уторак, 30. октобар 2007.

ПОДСЕТНИК: ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике Србије

МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу

средстава објавила је

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе

Рок за подношење захтева по овом јавном позиву истиче 15. новембра 2007. године.

Расподела средстава се врши за остваривање следећих циљева:

1. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за живот грађана на њеној територији.

Укупан износ средстава који се расподељује за остваривање наведеног циља: 36.365.000,00 динара.

Критеријуми и списак потребне документације могу да се нађу на линку.

2. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе у реализацији програма рационализације или оспособљавања органа локалне самоуправе.

Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 10.390.000,00 динара.

Критеријуми и списак потребне документације могу да се нађу на линку.

3. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе која је погођена елементарном непогодом или другом несрећом већих размера

Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 10.390.000,00 динара.

Критеријуми и списак потребне документације могу да се нађу на линку.

4. Пружање техничке и друге помоћи у циљу модернизације рада органа јединице локалне самоуправе

Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 20.780.000,00 динара.

Критеријуми и списак потребне документације могу да се нађу на линку.

5. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу ради испуњавања услова за коришћење донаторске помоћи, када јединица локалне самоуправе није у могућности да из сопствених прихода обезбеди тај део средстава.

Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 25.975.000,00 динара.

Критеријуми и списак потребне документације могу да се нађу на линку.

Захтев за расподелу средстава се може односити само за учешће у обезбеђивању средстава за коришћење једне конкретне донаторске помоћи.

Јединица локалне самоуправе може по једном јавном позиву поднети захтев за расподелу средстава ради остваривања највише два циља.

Јединица локалне самоуправе којој су расподељена средства ради остваривања једног од циљева не може остварити право на другу расподелу средстава за остваривање истог циља у тој буџетској години.

Захтеве са потребном документацијом за циљ за који се подноси и попуњеним прописаним обрасцем из члана 17. Уредбе (који се може преузети у Министарству, ИВ спрат, соба 5 или путем Е-маила, са сајта Министарства), Одлуком о буџету за годину у којој се захтев подноси, завршним рачуном за претходну годину, Одлуком о општинској управи и Актом о унутрашњој организацији и систематизацији, јединице локалне самоуправе подносе Министарству за државну управу и локалну самоуправу - Комисији за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, Београд, Бирчанинова 6, у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Јавни позив је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 94 од 16. октобра 2007. године (на страни бр. 40 и 41 у огласном делу).

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine