уторак, 11. март 2008.

Јавни позив за обуку будућих тренера акредитованих програма обуке за пружаоце услуга у области социјалне заштите

Јавни позив за обуку будућих тренера акредитованих програма обуке за пружаоце услуга у области социјалне заштите

I. У оквиру Пројекта «Успостављање и примена система акредитације програма обуке за пружаоце социјалних услуга у Републици Србији» акредитовано је укупно 57 програма обуке. Од укупног броја акредитованих програма за 27 програма аутори су предложили обуку тренера a тренинг тренера организоваће се за укупно 24 програма.

Министарство је у сарадњи са Норвешком владом обезбедило средства за тренинг будућих тренера за ове програме.

II. Услови за пријављивање заинтересованих за тренинг тренера, за сваки од 24 програма , налазе се на сајту Министарства рада и социјалне политике.

III. Заинтересовани могу да се пријаве на највише три од понуђених програма обуке. Кандидати треба у пријави да рангирају програме за које се пријављују, по приоритетима.

IV. Документација за учешће на Конкурсу треба да садржи:

1. мотивационо писмо
2. радну и професионалну биографију ( подаци релевантни за програм/е за које се кандидат пријављује, претходно завршене обуке, искуство у раду итд.)

Документација се доставља до 15. марта 2008. године, у штампаној и електронској форми-CD, у затвореној коверти, Министарству рада и социјалне политике на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26, Б крило, VI/4, искључиво препорученом поштом.

Листа програма обуке са посебним условима за будуће тренере може се преузети на сајту Министарства www.minrzs.sr.gov.yu

На бази информације са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine