субота, 8. септембар 2007.

КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОЈЕКТЕ ЕДУКАЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства Републике Србије је расписало је 6.9.2007. КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОЈЕКТЕ ЕДУКАЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ. Објављујемо текст конкурса у целини.

На основу Закона о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“бр. 58/07) и Закључка Владе Републике Србије 05 број 401-3926/2007 од 05. јула 2007.године о усвајању Програма расподеле и коришћења средстава субвенција у области пољопривреде, шумарства и пољопривреде за 2007.годину, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписује

К О Н К У Р С

ЗА РАСПОДЕЛУ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОЈЕКТЕ ЕДУКАЦИЈЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

A. ПРОГРАМИ ДИРЕКТНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА И НОСИЛАЦА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

1. Управљање фармом

1.1. ПДВ, књиговодство и рачуноводство

1.2. Израда пројеката и бизнис планова са планирањем развоја фарме, процена оправданости инвестиције, планирање коришћења и управљање природним ресурсима

2. Унапређење продаје

2.1. Удруживање

2.2. Паковање и маркетинг

2.3. Заштита географског порекла производа и сл.

2.4. Стандарди у производњи и продаји

3. Подршка развоју села

3.1. GIS и базе података у програмирању и мониторингу руралног развоја

3.2. Обука за партиципативни рад на идентификацији могућности и приоритета у руралном развоју са локалном заједницом/ситуациона анализа (ПЛА/ПРА) и стратешко планирање и програмирање на нивоу локалне заједнице

4. Унапређење малих пољопривредних газдинстава

4.1. Мултифункционална пољопривреда

4.2. Интегрална и органска производња

4.3. Примена добрих пољопривредних пракси

4.4. Обука у руралном и агро-туризму за пољопривредна газдинства

5. Успостављање демонстрационих центара

5.1 Успостављање и рад демонстрационих центара за модерну малу занатску производњу млечних производа на пољопривредним газдинствима

5.2 Успостављање и рад демонстрационих центара за модерну малу занатску месопрераду на пољопривредним газдинствима

Б) ПРОГРАМИ ДИРЕКТНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ САВЕТОДАВАЦА И СЛУЖБИ ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ

6.1 «Twinning» (партнерски) програми едукације и унапређења рада саветодавних служби кроз размену стечених знања и вештина између пољопривредних станица

6.2 Програми едукације академских и научних институција намењени саветодавној мрежи у Србији

6.3 Приватни програми тренинг тренера намењени саветодавној мрежи у Србији и напредним фармерима у програмима фармер-фармеру

Ц) ЕДУКАЦИЈА И МЕДIЈСКА ПРОМОЦИЈА ТЕМА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

8.1. Некомерцијални едукативни видео материјали, некомерцијалне ТВ и радио емисије

КОНКУРСНИ УСЛОВИ

1. Описни део пројекта

o полазне основе: Опис постојеће ситуације при чему акценат ставити на оно што желимо да урадимо. Опште стање, проблеми, разлози зашто се адресира ова област...

o циљ пројекта: Јасно дефинисати све циљеве пројекта.

o очекивани резултат: Објаснити шта је то што ће бити резултат пројекта и поставити индикаторе мерила остварености резултата.

o начин имплементације: Како ћемо то да урадимо.

o активности: По месецима дати активности које је потребно предузети и ко ће да изврши одређене активности. Прецизно предвидети активности, трошак и динамику трошења буџета. Дефинисати минималан број извршилаца уз обавезну поделу одговорности и вођства.

o буџет: укупан трошак и дистрибуција коришћења средстава.

o опис посла извршиоца:

o детаљне радне биографије предавача и тренера са доказом о обучености за предложену област тренинга или едукације

o потписану сагласност партнерских организација о спровођењу заједничког програма:

o потписане изјаве целог предавачког тима да прихватају учешће у пројекту:

o тачан списак корисника - служби, места или села која ће бити обухваћена обуком, број предвиђених учесника обуке и број часова превиђене наставе:

o детаљан програм предавања и тренинга са бројем часова теоријске и практичне наставе или дистрибуирања материјала:

2. Трајање пројекта (до годину дана, прва фаза до 15. децембра 2007.године)

3. Динамика финансирања и извештавања

o По потписивању уговора 30% средстава

o По достављању и верификацији достављеног извештаја са половине урађеног пројекта 40% средстава

o По достављеном финалном извештају 30% средстава

o Уколико пројекат захтева другачију динамику финансирања уговором ће се прецизирати другачија динамика извештавања и финансирања.

4. Оцењивање пројекта

- Оцењивање пројекта врши комисија именована од стране Министра

- Приоритет при одлучивању имају:

o Национални прогами, односно понуде у којима се обуком обухвата цела Република или већа њена територија, покрајина, регион

o Програми који су успешно реазовани или започети у 2006. години

5. Трајање конкурса

o Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

6. Пријем пријава на конкурс

o Пријаве на конкурс слати у писаној форми на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Сектор за развој села, Београд, Немањина 22-26; са назнаком «Конкурс за посебне пројекте» .

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine