четвртак, 30. октобар 2008.

Конкурс за суфинансирање програма/проjеката коjи своjим квалитетом доприносе развоjу и презентациjи уметности и културе за 2009. годину

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
Сектор за уметничко стваралаштво, културну индустриjу и
културне односе
расписуjе
К О Н К У Р С
за суфинансирање програма/проjеката коjи своjим квалитетом доприносе
развоjу и презентациjи уметности и културе за 2009. годину

Конкурс се расписуjе у складу са Законом о делатностима од општег интереса у области културе («Сл. гл. РС» бр.49/92).
Конкурс се односи на програме/проjекте из следећих области:
1. позоришно стваралаштво;
2. плесно стваралаштво;
3. музичко стваралаштво;
4. визуелно стваралаштво и мултимедиjа;
5. колониjе, уметничке радионице и резиденциjални програми за уметнике;
6. кинематографиjе: филмски фестивали, манифестациjе, радионице и колониjе;
7. културно-уметнички аматеризам, изворно народно стваралаштво и очување нематериjалног културног наслеђа;
8. научно-истраживачки проjекти у области уметности и културе;
9. књижевне манифестациjе и награде;
10. издавање периодичних публикациjа из области уметности и културе;
11. програми на Косову и Метохиjи;
12. програми коjи представљаjу подршку особама са инвалидитетом;
13. програми културе деце и младих;
14. међународна културна сарадња од значаjа за Републику:
- проjекти/програми коjи репрезентуjу културу Србиjе у иностранству и
- презентациjа иностраних програма односно делова програма, врхунског квалитета и врхунска остварења у свим областима уметности, у Србиjи; - учешће младих талената на међународним конкурсима и такмичењима.

Посебна пажња биће посвећена програмима/проjектима коjи су од: републичког значаjа, високог уметничког квалитета, промовишу нове уметничке форме и изразе, доприносе децентрализациjи културе и интеркултурном диjалогу. У свим доменима приоритет ће имати програми намењени деци и дечjем стваралаштву, стваралаштву младих, као и особама са посебним потребама.

Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења и организациjе/правна лица, као и поjединци са териториjе Републике Србиjе.

Право учешћа на овом конкурсу немаjу:
1. програми установа културе из члана 2, став 2. Закона о делатностима од општег интереса у области културе, тj. «индиректни корисник буџета»;

У обзир ће се узимати приjаве достављене:
1. поштом (адреса: Министарство културе, Влаjковићева 3, Београд, са назнаком «Конкурс стваралаштва»), поjединачно за сваки проjекат/програм;
2. у 4 примерка, на Формулару за приjаву на конкурс за суфинансирање проjеката/програма коjи своjим квалитетом доприносе развоjу и презентациjи уметности и културе за 2009. годину (у даљем тексту Формулар). Формулар jе доступан на приjавници Министарства културе Републике Србиjе, Београд, Влаjковићева 3, или на саjту Министарства , а на захтев подносиоца приjаве, ван Београда, формулар може бити достављен поштом.
3. уз доказ о уплати републичке административне таксе (Закон о републичким административним таксама, «Службени гласник РС», броj 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06 и 47/07) у 1 примерку. Рачун на коjи се уплаћуjе административна такса jе: 840-742221-843-57, позив на броj 97 50-016, тарифни броj 1, износ 150,00 динара).

Конкурс jе отворен од 29.10.2008. г. до 28.11.2008. г.

Конкурсни материjал се не враћа.

Резултати овог конкурса ће бити обjављени на саjту Министарства културе.

Накнадно ће бити обjављени конкурси за:
- стимулациjу филмског стваралаштва/производње дугометражних и краткометражних филмова;
- стимулациjа капиталних дела из књижевности и савремене уметности;
- откуп књига;
- превођење дела српских писаца на стране jезике;
- програме националних мањина у Републици Србиjи;
- програми Срба у региону.

Додатне информациjе могу се добити у Министарству културе, телефон: 011/33-98-911.

Формулар за приjаву на конкурс

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine