субота, 23. август 2008.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ОБНОВУ ВОЈНИХ МЕМОРИЈАЛА У 2009. ГОДИНИ

obnova

Београд - Сектор за борачко-инвалидску заштиту Министарства рада и социјалне политике упутио је позив свим заводима за заштиту споменика културе у Републици Србији за достављање предлога пројеката за реализацију претходних истраживања, израде документације, израде пројекта и документације уз пројекат, као и за извођење рестаураторско-конзерваторских радова на српским војним меморијалима у земљи и иностранству у 2009. години.

На позив, отворен од 1. септембра до 30. септембра 2008. године у 16.00 часова, могу се јавити искључиво установе за заштиту непокретне културне баштине са територији Републике Србије.

Неопходна оригинална документација истоветног садржаја и форме доставља се Сектору за борачко-инвалидску заштиту Министарства рада и социјалне политике (Београд, Македонска 4а) и Републичком заводу за заштиту споменика културе (Београд, Радослава Грујића 11) почев од 1. септембра 2008. закључно са 30. септембром 2008. године у 16.00 часова.

.

Приликом израде предлога пројеката за реализацију претходних истраживања, израде документације, израде пројекта и документације уз пројекат и извођење рестаураторско-конзерваторских радова на српским војним меморијалима у земљи и иностранству примењују се одговарајуће одредбе Правилника о приоритетима у финансирању програма, пројеката и мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима (за извођење мера техничке заштите и других радова) чији је интегрални текст постављен на веб сајту Републичког завода за заштиту споменика културе www.heritage.sr.gov.yu .

.

Посебну пажњу приликом израде предлога пројеката за реализацију претходних истраживања, израде документације, израде пројекта и документације уз пројекат и извођење рестаураторско-конзерваторских радова на српским војним меморијалима у земљи и иностранству у 2009. години треба посветити члановима 2-6 и 12, 14, 15. и 20. Правилника о приоритетима у финансирању програма, пројеката и мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима с тим што се неопходни материјали достављају државним иституцијама наведеним у тачки 1. овог Позива.

.

Непотпуни предлози пројеката, као и они који буду достављени након истека дефинисаног рока, неће бити узети у разматрање.

Сектор за борачко-инвалидску заштиту Министарства рада и социјалне политике благовремено ће у писаном облику обавестити све установе за заштиту споменика културе о одлукама донетим од стране тог сектора, а у вези са финансирањем претходних истраживања, израде документације, израде пројекта и документације уз пројекат, као и извођења рестаураторско-конзерваторских радова на српским војним меморијалима у земљи и иностранству у 2009. години.

Пренето са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine