недеља, 9. новембар 2008.

КОНКУРСИ : Министарство омладине и спорта расписало конкурс за финансирање програма и пројеката локалних самоуправа планираних спровођењем НСМ

Министарство омладине и спорта је расписало нови конкурс за доделу средстава локалним самоуправама за пројекте усмерене ка спровођењу Националне стратегије за младе на локалном нивоу. За средства могу да конкуришу локалне самоуправе које имају отворене Канцеларије за младе, а које нису добиле средства на претходном конкурсу Министарства омладине и спорта намењеном локалним самоуправама (расписан 5. маја 2008). Конкурс је отворен до 16. новембра 2008.

У складу са Законом о изменама и допуном закона о буџету Републике Србије за 2008 годину (,,Службени гласник РС“ број 102/08), Министарство омладине и спорта Републике Србије

расписује

Конкурс

За финансирање програма и пројеката локалних самоуправа - за програме и пројекте планиране имлементацијом Националне стратегије за младе на локалном нивоу


УСЛОВИ КОЈЕ ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ТРЕБА ДА ИСПУЊАВА СУ:

• да имају одлуку локалне самоуправе о оснивању Канцеларије за младе
• да имају координатора Канцеларије за младе
• да Канцеларија за младе има простор
• да нису учествовали и добили средства на предходном конкурсу
Министарства омладине и спорта намењеном локалним самоуправама (од 5. маја 2008. године)
• да не учествују у реализацији пројекта који Министарство омладине и спорта спроводи у сарадњи са ИОМ-ом

ПРОЦЕДУРЕ ПРИЈАВЕ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
• попуњен прописани образац за пријаву. Заинтересоване локалне самоуправе могу образац пројекта наћи на вебсајту Министарства за омладину и спорт www.mos.sr.gov.yu
• Носилац пријаве доставља пројектну документацију:
- у штампаној форми (по један оригинал и копија за сваки документ који је саставни део пројектне документације; сви обрасци се оверавају печатом општине)
- на ЦД-у


ОБАВЕЗНУ ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЧИНЕ
• Попуњен формулар за пријаву
• Попуњен формулар за буџет
• Потписана и оверена изјава подносиоца предлога пројекта


НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС:

Образац са комплетном горенаведеном документацијом доставља се препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове Републичких органа искључиво на следећу адресу:

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 2
11070 НОВИ БЕОГРАД


На коверти испод адресе министарства обавезно написати:

"Министарство омладине и спорта - За финансирање програма и пројеката локалних самоуправа - за програме и пројекте планиране имлементацијом Националне стратегије за младе на локалном нивоу“

Сву потребну документацију можете преузети преко линка:
http://www.mos.sr.gov.yu/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=viewsdownload&sid=13

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ДО 16. НОВЕМБРА 2008 ГОДИНЕ.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine