уторак, 17. јул 2007.

Будумо конкретни: Опис послова (извршног) директора јавног предузећа/установе/агенције/удружења

Као наставак прилога на тему Менаџмент развојних програма на нивоу локалне самоуправе - Описи послова општинског менаџера, програм и пројект менаџера, прилога Будумо конкретни: Опис послова менаџера развојних програма у локалној самоуправи и прилога Будумо конкретни: Опис послова менаџера развојних пројеката у локалној самоуправи достављам опис послова послова (извршног) директора јавног предузећа/установе/агенције/удружења. И овај опис послова је генерички и може да се користи за селекцију директора јавног предузећа/установе/агенције/удружења у локалним самоуправама у Србији.

Опис послова
Назив посла/позиције: (Извршни) директор
Шифра позиције:
Извештава: Председника УО, УО
Сврха посла

Извршни директор је одговоран за успешно вођство и управљање организацијом у складу са стратешким усмерењима Управног одбора.

Обавезе и одговорности
Извршни директор има све или неке обавезе и одговорности као што следи:
Вођство (лидерство)
 • Учествује са Управним одбором у развоју визије и стратешког плана организације
 • Идентификује, процењује и информише Управни одбор о интерним и екстерним питањима која утичу на организацију
 • Делује као професионални саветник Управном одбору у свим аспектима деловања организације
 • Негује тимски рад између Управног одбора и извршног директора и између извршног директора и ангажованог персонала
 • У случају потребе, по овлашћењу Председника Управног одбора, задужен је за давање изјава у име организације
 • Води службену коресподенцију у име и за рачун Управног одбора када је то целисходно и заједно са Управним одбором када је то нужно
 • Представља организацију у друштвеним активностима да би се унапредио друштвени профил организације
Оперативно планирање и менаџмент
 • Развија оперативни план деловања који укључује опште и специфичне циљеве који воде у правцу реализације стратешких усмерења организације
 • Обезбеђује да су активности организације у складу са очекивањима њених клијената, Управног одбора и оснивача организације
 • Надгледа ефикасност и ефективност свакодневних активности организације
 • Израђује нацрте политика (начина рада) организације за одобрење од стране Управног одбора и припрема процедуре за њихову имплементацију, ревидира постојеће политике на годишњој основи и препоручује измене на годишњој основи када је то неопходно
 • Обезбеђује да су подаци о персоналу, клијентима, донаторима, партнерима и волонтерима безбедно архивирани и да је приватност(поверљивост) очувана
 • Обезбеђује подршку Управном одбору припремом агенде састанака и пратећим материјалима

Планирање програма и менаџмент
 • Надгледа планирање, имплементацију и евалуацију програма и услуга организације
 • Осигурава да програми и услуге које нуди организација дају допринос реализацији мисије организације и да одражавају приоритете Управног одбора и оснивача
 • Врши мониторинг свакодневне испоруке програма и услуга организације да би се одржао и унапредио квалитет
 • Надгледа планирање, имплементацију, извршење и евалуацију специјалних пројеката и програма
Планирање људских ресурса и менаџмент
 • Одређује захтеве за персоналом за менаџмент организације и испоруку програма
 • Надгледа имплементацију политике, процедуре и праксу у ангажовању људских ресурса, укључујући развој описа послова за све ангажоване у организацији
 • Успоставља позитивно, здраво и безбедно радно окружење у складу са важећим законским прописима
 • Регрутује, интервјуише и бира персонал који има адекватне техничке и личне способности да би се реализовала мисија организације
 • Обезбеђује да су сви запошљени добили орјентацију о организацији и да им је адекватан тренинг обезбеђен
 • Имплементира процес управљања перфомансама за све запошљене укључујући мониторинг перфоманси персонала у току рада и врши годишњу ревизију перфоманси
 • Тренира и менторише персонал када је неопходно да се унапреде перфомансе
 • Дисциплинује персонал користећи адекватне и правно дефинисане процедуре

Финансијско планирање и менаџмент
 • Ради са персоналом и Управним одбором (комисијом за финансирање) на припреми разумног буџета
 • Ради са Управним одбором да обезбеди довољно средстава за финансирање активности организације
 • Истражује изворе финансирања, надгледа развој плана за обезбеђење средстава и пише предлоге за обезбеђење финансијских средстава
 • Учествује у активностима обезбеђења средстава када је то адекватно
 • Одобрава трошкове у складу са овлашћењима које му је делегирао Управни одбор
 • Обезбеђује да су обезбеђене јасне процедуре за вођење пословних књига и рачуноводство
 • Администрира фондове организације у складу са одобреним буџетом и врши мониторинг месечног тока готовине организације
 • Обезбеђује Управном одбору разумљиве и регуларне извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима организације
 • Обезбеђује да организација ради у складу са свим законима а посебно оним који подразумевају плаћање пореза и доприноса

Односи са заједницом/јавно заступање
 • Комуницира са заинтересованим странама да би обезбедио да буду информисане о раду организације и да би идентификовао промене у заједници које утичу на рад организације
 • Успоставља добре радне релације и сарадничке односе са групама у заједници, финансијерима, политичарима, и другим организацијама да би се достигли циљеви организације.

Управљање ризицима
 • Идентификује и евалуира ризике за људе укључене у рад организације (клијенти, персонал, менаџмент, волонтери), имовину, финансије, goodwill организације, и имиџ и имплементира мере за контролу ризика
 • Обезбеђује да Управни одбор и организација у целини има адекватну покривеност у осигурању
 • Обезбеђује да Управни одбор и персонал разумеју термине, услове и ограничења покривености осигурањем
Стручне квалификације
Образовање
 • Факултетско образовање. Магистратура или докторат су предност.
Професионална именовања/позиције
 • Пројект/програм менаџер и/или координатор барем једног развојног пројекта.
Знања, вештине и способности
 • Познавање принципа лидерства и менаџмента
 • Познавање свих релевантних прописа битних за рад организације
 • Познавање текућих изазова заједнице и могућности битних за реализацију мисије организације
 • Познавање принципа управљања људским ресурсима
 • Познавање принципа финансијског менаџмента
 • Познавање пројект менаџмента
 • Знање енглеског језика
Вичност коришћења рачунара за:
 • обраду текста
 • финансијски менаџмент
 • рад са базама података
 • e-пошту
 • употребу напредних сервиса интернета

Персоналне карактеристике
Извршни директор треба да поседује персоналне карактеристике у неким или свим областима како следи:

Адаптабилност:
 • Демонстрирана спремност за флексибилношћу, прилагодљивошћу и/или толерантношћу у радном окружењу уз очување ефективности и ефикасности.
Етично понашање:
 • Разумевање етичког понашања и пословне праксе, и обезбеђење да је сопствено понашање и понашање других конзистентно са овим стандардима и усклађено са вредностима организације.
Изградња релација:
 • Успостављање и одржавање позитивних радних релација са другима, како интерно тако и екстерно, да би се обезбедило постизање циљева организације.
Ефикасна комуникација:
 • Говор, слушање и писање је јасно уз благовремено коришћење одговарајућих комуникационих алата и техника.
Креативност/иновативност:
 • Развој нових и иновативних начина за унапређење активности организације да би се креирале нове могућности.
Фокус на потребе клијента:
 • Антиципирање, разумевање и одговор на потребе интерних и екстерних клијената да би се задовољила њихова очекивања унутар параметара организације.
Неговање тимског рада:
 • Ефикасан сараднички рад са другима да би се достигли циљеви, решили проблеми и донеле одлуке које унапређују ефективност организације.
Вођство:
 • Позитиван утицај на друге да постигну резултате који су у њеном најбољем интересу.
Доношење одлука:
 • Оцењивање ситуације да би се одредио значај, ургентност и ризик, и да би се донеле јасне одлуке које су благовремене и у најбољем интересу организације.
Организује:
 • Избор приоритета, развој радног плана, мониторинг напредовања у правцу циљева, уз евидентирање детаља, података, информација и активности.
Планирање:
 • Одређује стратегије које покрећу организацију напред, врши избор циљева, креира и имплементира акционе планове, и врши евалуацију процеса и резултата.
Решавање проблема:
 • Оцењивање проблемске ситуације да би се идентификовали узроци, прикупиле и обрадиле релевантне информације, генерисала могућа решења, и направиле препоруке и/или решио проблем.
Стратешко мишљење:
 • Процењивање опција и акција базираних на трендовима и условима у окружењу и визији и вредностима организације.
Радно искуство
 • 5 или више година менаџерског искуства или искуство у управљању пројектима или у руковођењу организацијом. Менаџерско ангажовање у јавном сектору је предност.

Радни услови
 • Извршни директор обично ради у канцеларији али активности организације могу да захтевају рад у нестандардним окружењима
 • Извршни директор ради стандардну радну недељу али додатно може да ради у вечерњим сатима, преко викенда и прековремено у случају припреме седнице Управног одбора или представљања организације на јавним догађајима.
Физички захтеви
 • Добро опште физичко здравље
Директно извештавање

Извршног директора извештавају следећа лица (ако постоје у организацији):

 • Програм менаџери
 • Пројект менаџери
 • Финансијски менаџер Директор развоја
 • Административни асистент (пословни секретар)

Одобрено од:


Датум одобрења:


Ревизија:


мр Милан Милошевић

Овде наведени прилози не могу да се копирају или користе без писмене сагласности аутора.


Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine