четвртак, 24. фебруар 2011.

Jавни позив за прикупљање предлога за утврђивање репрезентативности удружења у култури

Београд, 23.2.2011.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
расписуjе
J А В Н И П ОЗ И В
Ради прикупљања предлога за утврђивање репрезентативности удружења
у култури

Jавни позив се односи на следеће делатности културних области:
 1. истраживање, заштита и коришћење архивског културног наслеђа;
 2. истраживање, заштита и коришћење непокретног културног наслеђа;
 3. истраживање, заштита и коришћење покретног културног наслеђа - музеjска делатност;
 4. библиотечко-информациона делатност;
 5. књижевно стваралаштво;
 6. издаваштво;
 7. књижевно преводилаштво;
 8. књижарство;
 9. музичко стваралаштво;
 10. музичка продукциjа;
 11. музичка интерпретациjа;
 12. ликовне, примењене и остале визуелне уметности;
 13. архитектура;
 14. сценско стваралаштво и интерпретациjа - драма;
 15. сценско стваралаштво и интерпретациjа - опера;
 16. сценско стваралаштво и интерпретациjа - балет и плес;
 17. кинематографиjа;
 18. аудио-визуелно стваралаштво;
 19. уметничка фотографиjа;
 20. дигитално стваралаштво;
 21. мултимедиjи;
 22. научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
 23. остала музичка и говорна извођења културних програма;
 24. артистичка извођења културних програма;
 25. сценска извођења културних програма
О избору удружења по расписаном jавном позиву одлучуjе комисиjа признатих стручњака у култури.
Мерила за избор удружења за стицање статуса репрезентативног удружења у култури одређена су у члану 5. Правилника о саставу и начину рада Комисиjе за утврђивање репрезентативности удружења у култури и о ближим условима и начину утврђивања и престанка статуса репрезентативног удружења у култури.
Право учешћа на овом jавном позиву имаjу сва удружења грађана регистрована за обављање културних делатности са териториjе Републике Србиjе.
У обзир ће се узимати приjаве достављене:
 • поштом (адреса: Министарство културе, Влаjковићева 3, Београд, са назнаком «за jавни позив ради прикупљања предлога за утврђивање репрезентативности удружења у култури»)
 • у 8 примерка, на Формулару за приjаву на jавни позив за прикупљање предлога за утврђивање репрезентативности удружења у култури
Jавни позив jе отворен од 23. фебруара 2011. године до 9. марта 2011. године.
Поднети материjал (приjава) се не враћа.
Резултати овог jавног позива ће бити обjављени на званичноj интернет страници Министарства културе Републике Србиjе.
Додатне информациjе се могу добити у Министарству културе Републике Србиjе, e-mail: dimitrije.tadic@kultura.gov.rs, телефон: 011/3398-026 сваког радног дана од 8.30 до 16.30 часова.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine