субота, 29. децембар 2007.

Усвојена је Стратегија развоја Општинске организације пензионера Смедеревске паланке за период 2008-2017.

Општински одбор Општинске организације пензионера Смедеревске Паланке (ООПСП) је на својој седници одржаној 29.12.2007.г. у складу са сталним напорима да унапреди своје услуге усвојио Стратегију развоја организације за период 2008-2017. Стратегија је усвојена после шестомесечне припреме и широке јавне расправе у оквиру које су консултоване заинтересоване стране у Општини Смедеревска Паланка. Ова активност је реализована у оквиру јубиларне 60те године постојања организације.

Стратегија развоја организације је усклађена са Националном стратегијом о старењу у Републици Србији коју је Влада Републике Србије усвојила 2006. године. Ова организација је једна од првих непрофитних организација у Општини Смедеревска Паланка која је урадила и усвојила Стратегију развоја а прва је и у оквиру Савеза пензионера Србије.

Изјава о мисији ООПСП је унапређење социо-економског и здравственог положаја старих и пензионера на територији Општине Смедеревска Паланка.

Принципи на којима се Стратегија развоја ООПСП заснива су:

 • Доживотан развој појединца;
 • Унапређења и заштите свих људских права и основних слобода;
 • Обезбеђивање економске и социјалне сигурности и квалитета живота у старости;
 • Омогућавање пуне интеграције и партиципације старијих лица у заједницу;
 • Елиминације свих облика друштвеног занемаривања услед опадања функционалних способности у старости и инвалидности;
 • Ангажовање на остваривању родне равноправности;
 • Поштовања различитости и последично другачијих потреба међу популацијом старијих;
 • Промовисања интергенерацијског и интрагенерацијског трансфера;
 • Солидарност и дијалог;
 • Успостављања партнерства на свим нивоима: Владе, невладиног сектора, приватног сектора и између самих старијих људи;
 • Остваривања једнаких могућности за све;
 • Афирмисања личне одговорности.

Стратешки циљеви из Стрaтегије су:

 • Изграђени ефективни, ефикасни и одрживи капацитети ООПСП да у континуитету пружа услуге корисницима у складу са највишим професионалним стандардима
 • Феномен старења је узет у обзир у свим аспектима политике развоја
 • Старија лица су интeгрисана у друштво
 • Обезбеђен одржив економски раст у коме је уважена улога старијих лица
 • Изграђен систем социјалне заштите прилагођен економским последицама старења становништва
 • Тржишта рада је прилагођено социјалним и економским последицама старења становништва
 • Доживотно образовање је афирмисано као друштвена вредност
 • Обезбеђени услови за квалитетан живот и одржање независног начина живљења
 • Равноправност полова је саставни део свих развојних политика
 • Обезбеђена подршка породицама са старијим члановима.

Додатне информације: Општинска организација пензионера Смедеревске Паланке, Вука Караџића 28, 11420 Смедеревска Паланка, Тел./факс: 026/317-174, Е-пошта: oopspalanka@gmail.com, Блог: http://oopsp.blogspot.com/

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine