субота, 3. новембар 2007.

ЈАВНИ ПОЗИВ ауторима програма обуке за пружиоце услуга у области социјалне заштите

Јавни позив ауторима програма обуке за пружиоце услуга у области социјалне заштите

У оквиру пројекта «Успостављање и примена система акредитације програма обуке за пружаоце социјалних услуга у Републици Србији»

Министарство рада и социјалне политике

Београд, Немањина 22-26

поводом Конкурса објављеног 01.09.2007. године обавештава да се рок за пријављивање програма обуке ПРОДУЖАВА и поново објављује:

Ј А В Н И П О З И В

ауторима програма обуке за пружаоце услуга у области социјалне заштите да пријаве своје програме за акредитацију

крајњи рок за пријављивање програма обуке за акредитацију је 15.11.2007. године

Основни критеријуми за акредитацију програма обуке су следећи:

1. Програм обуке треба да допринесе остваривању циљева реформе социјалне заштите;

2. Програм обуке треба да буде оријентисан на развој и унапређивање компетенција професионалаца у области социјалне заштите;

3. Интегрални програм обуке, који се прилаже, мора да садржи јасан теоријски оквир и разрађену организацију обуке и развоја вештина професионалаца;

4. У оквиру програма, обука треба да се заснива на партиципацији и интерактивним методама учења и развоја компетенција професиналаца;

5. Наведени предуслови, којима се обезбеђује успешна реализација програма обуке.

Програми, које аутори пријављују, морају да имају најмање једну рецензију, прибављену од установа, организација, стручних удружења или истакнутих стручњака (појединаца) из области релевантних за обуку у социјалној заштити.

Документација треба да садржи:

1. Попуњен формулар за пријављивање програма обуке;

2. Интегрални програм обуке;

3. Најмање једну рецензију програма обуке;

4. Резиме програма за објављивање;

5. Својеручно потписану изјаву аутора програма да ће обезбедити реализацију програма обуке.

Напомена: Пријаве са непотпуном документацијом неће се узети у обзир.

Пројектом је предвиђена акредитација свих програма обуке који испуне прописане услове и само ће они моћи да се реализују у систему социјалне заштите. Сви акредитовани програми обуке биће објављени у Регистру (каталогу) акредитованих програма обуке за пружаоце услуга у социјалној заштити.

У другој фази Пројекта, од свих акредитованих програма обуке биће одабрано 20 програма, који су у овој фази реформе социјалне заштите најпотребнији и за које ће бити финансирана обука тренера.

Заинтересовани аутори за акредитацију програма обуке треба да доставе потпуну документацију до 15. новембра 2007. године, у штампаној и електронској форми – ЦД, у затвореној коверти, искључиво препорученом поштом, на адресу:

Министарство рада и социјалне политике,

Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту, соба бр. 2/7ц,

са позивом на број: 401-00-01586/2007-09,

11000 Београд, Немањина 22-26

Тендерска документација:

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine