недеља, 24. фебруар 2008.

Корисна информација: Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за Републику Србију - у 2008. години

1. Предмет оглашавања

Организовање јавних радова у области:

1) социјалних, хуманитарних, културних и других делатности (здравствено васпитне активности - превенција и помоћ старима, социјално угроженим лицима, особама са инвалидитетом, заштита и чување културног наслеђа и археолошких налазишта, послови у позоришној, музејској и библиотечкој делатности, послови у туризму и други послови);

2) одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (уређење и изградња путева и путних појасева, насипа, канала, пруга, мостова, гробаља, реконструкција канализационе и водоводне мреже и других објеката од општег интереса, уређење месних заједница, уређење ромских насеља - побољшање услова становања и други послови);

3) одржавања и заштите животне средине и природе (санација дивљих депонија, чишћење и одржавање обала река, језера, канала, одвода, јавних површина, пошумљавање, развој еколошких поседа, чување и заштита шума, река и језера, развој сеоског подручја, монтажа и одржавање опреме у парковима и јавним дечијим игралиштима, помоћ за успостављање нових депонија - локација за сакупљање и одвођење отпада и други послови).

2. Право учествовања

Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају:

1) органи аутономних покрајина и органи јединица локалне самоуправе;

2) јавне установе и јавна предузећа;

3) привредна друштва;

4) предузетници;

5) задруге;

6) друштвене организације;

7) удружења грађана.

3. Намена средстава

Средства намењена за организовање јавних радова користе се:

1) за зараде незапослених лица укључених у јавне радове, и то:

(1) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, са припадајућим порезима и доприносима, за лица без квалификације,

(2) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, са припадајућим порезима и доприносима, увећане за 15%, за лица са средњим степеном образовања,

(3) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду увећане за 30%, за лица са вишим степеном образовања,

(4) у висини минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, са припадајућим порезима и доприносима, увећане за 45%, за лица са високим степеном образовања;

2) за накнаду трошкова за долазак и одлазак с рада у висини неопорезованог износа, у складу са законом;

3) за трошкове обезбеђења безбедности и здравља на раду - заштитна опрема потребна за извођење јавног рада, у складу са законом;

4) за трошкове обуке за послове које лице обавља у току извођења јавних радова уколико се обука изводи од стране друге установе;

5) за трошкове извођења јавних радова, највише до износа од 10% од средстава одобрених за јавне радове - средства за рад и опрема потребна за извођење јавних радова (алат, машине и сл.), трошкови додатних услуга за извођење јавних радова, трошкови обезбеђења потребног материјала за рад (саднице, ђубриво, средства за дезинфекцију и сл.).

4. Приоритети при избору јавних радова

Приоритет при избору јавних радова имају пројекти којима се обезбеђује:

1) запошљавање ризичних категорија незапослених лица (корисници новчане накнаде, дугорочно незапослена лица, старија од 50 година, жене, особе са инвалидитетом, незапослена лица у стању социјалне потребе, Роми, избегла и расељена лица);

2) организовање јавних радова у неразвијеним и мање развијеним општинама, односно општинама у којима је стопа незапослености виша од просечне стопе незапослености у Републици Србији;

3) суфинансирање јавног рада из других извора (учешће подносиоца пријаве или извођача пројекта, локалне самоуправе, поклона, донација, легата, кредита и др.).

5. Подношење пријаве и документације

Учесници у поступку организовања јавних радова подносе пријаву за организовање и спровођење јавних радова.

Уз пријаву учесници достављају:

1) програм јавних радова који садржи:

(1) област у којој се планира извођење јавних радова,

(2) територију, односно локацију на којој би се јавни радови изводили,

(3) време и дужину трајања јавних радова,

(4) врсту и обим послова који би се вршили у току извођења јавних радова,

(5) укупан број лица који је потребан за извођење јавних радова,

(6) потребну квалификациону структуру за лица која треба да раде на извођењу јавних радова;

2) изјаву учесника у поступку организовања јавних радова да циљ организовања јавних радова није остваривање добити и да спровођење јавних радова на тржишту неће проузроковати нелојалну конкуренцију;

3) мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе о оправданости извођења јавних радова;

4) мишљење надлежног министарства о постојању јавног интереса за спровођење јавних радова;

5) мишљење надлежне филијале Националне службе за запошљавање о могућности ангажовања незапослених лица за извођење јавних радова;

6) извод из одговарајућег регистра којим се доказује да је извођач јавних радова регистрован за обављање делатности, односно за вршење послова, који ће се вршити у току спровођења јавних радова;

7) изјаву извођача јавних радова да ће обезбедити вођу програма јавних радова и ментора за учеснике;

8) подаци о изворима финансирања, потребним средствима за спровођење јавних радова по наменама и врстама трошкова - укупан износ средстава који је потребан за спровођење јавних радова и износ средстава који је потребно обезбедити из буџета Републике Србије.

Пријаву и документацију учесници у поступку организовања јавних радова подносе Министарству економије и регионалног развоја - Сектору за запошљавање, Булевар краља Александра бр. 15, Београд.

Пријава за организовање јавних радова подноси се на обрасцу који се прибавља без накнаде у свим филијалама Националне службе за запошљавање.

Пријава се подноси у четири примерка - од којих два примерка задржава Министарство економије и регионалног развоја, а два примерка доставља надлежној филијали Националне службе за запошљавање на чијем подручју се организују јавни радови.

6. Рокови

Пријава за организовање јавних радова подноси се у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог јавног позива.

Предлог листе приоритета за организовање и спровођење јавних радова од интереса за Републику Србију - у 2008. години (у даљем тексту: Предлог листе приоритета) утврђује се у поступку јавног разматрања приспелих пријава у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Одлука о организовању и спровођењу јавних радова од интереса за Републику Србију - у 2008. години донеће се у року од 30 дана од дана утврђивања Предлога листе приоритета.

Учесници поступка имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију до утврђивања Предлога листе приоритета.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Све додатне информације могу се добити у Министарству економије и регионалног развоја на телефон: 011/311- 4227 и 011/3014-330, или у филијалама Националне службе за запошљавање.

ОДЛУКА
О УПУЋИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНИХ РАДОВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ - У 2008. ГОДИНИ

("Сл. гласник РС", бр. 18/2008)

1. Јавни радови од интереса за Републику Србију - у 2008. години (у даљем тексту: јавни радови) организују се у складу са овом одлуком.

2. Средства за организовање јавних радова обезбеђена су у буџету Републике Србије за 2008. годину и утврђена су у износу од 650.000.000,00 динара.

3. Средства намењена за организовање јавних радова користе се:

1) за зараде са припадајућим порезима и доприносима за незапослена лица укључена у јавне радове;

2) за накнаду трошкова за долазак и одлазак с рада;

3) за трошкове обезбеђења безбедности и здравља на раду;

4) за трошкове обуке за послове које лице обавља у току извођења јавних радова;

5) за трошкове извођења јавних радова, највише до износа од 10% средстава одобрених за јавне радове.

Одобрена средства по овој одлуци су наменска и могу да се користе искључиво за организовање и спровођење јавних радова и у складу са уговором.

Извођачи јавних радова дужни су да у сваком моменту омогуће контролу реализације јавних радова и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Министарство економије и регионалног развоја дужно је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а прималац је дужан да средства врати са законском каматом.

4. Избор јавних радова врши се доношењем Одлуке о организовању и спровођењу јавних радова од интереса за Републику Србију - у 2008. години, којој претходи јавно разматрање и оцена програма јавних радова, применом следећих мерила:

1) референце програма: област у којој се изводе јавни радови, дужина трајања програма, број незапослених лица која се укључују у јавне радове, могућност развијања и прерастања у сталну активност, могућност заснивања радног односа на неодређено време;

2) циљеви који се постижу: запошљавање ризичних категорија незапослених лица, развој неразвијених и мање развијених општина, равномерни регионални развој;

3) суфинансирање јавних радова из других извора: буџета територијалне аутономије или локалне самоуправе, поклона, донација, легата, кредита и др.

Одлука о организовању и спровођењу јавних радова од интереса за Републику Србију - у 2008. години јесте основ за уговорни однос између Министарства економије и регионалног развоја, извођача јавних радова и Националне службе за запошљавање.

Уговор садржи: утврђен предмет јавних радова, број и квалификациону структуру незапослених лица која се укључују, рок у коме се радови обављају, конкретне обавезе уговорних страна, начин обезбеђења и преноса средстава, инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за јавне радове или за случај неизвршења уговорне обавезе - предмета јавних радова и др.

5. Национална служба за запошљавање подноси Министарству економије и регионалног развоја извештаје о спровођењу јавних радова.

Извештаји се достављају квартално и након завршетка јавних радова, на основу извештаја извођача јавних радова.

Министарство економије и регионалног развоја подноси Влади годишњи извештај о реализацији одобрених јавних радова.

Извештаји садрже: податке о степену реализације јавних радова, о броју и структури незапослених лица укључених у јавне радове, утрошеним средствима и др.

6. Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за Републику Србију - у 2008. години одштампан је уз ову одлуку и чини њен саставни део.

7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".

На бази информације из "Сл. гласник РС", бр. 18/2008 од 14.2.2008.г.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine