недеља, 15. јул 2007.

Будумо конкретни: Опис послова менаџера развојних пројеката у локалној самоуправи

Као наставак прилога на тему Менаџмент развојних програма на нивоу локалне самоуправе - Описи послова ‎општинског менаџера, програм и пројект менаџера и прилога Будумо конкретни: Опис послова менаџера развојних програма у локалној самоуправи достављам опис послова програм менаџера развојних пројеката у локалној самоуправи. И овај опис послова је генерички и може да се користи за селекцију менаџера пројеката најразличитијих развојних пројеката.

Опис послова
Назив посла/позиције: Менаџер пројекта
Шифра позиције:
Извештава: Програм менаџера. Општинског менаџера
Сврха посла
Пројект менаџер надгледа планирање, имплементацију и прати специфичне краткорочне пројекте који имају јасан почетак и крај и специфициране резултате.
Обавезе и одговорности
Пројект менаџер има све или неке обавезе и одговорности као што следи:
Планирање пројекта
 • Дефинише опсег пројекта у сарадњи са програм менаџерима и општинским менаџером
 • Креира детаљан радни план у коме су идентификоване и секвенциониране активности неопходне за успешно комплетирање пројекта
 • Одређује ресурсе (време, новац, опрему, итд.) неопходне за комплетирање пројекта
 • Развија распоред активности за комплетирање пројекта којим се ефективно алоцирају ресурси на активностима
 • Ревидира распоред активности са програм менаџером, општинским менаџером и другим персоналом који је укључен на пројекат уз измену распореда активности по потреби
 • Одређује циљеве и мере на основу којих ће пројекат бити евалуиран после окончања
Персонал пројекта
 • У консултацији са одговарајућим менаџерима регрутује, интервјуише и селектује персонал и/или волонтере са одговарајућим вештинама за пројектне активности
 • Управља персоналом пројекта и/или волонтерима у складу са утврђеним политикама и праксом организације
 • Обезбеђује да је досије пројекта адекватно одржаван и да му је очувана поверљивост
 • Обезбеђује да је персонал пројекта добио адекватну орјентацију о организацији и пројекту
 • Уговара квалификоване консултанте да раде на пројекту када је то неопходно

Имплементација пројекта
 • Извршава пројекат у складу са планом пројекта
 • Развија формуларе и записе за документовање пројектних активности
 • Успоставља досије пројекта да би обезбедио да су све информације на одговарајући начин докуменоване и обезбеђене
 • Врши мониторинг напредовања на пројекту и врши прилагођења каја су неопходна да би обезбедило успешно окончање пројекта
 • Успоставља распоред комуникације о напредовању на пројекту да би се информисале заинтересоване стране укључујући одговарајући персонал организације
 • Ревидира квалитет комплетираног рада са пројектним тимом на регуларној основи да би се обезбедило да су стандарди пројекта достигнути.

Мониторинг пројектом
 • Пише извештаје о пројекту за менаџмент и финансијере
 • Комуницира са финансијерима у форми која је наведена у споразуму (уговору) о подршци
 • Врши мониторинг пројекта и одобрава све пројектне трошкове
 • Прави пројекције токова готовине и извештава о стварним токовима готовине и о одступањима старијим менаџерима на регуларној основи (месечно/двомесечно/квартално)
 • Управља свим пројектним фондовима у складу са успостављеним рачуноводственим политикама и процедурама/стандардима
 • Обезбеђује да су сви финансијски записи пројекта ажурни
 • Припрема финансијске извештаје и пратећу документацију за финансијере као што је наведено у споразуму о финансирању

Евалуација пројекта
 • Обезбеђује да су резултати пројекта доступни на време у оквиру буџета и са захтеваним нивоом квалитета
 • Евалуира исходе пројекта као што је дефинисано у фази планирања

Стручне квалификације
Образовање
 • Факултетско образовање у области ангажовања. Магистратура или докторат су предност.

Професионална именовања/позиције
 • Учешће у развојним пројектима

Знања, вештине и способности
 • Познавање пројект менаџмента
 • Знање енглеског језика

Вичност коришћења рачунара за:
 • обраду текста
 • финансијски менаџмент
 • рад са базама података
 • e-пошту
 • употребу софтвера за пројект менаџмент
 • употребу напредних сервиса интернета

Персоналне карактеристике
Менаџер пројекта треба да поседује персоналне карактеристике у неким или свим областима како следи:

Етично понашање:
 • Разумевање етичког понашања и пословне праксе, и обезбеђење да је сопствено понашање и понашање других конзистентно са овим стандардима и усклађено са вредностима организације.
Ефикасна комуникација:
 • Говор, слушање и писање је јасно уз благовремено коришћење одговарајућих комуникационих алата и техника.
Креативност/иновативност:
 • Развој нових и иновативних начина за унапређење активности организације да би се креирале нове могућности.

Неговање тимског рада:
 • Ефикасан сараднички рад са другима да би се достигли циљеви, решили проблеми и донеле одлуке које унапређују ефективност организације.
Вођство:
 • Позитиван утицај на друге да постигну резултате који су у њеном најбољем интересу.
Доношење одлука:
 • Оцењивање ситуације да би се одредио значај, ургентност и ризик, и да би се донеле јасне одлуке које су благовремене и у најбољем интересу пројекта/организације.

Организација:
 • Избор приоритета, развој радног плана, мониторинг напредовања у правцу циљева, уз евидентирање детаља, података, информација и активности.
Планирање:
 • Одређује стратегије које покрећу пројекат/организацију напред, врши избор циљева, креира и имплементира акционе планове, и врши евалуацију процеса и резултата.
Решавање проблема:
 • Оцењивање проблемске ситуације да би се идентификовали узроци, прикупиле и обрадиле релевантне информације, генерисала могућа решења, и направиле препоруке и/или решио проблем.

Радно искуство
 • 2 и више година у планирању пројеката или у њиховом управљању
Радни услови
 • Пројект менаџер обично ради у канцеларији али пројектне активности понекад захтевају рад у нестандардним окружењима
 • Пројект менаџер ради стандардну радну недељу али додатно може да ради у вечерњим сатима, преко викенда и прековремено у случају да је нужно испоштовати рокове које поставља пројекат.

Физички захтеви
 • Добро опште физичко здравље
Директно извештавање
 • Менаџера пројекта извештавају сва лица ангажована на пројекту.

Одобрено од:


Датум одобрења:


Ревизија:У следећем прилогу даје се опис послова (извршног) директора организације која пружа услуге у локалној самоуправи (јавно предузеће, јавна агенција, удружење, итд.).

мр Милан Милошевић

Овде наведени прилози не могу да се копирају или користе без писмене сагласности аутора.

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine