уторак, 6. октобар 2009.

Конкурс - програми сталног стручног усавршавања

Текст конкурса са линка.

На основу одредбе из члана 21. став 1. тачка 4. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл.гласник РС“, број 72/2009) и одредбе из члана 4. став 3. Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (“Сл.гласник РС“, бр. 14/2004 и 55/2005), Завод за унапређивање образовања и васпитања расписује

КОНКУРС

за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2010/2011. годину

Појединачна пријава на Конкурс мора да садржи следећа документа:

1. попуњен формулар, највише осам страна куцаног текста А4 формат (у писаној и електронској форми - компакт диск)
2. резиме програма, једна страна куцаног текста А4 формат (у писаној и електронској форми - компакт диск)
3. детаљан опис садржаја и врста активности, највише 4 стране куцаног текста А4 формат (у писаној и електронској форми - компакт диск)
4. писана препорука институције која подржава програм ( за школску 2010/2011)
5. својеручно потписана изјава реализатора да ће изводити предложени програм,
6. доказ о појединачној уплати 7.500,00 динара по једној пријави на име покрића трошкова стручних и административно-техничких послова на текући рачун Завода број 840-2033666-42, сврха уплате „учешће на конкурсу“

Пријаве за сваки програм подносе се појединачно у писаној и електронској форми.

Писану препоруку из тачке 4. овог Конкурса може издати само институција регистрована за обављање делатности у области образовања и васпитања.
Конкурсну документацију је неопходно попунити ћириличним писмом, користећи искључиво фонт Times New Roman, величине 12, у Unicode распореду (Microsoft Word 2000 - 2007).

Формулар као саставни део документације се налази на web сајту Завода www.zouv.gov.rs. Учесник конкурса лично одговара за тачност података унетих у формулар.

Пријаве на конкурс могу се послати најкасније до 31. децембра 2009. године, препорученом пошиљком на адресу:

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ФАБРИСОВА 10, 11040 БЕОГРАД, ПОШТАНСКИ ФАХ 2, УЗ НАЗНАКУ: „ЗА КОНКУРС“

Непотпуне и неблаговремено послате пријаве, неће бити разматране. Списак непотпуних и неблаговремо послатих пријава биће истакнут на сајту Завода са обавештењем до ког рока може да се преузме документација
О резултату конкурса Завод ће у писаној форми обавестити све учесника конкурса најкасније до 31. марта 2010. године.


Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine