понедељак, 25. фебруар 2008.

ПОНОВЉЕНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Министарство рада и социјалне политике - Сектор за заштиту особа са инвалидитетом упућује поновљени јавни позив заинтересованим социjaлно – хуманитарним организацијама да поднесу предлоге пројеката за финансирање из средстава опредељених по основу Закона о играма на срећу, из Буџетског фонда за програме социјалнo-хуманитарних организација и Буџетског фонда за заштиту и унапређење положаја особа са инвалидитетом.

Приоритет Министарства рада и социјалне политике јесте унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији кроз пружање подршке следећим пројектним активностима:

1. Превенција институционализације и деинституционализација
- Самостално становање уз подршку
2. Услуге дневних активности у локалној заједници
- Стимулативни и инклузивни програми
- Интензивне дневне активности (Дневни боравци)
3. Промоција принципа једнаких могућности особа са инвалидитетом
- Кампање
4. Побољшање приступачности физичког окружења
- Уклањање архитектонских баријера
5. Примена помоћних (асистивних) технологија у циљу омогућавања боље социјалне интеграције особа са инвалидитетом

6. Остали иновативни сервиси

Подносиоци предлога пројекта могу бити: Удружења/организације особа са инвалидитетом, као и друга удружења/организације чији програми предлажу решавање конкретних проблема у горе наведеним областима.

Начин писања предлога пројекта: Предлог пројекта доставља се на српском језику, ћирилицом, написан обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Рок и начин достављања пројектних предлога: Заинтересоване организације су дужне да предлоге пројеката доставе до 20. 03. 2008. године у 16 часова. Предлози пројеката достављају се у затвореној коверти Министарству рада и социјалне политике - Сектору за заштиту особа са инвалидитетом на адресу: Београд, Немањина 22-26, искључиво поштом препоручено, или курирским путем односно личном доставом. Предлог пројекта, буџет пројекта и извршни преглед пројекта достављају се у 2 (два) одштампана примерка (1 оригинални примерак и 1 фотокопија) и у електронској форми на CD-у, а код пратеће и остале пожељне документације доставља се једна копија (није потребно слати је у електронској форми). На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив пројекта и следећи текст: «ЗА КОНКУРС - НЕ ОТВАРАТИ«.

Остала правила конкурса, комплетно упутство као и додатне информације за подносиоце пријава, налазе се у оквиру следећих тендерских докумената:

1. Смернице за подносиоце предлога пројеката (151 kB) – за информацију,
2. Анекс 1. Образац за писање предлога пројекта (145 kB) – обавезно попунити,
3. Анекс 2. Образац буџета пројекта (62 kB) – обавезно попунити,
4. Анекс 3. Наративни буџет (40 kB) – обавезно попунити,
5. Анекс 4. Извршни преглед пројекта (28 kB) – обавезно попунити,
6. Анекс 5. Упутство за писање предлога пројекта (84 kB) – за информацију,
7. Анекс 6. Упутство за састављање буџета пројекта (115 kB) – за информацију.

Напомена, овим позивом поништава се Позив објављен дана 03.11.2007. године у дневним листовима Данас и Политика, као и на интернет презентацији Министарства. Предлози пројеката који су достављени по наведеном позиву неће бити разматрани, те је исте неопходно обновити и доставити у складу са условима овог позива.

Наведена документа могу се преузети искључиво у електронској форми са интернет презентације Министарства рада и социјалне политике http://www.minrzs.sr.gov.yu.

На бази информације са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine