недеља, 13. јануар 2008.

Најава догађаја: Научни скуп са међународним учешћем „ИНОСТРАНИ КАПИТАЛ КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ”

Научни скуп са међународним учешћем „ИНОСТРАНИ КАПИТАЛ КАО ФАКТОР РАЗВОЈА ЗЕМАЉА У ТРАНЗИЦИЈИ”

ЦИЉ НАУЧНОГ СКУПА

Размена знања и искустава везаних за укључивање земаља у транзицији и њихових привредних субјеката у глобалне финансијске токове.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

  • Глобализација финансијских токова
  • Токови капитала у земљама у транзицији
  • Креирање институционалног оквира за привлачење иностраног капитала
  • Транснационалне корпорације у глобалним токовима капитала
  • Стратегије предузећа у привлачењу иностраног капитала

ЗВАНИЧНИ ЈЕЗИК СКУПА

Званични језици скупа су српски и енглески. Радови се могу писати и излагати на ова два језика.

ВАЖНИ КРАЈЊИ ДАТУМИ

  • до 15. 02. 2008. године – достава апстракта
  • до 01. 03. 2008. године – ИИ саопштење (одговор о прихватању радова)
  • до 30. 04. 2008. – достава прихваћених радова
  • 30 - 31. 05.2008. – Научни скуп

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
(за Научни скуп: „Инострани капитал као фактор развоја земаља у транзицији )
Ђуре Пуцара бр. 3
34000 Крагујевац
Тел: 034/ 303 502 и 303 504
Фаx: 034/ 303 516
Е-маил: ekfak@kg.ac.yu
На бази информације са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine