среда, 26. новембар 2008.

Јавна расправа о нацрту Акционог плана за реализацију Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији у периоду од 2006-2010. године

Министарство за телекомуникације и информационо друштво покреће јавну расправу о нацрту измењеног и допуњеног Акционог плана за реализацију Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији у
периоду од 2006-2010. године. Јавна расправе се покреће ради прибављања мишљења стручне и шире јавности у вези са сагледавањем потреба и приоритета развоја сектора телекомуникација до 2010. године.
Предмет расправе
Предмет јавне расправе је нацрт измена и допуна Акционог плана за реализацију Стратегије развоја телекомуникација у Републици Србији у периоду од 2006-2010. године (верзија 21 од 25.11.2008.).
Овде можете преузети текст Нацрта Акционог плана: http://www.mtid.gov.rs/upload/documents/Akcioni%20plan%20v21.pdf
Распоред активности
25. новембар 2008.
Објављивање нацрта измена и допуна Акционог плана на вебсајту МТИД и почетак јавне расправе.
Друга недеља децембра 2008.
Регионални округли столови у Београду, Новом Саду и Нишу.
(тачне локације и датуми биће прецизирани и објављенина вебсајту до 2. децембра 2008.)
15. децембар 2008. Крај јавне расправе
19. децембар 2008. Објављивање коначног текста предлога Акционог плана на вебсајту МТИД.
25. децембар 2008. Усвајање Акционог плана на седници Владе Србије.

Начин спровођења јавне расправе
Коментаре и сугестије у вези са предметом јавне расправе сви заинтересовани могу слати, искључиво у писаном облику, на е-маил адресу komentari@mtid.gov.rs, факсом на број 011/20-20-059 или поштом на адресу: Министарство за телекомуникације и информационо друштво, Маршала Бирјузова 3-5, 11000 Београд (са назнаком „Јавна расправа – за кабинет министарке“).
Сваки коментар мора да садржи контакт податке подносиоца (најмање пуно име, број телефона и е-маил адресу).
Сви коментари и прилози који стигну путем електронске поште биће објављени на веб сајту МТИД. Сви коментари и прилози који стигну путем факса и поште биће скенирани и објављени на веб сајту МТИД.
Записници и/или аудио снимци дискусија на округлим столовима биће објављени на вебсајту МТИД.
Сви поверљиви подаци у вези са датим коментарима морају бити издвојени у посебан документ - анекс. Анекси са поверљивим подацима неће бити објављивани на вебсајту МТИД, али ће бити објављен податак о томе да је уз коментар послат анекс са поверљивим подацима.
Конкретни коментари и сугестије у вези са предметом јавне расправе не могу бити означени као тајни и не могу бити део анекса са поверљивим подацима.
МТИД задржава право да не објави у целини или делимично недоличне или неисправно послате коментаре, али може објавити податак о томе да су такви коментари примљени.
Особа за контакт испред МТИД у вези са спровођењем ове јавне расправе је Слободан Марковић, специјални саветник министарке
(slobodan.markovic@mtid.gov.rs, 063/387-260, http://www.mtid.gov.rs/code/navigate.php?Id=884)

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine