недеља, 16. децембар 2007.

Општинска организација глувих и наглувих Смедеревске Паланке је усвојила Стратегију развоја за период 2008-2017.

Општинска организација глувих и наглувих Смедеревске Паланке (ООГНСП) је у складу са сталним напорима да унапреди положај својих чланова и да активно делује у заједници на унапређењу положаја особа са инвалидитетом после јавне расправе, како у организацији тако и са заинтересованим странама у локалној заједници, усвојила Стратегију развоја организације за период 2008-2017. Наведена Стратегија је усклађена са Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији који је Влада Републике Србије усвојила 2006. године. Ова организација је прва од социо-хуманитарних организација у Општини Смедеревска Паланка која је урадила и усвојила Стратегију развоја своје организације а такође је прва у оквиру Савеза глувих и наглувих Србије. Принципи на којима се Стратегија развоја ООГНСП заснива су:
1. Поштовање достојанства, индивидуална аутономија, самосталност глувих и наглувих особа, укључујући право да доносе одлуке о сопственом животу
2. Недискриминација
3. Пуно и ефективно учешће и глувих и наглувих особа у све области друштвеног живота
4. Поштовање различитости и прихватање инвалидности као дела људске разноврсности и хуманости
5. Једнаке могућности базиране на једнаким правима
6. Приступачност
7. Једнакост мушкараца и жена
8. Поштовање развојних капацитета деце са инвалидитетом и поштовање права деце да развију сопствени идентитет.
Стратешки циљеви из Стрaтегије су:
  • Изграђени ефективни, ефикасни и одрживи капацитети ООГНСП да у континуитету пружа услуге корисницима у складу са највишим професионалним стандардима
  • Питање положаја особа са инвалидитетом је уграђено у опште развојне планове уз изграђен институционалан оквир и операционализовану мултисекторску и мултиресорну сарадњу на активностима планирања и праћења политика у овој области
  • Развијена ефикасна правна заштита, уз развијене и спроведене планове превенције и спречавања дискриминације глувих и наглувих особа као и планови сензибилизације друштва за питања инвалидности
  • Социјалне, здравствене и друге услуге базиране на правима и потребама корисника доступне су корисницима услуга у складу са савременим међународно–прихваћеним методама процене инвалидности и потреба
  • Примењене политике мера и програми који глувим и наглувим особама пружају једнаке могућности и подстичу самосталност, лични развој и активан живот у свим областима
  • Осигуран приступ особама са инвалидитетом изграђеном окружењу, приступачном превозу, информацијама, комуникацијама и услугама намењених јавности
  • Унапређен стандард живљења и социјална сигурност глувим и наглувим особама (особама са инвалидитетом.

Додатне информације могу да се нађу у документу.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine