недеља, 15. јул 2007.

Будумо конкретни: Опис послова менаџера развојних пројеката у локалној самоуправи

Као наставак прилога на тему Менаџмент развојних програма на нивоу локалне самоуправе - Описи послова ‎општинског менаџера, програм и пројект менаџера и прилога Будумо конкретни: Опис послова менаџера развојних програма у локалној самоуправи достављам опис послова програм менаџера развојних пројеката у локалној самоуправи. И овај опис послова је генерички и може да се користи за селекцију менаџера пројеката најразличитијих развојних пројеката.

Опис послова
Назив посла/позиције: Менаџер пројекта
Шифра позиције:
Извештава: Програм менаџера. Општинског менаџера
Сврха посла
Пројект менаџер надгледа планирање, имплементацију и прати специфичне краткорочне пројекте који имају јасан почетак и крај и специфициране резултате.
Обавезе и одговорности
Пројект менаџер има све или неке обавезе и одговорности као што следи:
Планирање пројекта
 • Дефинише опсег пројекта у сарадњи са програм менаџерима и општинским менаџером
 • Креира детаљан радни план у коме су идентификоване и секвенциониране активности неопходне за успешно комплетирање пројекта
 • Одређује ресурсе (време, новац, опрему, итд.) неопходне за комплетирање пројекта
 • Развија распоред активности за комплетирање пројекта којим се ефективно алоцирају ресурси на активностима
 • Ревидира распоред активности са програм менаџером, општинским менаџером и другим персоналом који је укључен на пројекат уз измену распореда активности по потреби
 • Одређује циљеве и мере на основу којих ће пројекат бити евалуиран после окончања
Персонал пројекта
 • У консултацији са одговарајућим менаџерима регрутује, интервјуише и селектује персонал и/или волонтере са одговарајућим вештинама за пројектне активности
 • Управља персоналом пројекта и/или волонтерима у складу са утврђеним политикама и праксом организације
 • Обезбеђује да је досије пројекта адекватно одржаван и да му је очувана поверљивост
 • Обезбеђује да је персонал пројекта добио адекватну орјентацију о организацији и пројекту
 • Уговара квалификоване консултанте да раде на пројекту када је то неопходно

Имплементација пројекта
 • Извршава пројекат у складу са планом пројекта
 • Развија формуларе и записе за документовање пројектних активности
 • Успоставља досије пројекта да би обезбедио да су све информације на одговарајући начин докуменоване и обезбеђене
 • Врши мониторинг напредовања на пројекту и врши прилагођења каја су неопходна да би обезбедило успешно окончање пројекта
 • Успоставља распоред комуникације о напредовању на пројекту да би се информисале заинтересоване стране укључујући одговарајући персонал организације
 • Ревидира квалитет комплетираног рада са пројектним тимом на регуларној основи да би се обезбедило да су стандарди пројекта достигнути.

Мониторинг пројектом
 • Пише извештаје о пројекту за менаџмент и финансијере
 • Комуницира са финансијерима у форми која је наведена у споразуму (уговору) о подршци
 • Врши мониторинг пројекта и одобрава све пројектне трошкове
 • Прави пројекције токова готовине и извештава о стварним токовима готовине и о одступањима старијим менаџерима на регуларној основи (месечно/двомесечно/квартално)
 • Управља свим пројектним фондовима у складу са успостављеним рачуноводственим политикама и процедурама/стандардима
 • Обезбеђује да су сви финансијски записи пројекта ажурни
 • Припрема финансијске извештаје и пратећу документацију за финансијере као што је наведено у споразуму о финансирању

Евалуација пројекта
 • Обезбеђује да су резултати пројекта доступни на време у оквиру буџета и са захтеваним нивоом квалитета
 • Евалуира исходе пројекта као што је дефинисано у фази планирања

Стручне квалификације
Образовање
 • Факултетско образовање у области ангажовања. Магистратура или докторат су предност.

Професионална именовања/позиције
 • Учешће у развојним пројектима

Знања, вештине и способности
 • Познавање пројект менаџмента
 • Знање енглеског језика

Вичност коришћења рачунара за:
 • обраду текста
 • финансијски менаџмент
 • рад са базама података
 • e-пошту
 • употребу софтвера за пројект менаџмент
 • употребу напредних сервиса интернета

Персоналне карактеристике
Менаџер пројекта треба да поседује персоналне карактеристике у неким или свим областима како следи:

Етично понашање:
 • Разумевање етичког понашања и пословне праксе, и обезбеђење да је сопствено понашање и понашање других конзистентно са овим стандардима и усклађено са вредностима организације.
Ефикасна комуникација:
 • Говор, слушање и писање је јасно уз благовремено коришћење одговарајућих комуникационих алата и техника.
Креативност/иновативност:
 • Развој нових и иновативних начина за унапређење активности организације да би се креирале нове могућности.

Неговање тимског рада:
 • Ефикасан сараднички рад са другима да би се достигли циљеви, решили проблеми и донеле одлуке које унапређују ефективност организације.
Вођство:
 • Позитиван утицај на друге да постигну резултате који су у њеном најбољем интересу.
Доношење одлука:
 • Оцењивање ситуације да би се одредио значај, ургентност и ризик, и да би се донеле јасне одлуке које су благовремене и у најбољем интересу пројекта/организације.

Организација:
 • Избор приоритета, развој радног плана, мониторинг напредовања у правцу циљева, уз евидентирање детаља, података, информација и активности.
Планирање:
 • Одређује стратегије које покрећу пројекат/организацију напред, врши избор циљева, креира и имплементира акционе планове, и врши евалуацију процеса и резултата.
Решавање проблема:
 • Оцењивање проблемске ситуације да би се идентификовали узроци, прикупиле и обрадиле релевантне информације, генерисала могућа решења, и направиле препоруке и/или решио проблем.

Радно искуство
 • 2 и више година у планирању пројеката или у њиховом управљању
Радни услови
 • Пројект менаџер обично ради у канцеларији али пројектне активности понекад захтевају рад у нестандардним окружењима
 • Пројект менаџер ради стандардну радну недељу али додатно може да ради у вечерњим сатима, преко викенда и прековремено у случају да је нужно испоштовати рокове које поставља пројекат.

Физички захтеви
 • Добро опште физичко здравље
Директно извештавање
 • Менаџера пројекта извештавају сва лица ангажована на пројекту.

Одобрено од:


Датум одобрења:


Ревизија:У следећем прилогу даје се опис послова (извршног) директора организације која пружа услуге у локалној самоуправи (јавно предузеће, јавна агенција, удружење, итд.).

мр Милан Милошевић

Овде наведени прилози не могу да се копирају или користе без писмене сагласности аутора.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine