четвртак, 16. август 2007.

Конкурс за финансирање програма и пројеката из области омладинске политике

Министарство омладине и спорта расписало је јавни позив за учешће на конкурсу за финансирање програма и пројеката из области омладинске политике.

Регистрована удружења грађана могу конкурисати за средства за програме и пројекте из области омладинске политике којима се обезбеђује укључивање удружења грађана у процес израде Националне стратегије за младе.
На крају ове поруке налазе се корисни линкови ка документацији позива.
Детаљи конкурса су следећи:

У Републици Србији око милион становника су млади људи узраста 15-25 година. Млади представљају изузетно значајну категорију становништва и будуће носиоце промена. Зато је неопходно посветити адекватну пажњу њиховим потребама, ставовима и жељама. Системска брига о младима треба да буде саставни део стратегије сваке земље, а млади људи треба да буду активни учесници у доношењу одлука и друштвеног живота заједнице.

Република Србија још увек није припремила и усвојила Националну стратегију за младе – свеобухватну, међусекторску стратегију за унапређење квалитета живота младих људи. Стратегија треба да буде израђена у партнерском односу владиних институција, представника цивилног друштва, пословног сектора и самих младих људи. Они ће обрађивати све области од интереса за младе, као што су образовање, унапређене социјалне и здравствене заштите, становање, запошљавање, приступ савременим технологијама, активно учествовања у школском и масовном спорту, ангажман у друштвеним и политичким сферама, као и у другим областима које се у току консултативног процеса и истраживања покажу као приоритетне. Држава ће обезбедити услове за успостављање пуне сарадње између младих и њихових организација у процесу припреме, израде и примене Националне стратегије за младе, чији је један од циљева и брже укључивање наше земље у европске интеграционе токове.

Као полазне тачке Стратегије за младе, Министарство омладине и спорта издваја:

- Омогућавање младима да стичу знање, вештине и способности које могу бити један од темеља њиховог даљег развоја;

- Охрабривање концепта активног грађанства међу младима;

- Подршка омладинским иницијативама, предузетништву и креативности, како би млади људи били активан део друштва, и у исто време – стимулисање препознавања значаја неформалног образовања;

- Промовисање поштовања људских права и културе једнакости.

Полазне основе

Постојећи стратешки оквир обухвата Националну стратегију за придруживање Србије Европској унији, Стратегију за смањење сиромаштва, Миленијумске циљеве развоја у Србији, секторске стратегије, као и међународна документа (Бела књига Европске комисије о политици за младе, Повеља о учешћу младих у локалном и регионалном животу Конгреса локалних и регионалних власти у Европи и Светски акциони план за младе од 2000. године па надаље УН). Омладинска политика треба да постане саставни део политичке агенде и подигне свест о проблемима са којима се млади суочавају.

Основне компоненте у формулисању Стратегије су сагласност око дефиниције младих, тј. за коју старосну категорију се прави стратегија, приказ тренутног положаја младих у Србији, утврђивање приоритетних области и циљева.

Полазна основа, у дефинисању приоритета, могу бити приоритети наведени у документу УН „Светски акциони план за младе од 2000. па надаље“. То су образовање, запошљавање, сиромаштво, здравље, окружење, малолетничка деликвенција, злоупотреба дрога, слободно време, родна равноправност, пуна и ефективна партиципација у друштву и доношењу одлука.

Значајани елементи у процесу припреме Стратегије за младе су:

 • широко постављен консултативни процес,
 • активно учешће младих,
 • интерсекторски приступ,
 • добра информисаност,
 • учешће представника различитих интересних страна,
 • повезивање националног, регионалног и локалног нивоа.

Консултативни процес при изради Стратегије треба да допринесе:

 • развијању осећаја власништва над процесом,
 • бољем јавном информисању,
 • социјалној мобилизацији,
 • подизању свести о омладинским питањима,
 • унапређењу јавног заступања,
 • изграђивању партнерства,
 • јачању политичке одговорности,
 • изградњи капацитета за планирање, праћење и извештавање о напретку у области омладинске политике.

Током консултативног процеса циљ је, осим владиног и невладиног сектора, укључивање и других заинтересованих као што су родитељи, студенти, наставници, ученици, маргинализоване групе младих.

На основу процене процеса припреме Стратегије за младе у региону могу се издвојити следеће значајне научене лекције и препоруке:

 • током процеса израде Стратегије потребно је обезбедити промоцију и видљивост процеса;
 • израдити заједно Стратегију и акциони план;
 • осигурати информисаност и преданост Владе и свих релевантних министарстава;
 • осигурати интерсекторско доношење одлука;
 • осигурати укљученост „маргинализованих“ и „неукључених“ група младих;
 • осигурати сталну размену искустава и коришћење стечених знања са регионалног и европског нивоа;
 • планирати механизме спровођења и изворе средстава.

Активности које је предузело Министарство омладине и спорта на стварању потребних предуслова за процес израде Националне стратегије за младе

1. Министарство омладине и спорта овлашћено је за припрему Стратегије

Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 66-32393/2007 од 14 јуна 2007. прихваћена је Информација о Националној Стратегији за младе. Министарство омладине и спорта је овлашћено да реализује овај закључак.

2. Формирана је међуминистарска група задужена за припрему Стратегије

Владе Републике Србије, на седници одржаној 2.августа 2007. године, донела је Одлуку о образовању Радне групе за израду Националне стратегије за младе. Задатак Радне групе је учешће у процесу координирања активности у припреми Националне стратегије за младе, као и у изради Акционог плана за њену имплементацију. Чланове радне групе чине представници Министарства омладине и спорта, Министарства за дијаспору, Министарства просвете, Министарства одбране, Министарства рада и социјалне заштите, Министарства здравља, Министарства за инфраструктуру, Министарства културе, Министарства науке, Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Министарства финансија, Министарства економије и регионалног развоја и Министарства унутрашњих послова.

Стручну и административно-техничку подршку Радној групи пружа Министарство омладине и спорта.

Радна група подноси извештај о раду надлежном одбору сваких 60 дана, а Влади сваких 90 дана.

3. Опредељена су средства за припрему Стратегије и јачање капацитета омладинских невладиних организација

Влада Републике Србије, на седници одржаној 2. августа 2007. године, донела је Уредбу о утврђивању Програма о распореду и коришћењу средтава за програме и пројекте удружења грађана у области омладинске политике у 2007. години. Уредбом је дефинисано да средства могу користити регистрована удружења. Средства износе 150.000.000 динара и обезбеђена су у буџету Републике Србије.

Средства се могу користити за:

1. Укључивање удружења грађана у процес израде Националне стратегије за младе Конкурс за доделу средстава за финансирање укључивања удружења грађана у процес израде Националне стратегије за младе ће бити објављен 15. августа 2007. године

2. Финансирање пројеката усмерених ка подстицању младих на удруживање и подизање капацитета удружења младих.

Конкурс за финансирање пројеката усмерених ка подстицању младих на удруживање и подизање капацитета удружења младих биће објављен 5. септембра 2007. године

4. Организована је радионица „Нацрт акционог плана за израду Националне стратегије за младе“

Од 11. до 13. јула 2007. године одржана је радионица у Кањижи на којој су учествовали представници омладинских невладиних организација, политичких партија, међународних партнера, министарстава и експерата. Радионици је присуствовала 45 учесника. Циљеви радионице су били: успостављање консензуса по питању методологије рада, иницирање успостављања националног власништва над израдом Стратегије за младе и усаглашавање око нацрта Акционог плана за израду Стратегије.

5. Одржана је конференција за медије у Влади Републике Србије на којој је најављен процес израде Националне стратегије за младе

Организациона структура процеса

Саветодавно тело

Саветодавно тело образује министар омладине и спорта својом одлуком. Министар председава Саветодавним телом. Саветодавно тело чини по један представник сваког Саветодавног одбора, председник Радне групе Владе, координатор тематских група, помоћник министра за омладину, секретар Министарства и 3 предстваника јавног живота, на предлог министра.

Саветодавно тело састајаће се једном месечно, а по потреби и чешће. Одлуке ће се доносити уколико је на састанку присутно најмање 2/3 чланова. Материјале за састанак Саветодавног тела припремаће Тим за подршку процеса. Основни циљ рада Саветодавног тела је обезбеђивање ефикасног, кохерентног процеса кроз праћење и надзирање целокупног процеса и давање препорука за рад осталим структурама у процесу.

Нацинални координатор

Националног кординатора процеса именује министар својом одлуком. Национални кординатор прати и координира рад свих организационих структура и заједно са Тимом за подршку брине за благовремено информисање свих учесника о реализованим активностима и постигнутим резултатима. Надгледа припрему материјала и документације потребних за рад свих организационих структура и консултативни процес. Заједно са министром омладине и спорта учествује у промоцији процеса и резултата.

Саветодавни одбори

Саветодавне одборе ће чинити представници заинтересованих страна. Предвиђено је формирање: Саветодавног одбора омладинских невладиних организација, Саветодавног одбора Народне Скупштине Републике Србије, Саветодавног одбора подмлатка политичких странака, Саветодавног одбора локалних власти, Саветодавног одбора пословног сектора, Саветодавног одбора међународних партнера. Улога Саветодавних одбора је учешће на семинару за утврђивање приоритета, учешће у консултативном процесу на централном и на локалном нивоу, учешће чланова саветодавних одбора у раду Тематских група, избор представника за Саветодавно тело. Критеријуме за избор чланова саветодавних одбора, начин рада и организацију семинара за утврђивање приоритета заједно са Националним координатором и Тимом за подршку припремиће НВО која буде изабрана на конкурсу.

Тематске групе

Тематске групе прикупљају, анализирају, систематизују материјале по појединим областима које се у току консултативног процеса издвоје као приоритети за Стратегију. Прикупљају податке из појединих области у циљу описа стања, раде на дефинисању циљева и предлажу активности за реализацију циљева. Припремају материјал за консултативни процес. Тематске групе ће чинити представници Радне групе Владе, експерти из појединих области, представници Саветодавних одбора. Рад у тематским групама ће бити омогућен свим заинтересованим. Радом свих тематских група ће координирати један координатор, кога именује министар, а чији опис посла усваја Саветодавно тело. Свака Тематска група ће имати координатора, чија улога ће бити припрема материјала за састанке, сазивање састанака, извештавање координатора свих тематских група о раду.

Радна група Владе Републике Србије

Радна група ће донети свој пословник о раду. Представници министарстава у саставу радне групе биће задужени за анализу стратегија, акционих планова, истраживања, пројеката, закона који су усвојене из области рада тог министарства и који су релевантни за припрему стратегије за младе. Такође ће доприносити у раду тематских група кроз достављање потребних података, припремању материјала за састанке, учествовање на регионалним презентацијама нацрта стратегије.

Тим за подршку

Тим за подршку ће припремити финалну верзију Акционог плана за израду стратегије, успостављање административних и финансијских процедура неопходних за реализацију предвиђених активности, праћење и извештавање о реализованим активностима. У састав тима за подршку улазе: саветник министра за процес израде Стратегије, консултанти за поједине области процеса ангажовани од стране међународних партнера, НВО која пружа административно-техничку подршку раду Тима за подршку и Саветодавном телу.

Сектор за омладину Министарства омладине и спорта

Сектор за омладину Министарства омладине и спорта ће учествовати у свим активностима израде Националне стратегије за младе кроз стручну, техничку и административну подршку. Такође, управљаће активностима конкурса за пројекте НВО који ће за циљ имати оснаживање омладинских НВО, повећано учешће младих и поштовање различитости. Резултати постигнути спровођењем ових пројеката ће допринети бољем спровођењу Стратегије.

Секретаријат Министарства омладине и спорта

Секретаријат Министарства омладине и спорта ће пружати стручну и административно-техничку подршку процесу, бринути о поштовању законских и финансијских процедура у току поступка склапања уговора са удружењима грађана, пребацивању финансијских средстава и правдању утрошка средстава. Заједно са тимом за подршку учествоваће у припреми процедура за извештавање и правдање средстава.

НВО ресурсни центри

НВО ресурсни центри ће бити задужени за организацију и вођење консултативног процеса на подручју 5-7 општина. Могуће активности на локалном нивоу су округли столови, састанци, фокус групе, анкетирање, организација догађаја за младе у циљу промоције процеса. Обавеза локалних партнера је организација најмање једног округлог стола и једног догађаја у току процеса у општинама које покривају.

Јединице за подршку и праћење процеса на локалном нивоу

Јединице за подршку и праћење процеса на локалном нивоу ће установити план прађења, у договору са Националним координатором и Тимом за подршку. Пратиће и извештавати о консултативном процесу на локалном нивоу. Пружаће подршку локланим НВО које буду ангажоване за вођење консултативног процеса током израде Стратегије за младе.

Улоге ангажованих НВО у консултативном процесу

Конкурс се расписује за следеће програме и пројекте :

 1. НВО за едукацију локалних НВО ресурсних центара – 1 НВО
 2. НВО за формирање, координацију и праћење рада Саветодавних одбора – 1 НВО
 3. НВО за административно техничке послове у оквиру Тима за подршку – 1 НВО
 4. НВО за израду плана комуникације и промоцију омладинске политике – 1 НВО
 5. НВО за подршку реализације конкурса за јачање капацитета удружења младих - 1 НВО
 6. Јединице за праћење и подршку процеса на локалном нивоу – до 6 НВО
 7. НВО ресурсни центри за израду Националне стратегије за младе – до 30 НВО

Списак прихваћених пројеката за програме под ставкама од 1 до 5 биће објављени 8. септембра 2007. године, а за програме под ставкама 6 и 7 до 15. септембра 2007. године, на интернет презентацији Министарства омладине и спорта.

НВО изабрана на конкурсу за едукацију локалних НВО ресурсних центара организоваће дводневни семинар за све НВО које ће на локалном нивоу организовати консултације, догађаје и промоције везане за припрему Националне стратегије за младе, како би их упознала са правилима и процедурама који се тичу консултативног процеса. Програм семинара биће одобрен од стране Министарства омладине и спорта.

Области које треба да буду обухваћене семинаром су:

 1. Начин извештавања са консултација на локалу;
 2. Начин финансијског извештавања;
 3. Канали комуникације са организационим структурама на националном нивоу;
 4. Мапирање заинтересованих страна на локалу.

НВО изабрана на конкурсу за израду плана комуникације и промоцију омладинске политике ће припремити предлог облика и динамике комуникације, радиће на дизајну промотивног материјала, организоваће рад са представницима медија на регионалном и локалном нивоу и одржати један тренинг за представнике НВО.

Национални координатор, Тим за подршку процесу, Саветник министра за процес израде стратегије и консултанти за поједине области ангажовани од стране међународних партнера имаће обавезу да израде детаљан план рада до 20. септембра 2007. Овај план биће послат свим НВО чији пројекти за учешће у процесу израде стратегије буду одобрени, такође ће бити објављен и на интернет презентацији Министарства омладине и спорта.
Конкурс се расписује за следеће програме и пројекте:

1. НВО за едукацију локалних НВО ресурсних центара – 1 НВО
2. НВО за формирање, координацију и праћење рада Саветодавних одбора – 1 НВО
3. НВО за административно техничке послове у оквиру Тима за подршку – 1 НВО
4. НВО за израду плана комуникације и промоцију омладинске политике – 1 НВО
5. НВО за подршку реализације конкурса за јачање капацитета удружења младих - 1 НВО
6. Јединице за праћење и подршку процеса на локалном нивоу – до 6 НВО
7. НВО ресурсни центри за израду Националне стратегије за младе – до 30 НВО
На бази информације са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine