понедељак, 3. новембар 2008.

КОНКУРС за одобравање програма стручног усавршавања запослених у образовању и васпитању за школску 2009/2010. годину

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС
за одобравање програма стручног усавршавања запослених у образовању и васпитању за школску 2009/2010. годину

Документација за учешће на Конкурсу мора да садржи следеће прилоге:
1. попуњен формулар на највише осам страна куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми - компакт диску)
2. резиме програма на једној страни куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми - компакт диску)
3. детаљан опис садржаја и врста активности на највише 4 стране куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми - компакт диску)
4. писана препорука установе која подржава програм
5. својеручно потписана изјава реализатора да ће изводити предложени програм,
6. доказ о уплати 6.000,00 динара на име покрића трошкова стручних и административно-техничких трошкова на текући рачун Завода број 840-2033666-42, сврха уплате „учешће на конкурсу“

Писану препоруку из тачке 4. може издати само установа, стручно друштво, односно институција регистрована за обављање делатности у области образовања и васпитања. Конкурсну документацију је потребно попуњавати службеним писмом, користити фонт Times New Roman, величине 12, у Unicode распореду (Microsoft Word 2000 - 2003).

Пријавни формулар

Резиме

Пријаве на конкурс могу се послати најкасније до 31. децембра 2008. године, искључиво препорученом пошиљком на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар за професионални развој запослених у образовању, Фабрисова 10, 11040 Београд, поштански фах 2, уз назнаку: „за конкурс“.

Непотпуна и неблаговремено послата документација неће бити разматрана.

О резултатима конкурса Завод ће у писаној форми обавестити учеснике најкасније до 31.03.2009. године.

ДОПУНА ЗА КОНКУРС:

У циљу унапређивања понуде програма стручног усавршавања, позивамо Вас да приликом пријављивања у оквиру одређених области размислите о програмима који обухватају следеће теме.
Области:
Српски језик,књижевност, библиотекарство:
- програми из методике наставе српског језика;
Математика и информатика:
- стручни и методички програми из информатике, а не обуке за рад на рачунару;
Друштвене науке:
- програми који се базирају на коришћењу савремене литературе;
Природне науке:
-програми из предмета хемија;
Средње стручно образовање:
- програми из методике наставе средње стручног образовања,
- уколико аутори предлажу програмске пакете, да доставе потврду о лиценци;
Уметности:
- програми који се ослањају на наставни план и програм,
- програми за музичке инструменте којих нема у Каталогу за 2008/09. год.;
Предшколско васпитање и образовање:
- програми о методици припремног предшколског програма,
- програми за рад са децом на јасленом узрасту ,
- програми о тимском раду у предшколској установи;
Деца са посебним потребама:
- програми подршке и рада са даровитим ученицима,
- индивидуални планови подршке за децу и ученике (како се пишу, ко их пише, како се реализују, када се и зашто врши ревизија).

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine