уторак, 27. новембар 2007.

НАЈАВА ДОГАЂАЈА: Сајам добрих пракси за руралну политику

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде и Тим за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва упутили су јавни позив организацијама да пријаве своје иницијативе за Сајам добрих пракси за руралну политику

Сајам добрих пракси је једнодневно окупљање актера (практичара) који се у Србији баве руралним развојем на локалном и/или националном нивоу. Циљ ове иницијативе је идентификација и промоција примера добре праксе у области руралног развоја на локалном и националном нивоу.
Многе анализе показују да су, уз регионалне разлике и специфичности, дубина и оштрина руралног сиромаштва много израженији у односу на урбано сиромаштво Србије. У 2006. години, 8,8% становника Србије живело је испод линије сиромаштва (6.221 динар месечно по потрошачкој јединици). Становништво „осталог подручја“ знатно је сиромашније у односу на становништво градског подручја, односно индекс сиромаштва био је скоро два и по пута већи (13,3% према 5,3%, респективно), и за око 50% већи у односу на просек целе популације. Значајном ризику сиромаштва су била изложена домаћинства чији главни извор прихода потиче од пољопривреде.
Стога се рурални развој препознаје као развојни концепт којим се превазилазе кључни проблеми већине руралних подручја, а суштина је диверсификација и развој непољопривредних делатности у руралним подручјима.
Један од видова подршке руралном развоју и малим руралним домаћинствима јесте промовисање сарадње и координација заинтересованих страна, од ресорних министарстава, локалних самоуправа, НВО, бизниса... као и укључивање руралног становништва у одлучивање.
Промовисање добрих пракси руралног развоја требало би да допринесе бољој информисаности свих заинтересованих страна, унапређењу сарадње и даљем развоју партнерства као кључним активностима на унапређењу руралне економије...
Критеријуми за селекцију примера добре праксе:

 • Остварено партнерство на локалном, регионалном, националном и/или међународном нивоу
 • Усклађеност са ЕУ стандардима
 • Одрживост иницијативе (у смислу финансијских и људских ресурса, и поновљивости)
 • Доступност иницијативе за репликацију, писани и видео материјали на располагању и сл.
 • Заједничке иницијативе у решавању проблема
 • Утицај на развојне политике Владе и ресорних министарстава и рад њених институција
 • Стварање пословних могућности и веза међу становништвом
 • Стварање нових “међуопштинских” тела и институција, различите оријентације
 • Повећање конкурентности производа домаће руралне економије
 • Подршка иницијативама диверзификације руралне економије
 • Подршка коришћењу мултифункционалности пољопривреде у руралном развоју
 • Подршка иницијативама запошљавању и генерисању екстерног дохотка код малих руралних домаћинстава
 • Подршка очувању природног и културног наслеђа кроз очување традиционалних руралних делатности
 • Подршка очувању антропо-зоогених предела, природног и агродиверзитета
 • Подршка иницијативама ублажавању девастације руралних подручја и
 • Подршка иницијативе обезбеђивању адекватне институционалне подршке малим руралним домаћинствима.

Уколико иницијатива испуњава десет и/или више напред наведених критеријума може се сматрати примером добре праксе.

Услови пријављивања

На конкурс могу да се пријаве друштвене организације и удружења грађана регистроване по закону, као и задруге и друга правна лица регистрована у привредном регистру, локална самоуправа и друге организације, које спроводе или су спроводиле пројекте од значаја за рзрални развој, како и пројектни тимови и међународне организације нерезиденти, које су спроводиле или спроводе пројекте од значаја за рурални развој на територији Републике Србије. При том се подразумева, да пријаве морају да садрже искључиво пројекте који су већ показали мерљиве резултате.

Позив за учешће на Сајму добрих пракси за руралну политику и пријавни формулар могу се наћи на Интернет странама http://www.minpolj.sr.gov.yu и http://www.prsp.sr.gov.yu/ (документи: Опис Сајма добрих пракси, Пријавни формулар).

Пријаве треба доставити искључиво електронском поштом на адресу МПШВ prodanos@minpolj.sr.gov.yu најкасније до 15. децембар 2007. (првобитни рок је био 27. новембар али је продужен).

МПШВ ће успешне кандидате обавестити електронским путем, којом ће се приликом доставити и инструкције за припрему презентације и датум и место одржавања сајма.

Формулар за пријаву

На бази информације са линка, линка и линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine