Паланка OnLine