петак, 16. новембар 2007.

КОНКУРС за суфинансирање пројеката/програма који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у 2008. години

Преносимо текст конкурса за суфинансирање пројеката/програма који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у Републици Србији у 2008. години.
Конкурс је отворен до 3.12.2007.

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Сектор за уметничко стваралаштво, културну индустрију и
културне односе
расписује
К О Н К У Р С
за суфинансирање пројеката/програма који својим квалитетом доприносе
развоју и презентацији уметности и културе у 2008. години

Конкурс се расписује у складу са Законом о делатностима од општег интереса у области културе («Сл. гл. РС» бр.49/92).
Конкурс се односи на програме/пројекте из следећих области:

 • 1. позоришно, музичко-сценско и плесно стваралаштво;
 • 2. музичко стваралаштво;
 • 3. визуелно стваралаштво и мултимедија;
->1. кинематографија;
->2. културно-уметнички аматеризам, изворно народно стваралаштво и очување нематеријалног културног наслеђа;
 • 3. програми који представљају подршку култури младих;
 • 4. научно-истраживачки рад и едукација у области уметности и културе;
 • 5. књижевни програми;
 • 6. периодичне публикације из области уметности и културе;
 • 7. програми на Косову и Метохији и југу Србије (Прешево, Медвеђа и Бујановац);
 • 8. међународна културна сарадња од значаја за Републику Србију.

Конкурс укључује и уметничке колоније, радионице и резиденцијалне програме за уметнике из наведених области.

Посебна пажња биће посвећена програмима/пројектима који имају: републички значај, висок уметнички квалитет, доприносе очувању нематеријалне културне баштине, промовишу алтернативну културу и нове уметничке форме и изразе, доприносе децентрализацији културе и интеркултурном дијалогу. У свим доменима приоритет ће имати пројекти/програми намењени деци и дечјем стваралаштву, стваралаштву младих, као и особама са посебним потребама.

Право учешћа на овом конкурсу имају: установе, уметничка и друга удружења и организације/правна лица, као и појединци са територије Републике Србије.
Право учешћа на овом конкурсу немају: програми/пројекти установа културе из члана 2, став 2. Закона о делатностима од општег интереса у области културе, тј. «индиректни корисници буџета».

Конкурс је отворен од 7.11.2007. г. до 3.12.2007.

У обзир ће се узимати пријаве достављене:

 • 1. поштом (адреса: Министарство културе, Влајковићева 3, Београд, са назнаком «Конкурс стваралаштва»), појединачно за сваки пројекат/програм;
 • 2. у четири примерка, на Формулару за пријаву на конкурс за суфинансирање пројеката/програма који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе за 2008. годину (у даљем тексту Формулар). Формулар је доступан на пријавници Министарства културе Републике Србије, Београд, Влајковићева 3, или на сајту Министарства: www. kultura.sr.gov.yu , а на захтев подносиоца пријаве, ван Београда, формулар може бити достављен поштом.
 • 3. уз доказ о уплати републичке административне таксе (Закон о републичким административним таксама, «Службени гласник РС», број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06 и 47/07) у једном примерку. Рачун на који се уплаћује административна такса је: 840-742221-843-57, позив на број 97 50-016, тарифни број 1, износ 150,00 динара).
Накнадно ће бити објављени конкурси за:

 • 1. стимулацију филмског стваралаштва/производње дугометражних и краткометражних филмова;
 • 2. стимулацију капиталних дела из књижевности и савремене уметности;
 • 3. откуп књига;
 • 4. превођење дела домаћих писаца на стране језике;
 • 5. програме националних мањина у Републици Србији;
 • 6. програме Срба у региону;
 • 7. учешће младих талената на међународним конкурсима и такмичењима.
Додатне информације могу се добити у Министарству културе на телефон: 011/33-98-911.

Корисни линкови:

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine