субота, 3. новембар 2007.

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога пројеката

Сектор за борачко-инвалидску заштиту: Позив за подношење предлога пројеката

Министарство рада и социјалне политике, Сектор за борачко-инвалидску заштиту, упућује јавни позив заинтресованим републичким организацијама да поднесу предлоге пројеката који ће бити финансирани из буџета Републике Србије за 2008. годину.

Приоритет Министарства рада и социјалне политике - Сектор за борачко-инвалидску заштиту у овом позиву за подношење предлога пројеката, јесте унапређење положаја бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата, цивилних жртава рата и чланова њихових породица у Републици Србији као и обележавање годишњица значајних историјских догађаја из ослободилачких ратова Србије, кроз пружање подршке следећим пројектним активностима:

1. помоћ у области образовања;

2. оспособљавање за рад;

3. побољшање здравственог стања;

4. едукативне радионице тематског типа;

5. побољшање приступа информацијама;

6. помоћ старим и незбринутим лицима;

7. помоћ у поступку утврђивања износа накнаде штете жртвама Другог светског рата;

8. свечане академије, округли столови, комеморативне свечаности - поводом обележавања значајних историјских догађаја из ослободилачких ратова Србије;

9. подизање свести код младих о важности познавања историјских догађаја и личности везаних за ослободилачке ратове Србије;

10. издавачка делатност (часописи, билтени, приручници, монографије који се баве положајем и правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, као и облашћу везаном за неговање традиција ослободилачких ратова Србије).

Подносиоци пројеката могу бити: регистроване републичке организације (невладине организације) које својим програмима предвиђају једну или више горе наведених пројектних активности.

Начин писања предлога пројекта: Предлог пројекта сачињава се на српском језику, обавезно на персоналном рачунару на највише 2 стране и треба да садржи следеће елементе:

- назив пројекта и податке о подносиоцу пројекта

- кратак опис пројекта (не више од 10 редова)

- циљ пројекта и очекивани резултат пројекта

- трајање и локација спровођења пројекта

- укупно потребна средства за реализацију пројекта

Уз обавештење о прихватању пројекта за финансирање биће достављен посебан образац који ће подразумевати детаљне податке о пројекту, пројектним активностима, буџетским линијама и сл., а који ће организација чији је пројекат прихваћен бити дужна да попуни у остављеном року.

Заинтересоване организације, дужне су да предлоге пројеката доставе до 30. новембра 2007. године у 16 часова. Предлози пројеката достављају се у затвореној коверти Министарству рада и социјалне политике, Сектору за борачко-инвалидску заштиту, на адресу: Македонска 4а, искључиво препорученом поштом или курирским путем односно личном доставом. На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив пројекта и следећи текст: ``НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА``.

Информација са линка.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine