среда, 5. септембар 2007.

Конкурс за акредитацију програма обуке пружаоца услуга у области социјалне заштите

У оквиру пројекта «Успостављање и примена система акредитације програма обуке за пружаоце социјалних услуга у Републици Србији» Министарство рада и социјалне политике (Београд, Немањина 22-26) je расписaло:
К О Н К У Р С за акредитацију програма обуке пружаоца услуга у области социјалне заштите
- Основни критеријуми за акредитацију програма обуке су следећи:
  • 1. Програм обуке треба да допринесе остваривању циљева реформе социјалне заштите;
  • 2. Програм обуке треба да буде оријентисан на развој и унапређивање компетенција професионалаца у области социјалне заштите;
  • 3. Интегрални програм обуке, који се прилаже, мора да садржи јасан теоријски оквир и разрађену организацију обуке и развоја вештина професионалаца;
  • 4. У оквиру програма, обука треба да се заснива на партиципацији и интерактивним методама учења и развоја компетенција професиналаца;
  • 5. Наведени предуслови, којима се обезбеђује успешна реализација програма обуке.

- Програми, које аутори пријављују на конкурс, морају да имају најмање једну рецензију, прибављену од установа, организација, стручних удружења или истакнутих стручњака (појединаца) из области релевантних за обуку у социјалној заштити.

- Документација за учешће на конкурсу треба да садржи:
  • 1. Попуњен формулар за пријављивање програма обуке;
  • 2. Интегрални програм обуке;
  • 3. Најмање једну рецензију програма обуке;
  • 4. Резиме програма за објављивање;
  • 5. Својеручно потписану изјаву аутора програма да ће обезбедити реализацију програма обуке.
Напомена: Пријаве са непотпуном документацијом неће се узети у обзир.

- Пројектом је предвиђено да се од свих акредитованих програма обуке одабере 20, који су у овој фази реформе социјалне заштите најпотребнији и за које ће бити финансирана обука тренера.

Заинтересовани за учешће на конкурсу треба да доставе потпуну документацију до 31. октобра 2007. године, у штампаној и електронској форми – ЦД, у затвореној коверти, искључиво препорученом поштом, на адресу: Министарство рада и социјалне политике, 11000 Београд, Немањина 22-26, 2 спрат/7ц.
Корисни линкови:

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine