уторак, 18. децембар 2007.

Општинска организација глувих и наглувих и Општинска организација слепих Велике Плане су усвојиле Стратегију развоја за период 2008-2017.

Општинска организација глувих и наглувих Велике Плане (ООГНВП) и Општинска организација слепих Велике Плане (ООСВП) су на заједничкој седници одржаној 17.12.2007.г. у складу са сталним напорима да унапреде положај својих чланова и да активно делују у заједници на унапређењу положаја особа са инвалидитетом после јавне расправе, како у организацији тако и са заинтересованим странама у локалној заједници, усвојиле Стратегију развоја организација за период 2008-2017. Наведена Стратегија је усклађена са Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији који је Влада Републике Србије усвојила 2006. године. Ове организације су прве од социо-хуманитарних организација у Општини Велика Плана које су урадиле и усвојиле стратегију развоја својих организације а Општинска организација слепих Велике Плане је прва у оквиру Савеза Слепих Србије а Општинска организација глувих и наглувих Велике Плане је друга организација у оквиру Савеза глувих и наглувих Србије која је усвојила стратегију развоја (после Општинске организације глувих и наглувих Смедревске Паланке). Принципи на којима се Стратегије развоја заснивају су:
1. Поштовање достојанства, индивидуална аутономија, самосталност особа са инвалидитетом, укључујући право да доносе одлуке о сопственом животу
2. Недискриминација
3. Пуно и ефективно учешће особа са инвалидитетом у све области друштвеног живота
4. Поштовање различитости и прихватање инвалидности као дела људске разноврсности и хуманости
5. Једнаке могућности базиране на једнаким правима
6. Приступачност
7. Једнакост мушкараца и жена
8. Поштовање развојних капацитета деце са инвалидитетом и поштовање права деце да развију сопствени идентитет.
Стратешки циљеви из Стрaтегије су:
  • Изграђени ефективни, ефикасни и одрживи капацитети организација да у континуитету пружа услуге корисницима у складу са највишим професионалним стандардима
  • Питање положаја особа са инвалидитетом је уграђено у опште развојне планове уз изграђен институционалан оквир и операционализовану мултисекторску и мултиресорну сарадњу на активностима планирања и праћења политика у овој области
  • Развијена ефикасна правна заштита, уз развијене и спроведене планове превенције и спречавања дискриминације особа са инвалидитетом као и планови сензибилизације друштва за питања инвалидности
  • Социјалне, здравствене и друге услуге базиране на правима и потребама корисника доступне су корисницима услуга у складу са савременим међународно–прихваћеним методама процене инвалидности и потреба
  • Примењене политике мера и програми који особама са инвалидитетом пружају једнаке могућности и подстичу самосталност, лични развој и активан живот у свим областима
  • Осигуран приступ особама са инвалидитетом изграђеном окружењу, приступачном превозу, информацијама, комуникацијама и услугама намењених јавности
  • Унапређен стандард живљења и социјална сигурност глувим и наглувим особама (особама са инвалидитетом.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine