субота, 3. новембар 2007.

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење предлога пројеката за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији

Позив за подношење предлога пројеката за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији

Министарство рада и социјалне политике, Сектор за заштиту особа са инвалидитетом упућује јавни позив заинтересованим социо – хуманитарним организацијама да поднесу предлоге пројеката за финансирање из средстава опредељених Законом о играма на срећу, из Буџетског фонда за програме социо-хуманитарних организација и Буџетског фонда за заштиту и унапређење положаја особа са инвалидитетом.

Приоритет Министарства рада и социјалне политике, Сектора за заштиту особа са инвалидитетом јесте унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији кроз пружање подршке следећим пројектним активностима:

1. Услуге дневних активности у локалној заједници

  • Стимулативни и инклузивни програми
  • Интензивне дневне активности (дневни боравци)

2. Примена помоћних (асистивних) технологија у циљу омогућавања боље социјалне интеграције особа са инвалидитетом

3. Превенција институционализације и деинституционализација

  • Самостално становање уз подршку
  • Остали иновативни сервиси

4. Промоција права особа са инвалидитетом и принципа једнаких могућности

  • - Кампање

5. Побољшање приступачности физичког окружења

Подносиоци предлога пројекта могу бити: Удружења/организације особа са инвалидитетом, као и друга удружења/организације чији програми предлажу решавање конкретних проблема у горе наведеним областима.

Начин писања предлога пројекта: Предлог пројекта доставља се на српском језику, ћирилицом, написан обавезно на персоналном рачунару и на прописаним обрасцима. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаног обрасца, неће се узети у разматрање.

Рок и начин достављања пројектних предлога: Заинтересоване организације, су дужне да предлоге пројеката доставе до 03. 12. 2007. године у 16 часова. Предлози пројеката достављају се у затвореној коверти Министарству рада и социјалне политике, Сектору за заштиту особа са инвалидитетом на адресу: Београд, Немањина 22-26, искључиво поштом препоручено, или курирским путем односно личном доставом. Предлог пројекта, буџет пројекта и извршни преглед пројекта достављају се у 2 (два) одштампана примерка (1 оригинални примерак и 1 фотокопија) и у електронској форми на ЦД-у, а код пратеће и остале пожељне документације доставља се једна копија (није потребно слати је у електронској форми). На коверти обавезно треба назначити пуно име и адресу пошиљаоца, назив пројекта и следећи текст: «ЗА КОНКУРС - НЕ ОТВАРАТИ«.

Остала правила конкурса, комплетно упутство као и додатне информације за подносиоце пријава, налазе се у оквиру следећих тендерских докумената:

1. Смернице за подносиоце предлога пројеката – за информацију,

2. Анекс 1. Образац за писање предлога пројекта – обавезно попунити,

3. Анекс 2. Образац буџета пројекта – обавезно попунити,

4. Анекс 3. Наративни буџет – обавезно попунити,

5. Анекс 4. Извршни преглед пројекта – обавезно попунити,

6. Анекс 5. Упутство за писање предлога пројекта – за информацију,

7. Анекс 6. Упутство за састављање буџета пројекта – за информацију.

Наведена документа могу се преузети искључиво у електронској форми са интернет презентације Министарства рада и социјалне политике http://www.minrzs.sr.gov.yu

Контакт: (+ 381 11) 361 49 60; (+ 381 11) 361 34 90

Упутство и формулари

На бази информације на линку.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine