недеља, 30. март 2008.

Kонкурси за програме и пројекте у области омладинске политике

У складу са Уредбом о утврђивању Програма о распореду и коришћењу средстава за програме и пројекте у области омладинске политике (,,Службени гласник РС“, број 26/08 од 14.03.2008. )
Министарство омладине и спорта расписује следеће конкурсе за програме и пројекте у области омладинске политике:

1. Конкурс за подизање капацитета омладинских удружења, кроз реализовање самосталних пројеката из области омладинске политике и припремну обуку и подршку за реализацију њихових пројеката.

2. Конкурс за реализовање програма из области међународне сарадње омладинских удружења, као и реализације традиционалних и иновативних омладинских манифестација и програма у земљи.

3. Конкурс за укључивање удружења грађана у завршну фазу израде и процес имплементације Стратегије кроз организовање и реализацију активности усмерених на подизање капацитета омладинских удружења.

4. Конкурс за финансирање програма и пројеката локалних самоуправа-за програме и пројекте који су усмерени на спровођење програма за младе на локалном нивоу, имплементацију Стратегије на локалном нивоу, израду локалних планова акција за младе и стварање услова за спровођење програма локалне самоуправе и локалних омладинских удружења из области омладинске политике

Право учешћа и рок за конкурисање :

Право конкурисања за доделу средстава за конкурс из тачке 1. и 3. имају регистрована удружења грађана ( омладинска удружења и удружења која се баве младима ) на теритрији Републике Србије, која доставе Министарств у омладине и спорта предлоге пројеката на основу објављеног конкурса и задатог обрасца за конкурисање до 15.04.2008.

Право конкурисања за доделу средстава за конкурс из тачке 2. имају регистрована удружења грађана ( омладинска удружења и удружења која се баве младима ) на теритрији Републике Србије, која доставе Министарству омладине и спорта предлоге пројеката на основу објављеног кон курса и задатог обрасца за конкурисањеу периоду од осам месеци од дана објављивања конкурса.

Право конкурисања за средства из тачке 4. имају локалне самоуправе на територији Републике Србије, које доставе Министарству омладине и спорта предлоге пројеката на основу објављеног конкурса и задатог обрасца за конкурисање до 15.04.2008.

Конкурсна документација са општим смерницама за подносиоце пројеката и програма може се преузети са сајта Министартства омладине и спорта www.mos.sr.gov.yu

За додатне информације можете се обратити путем електронске поште на e-mail omladina@mos.sr.gov.yu

Пренето са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine