понедељак, 31. март 2008.

Канцеларија за Национални инвестициони план данас је објавила ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Канцеларија за Национални инвестициони план данас је објавила ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА.
Објављујемо позив у целини.

Република Србија
ВЛАДА
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПЛАН
Број: 454-00-01/2008-01
Београд, 27. март 2008. године

На основу члана 4. cтав 3. Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи („Службени гласник РС“, број 29/08)

Канцеларија за Национални инвестициони план
објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА

1. Предмет јавног позива је пријављивање пројеката за средства из Националног инвестиционог плана Републике Србије за буџетску 2009. годину.

2. Пројекaт се може пријавити од 31. марта до 15. маја 2008. године.

3. Право пријављивања пројекта имају овлашћени подносиоци пријаве пројеката, одређени чланом 5. Уредбе о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи, и то:

 • министарствo,
 • Канцеларија за НИП,
 • државни орган и организацијa,
 • јавнa установa,
 • аутономна покрајина,
 • oпштина,
 • град,
 • град Београд,
 • удружења грађана.

Пројекат могу заједнички да пријаве више овлашћених подносилаца.

4. Стратешки приоритети, чијем остварењу треба да допринесу пројекти НИП-а, јесу:

 • 1) развој инфраструктуре која ће допринети одрживом економском развоју, побољшању животног стандарда, смањењу сиромаштва, смањењу зависности од климатских промена, заштити и очувању животне средине и равномерном регионалном развоју;
 • 2) повећање запослености;
 • 3) образовање усмерено на стицање знања и способности потребних за раст и повећање конкурентности националне економије и технолошки развој;
 • 4) рурални развој;
 • 5) привредни и социјални развој Косова и Метохије, ради стварања услова за опстанак Срба на Косову и Метохији и за повратак интерно расељених лица на Косово и Метохију.

5. Пројекaт се пријављујe тако што се попуњава Oбразац 1 - Пријава пројекта за Национални инвестициони план Републике Србије за 2009. годину, на интернет страници Канцеларије за НИП ( www.nip.sr.gov.yu ).

Пројекти НИП-а чије се спровођење наставља у наредној години (раније одобрен пројекти) морају се пријавити на исти начин.

6. Непотпуна пријава, пријава која има друге формалне недостатке и пријава која није благовремена не узима се у разматрање.

7. Оцена и одабир пројеката обављаће се у складу са Уредбом о поступку по коме се бирају пројекти за Национални инвестициони план и поступку по коме се Национални инвестициони план спроводи.

8. По оцени пројеката, Канцеларија за НИП рангира пројекте према утврђеним критеријумима, распоређује их према корисницима буџета у чијим би буџетским разделима, с обзиром на надлежност, требало да буду пројекти и сачињава нацрт листе пројеката за финансирање из средстава НИП-а РС у 2009. години. Пошто министар задужен за спровођење НИП-а размотри и одобри нацрт листе пројеката упућује га Влади ради усвајања.

9. Oдобрена листа пројеката биће објављена у Службеном гласнику Републике Србије и на интернет страници Канцеларије за НИП.

Све додатне информације могу се добити у Канцеларији за Национални инвестициони план на телефону: 011 20 20 059.Са линка са сајта Национални инвестициони план.

Корисна документација:

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine