недеља, 6. јануар 2008.

Јавни позив за пријаву и учешће у реализацији иновационих пројеката по Програмима иновационе делатности утврђеним за 2007. годину

МИНИСТАРСТВО НАУКЕ је расписало ЈАВНИ ПОЗИВ за пријаву и учешће у реализацији ИНОВАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА по Програмима иновационе делатности утврђеним за 2007. годину

1. ИНОВАЦИОНИ ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ПО ОВОМ ПОЗИВУ

Програми иновационе делатности утврђени за 2007. годину остварују се путем иновационих пројеката који се пријављују по овом позиву, ако у реализацији тих иновационих пројеката учествује једна или више организација из чл. 5. Закона о иновационој делатности (“Службени гласник РС”, бр. 110/05 – у даљем тексту: Закон), а најмање једно правно лице које је регистровани субјект иновационе делатности - уписано у Регистар иновационе делатности (у даљем тексту: Регистар) који води Министарство науке (у даљем тексту: Министарство).

По овом јавном позиву се пријављују иновациони пројекти који су по претежним својствима:

- иновациони пројекат типа 1, ако за резултат има стварање нових производа, технологија, процеса и услуга или значајну измену постојећих у складу са потребама тржишта;

- иновациони пројекат типа 2, ако за резултат има изградњу инфраструктуре намењене реализацији иновационих пројеката.

2. ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ ИНОВАЦИОНОГ ПРОЈЕКТА

Регистровани субјекти иновационе делатности, у сарадњи са другим носиоцима иновационе делатности, пријављују иновационе пројекте који ће допринети реализацији циљева следећих програма иновационе делатности:

а) Развој иновативних производа и услуга који ће имати конкурентна својства;

б)Развој регистрованих организација за обављање иновационе делатности и пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности;

в)Подстицај сарадње регистрованих субјеката иновационе делатности са носиоцима иновационе делатности из недовољно развијених подручја;

г)Унапређена примена резултата иновационих активности физичких лица – регистрованих субјеката иновационе делатности.

Остале информације у вези овог јавног позива могу да се нађу на следећем линку:

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine