недеља, 6. јануар 2008.

Јавни позив за финансирање из буџета Републике Србије за 2008. годину физичких лица иноватора који су уписани у регистар иновационе делатности

Министарство науке је расписало јавни позив за финансирање из буџета Репулике Србије физичких лица-иноватора који су уписани у Регистар иновационе делатности Министарства науке Закон о иновационој делатности (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 110/05 – у даљем тексту: Закон) прописује да се иновациона делатност финансира бесповратним средставима буџета Републике која нису већа од 50% неопходних средстава за реализацију појединих иновационих делатности и пројеката, као и да корисници тих средстава могу бити само субјекти иновационе делатности који су уписани у Регистар иновационе делатности (у даљем тексту: Регистар) који води Министарство науке (у даљем тексту: Министарство).

Физичко лице се уписује у Регистар као иноватор ако има пребивалиште, односно боравиште у Републици Србији и ако поседује исправу о признатом патенту. Огледни образац захтева за упис физичког лица у Регистар, налазе се на порталу Министарства www.mntr.sr.gov.yu у оквиру менија „Иновациона делатност - Регистар иновационе делатности“.

I ЦИЉЕВИ И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

У циљу афирмације, унапређења и остваривања циљева иновационе политике, по основу овог јавног позива се финансирају поједине иновационе делатности или пројекти чији су носиоци или учесници физичка лица, а тако што се:

  • обезбеђује финансијска подршка да иноватор, самостално или као део организованог тима са другим носиоцима иновационе делатности, узме учешће на домаћим и међународним сајмовима, изложбама и другим презентацијама иноватора и њихових патената;
  • обезбеђује финансијска ревалоризација трошкова регулисања и заштите интелектуалних права иноватора, израде пријаве и документације која је поднета надлежном органу за пријављени патент и сл;
  • обезбеђује финансијска подршка за регулисање и заштиту интелектуалних права иноватора, за израду пријаве и документације која се подноси надлежном органу у сврху пријаве патента и сл;
  • обезбеђује финансијска подршка у циљу унапређења стручне и материјално-техничке опремљености или струковне организованости иноватора и стварања услова за његово укључење у поједине иновационе делатности или пројекте финансиране средствима буџета аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, Фонда за иновациону делатност и других фондова, међународних финансијских организација, као и средствима носилаца иновационе делатности;
  • обезбеђује финансијска подршка за опремање иноватора стручним, материјалним и другим ресурсима који су у функцији реализације иновационих пројеката из члана 28. Закона.

Остале информације у вези овог јавног позива могу да се нађу на следећем линку:

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine