петак, 2. новембар 2007.

КОНКУРС за одобравање програма стручног усавршавања запослених у образовању и васпитању

На основу одредбе из члана 4. став 3. Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (''Сл.гласник РС '', број 14/2004 и 55/2005), Завод за унапређивање образовања и васпитања расписује

КОНКУРС
за одобравање програма стручног усавршавања
запослених у образовању и васпитању

Документација за учешће на Конкурсу мора да садржи следеће прилоге:

1. попуњен формулар на највише осам страна куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми-компакт диск)
2. резиме програма на једној страни куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми-компакт диск)
3. детаљан опис садржаја и врста активности на највише 4 стране куцаног текста А4 формата (у писаној и електронској форми-компакт диск)
4. писана препорука установе која подржава програм
5. својеручно потписана изјава реализатора да ће изводити предложени програм,
6. доказ о уплати 5.000,00 динара на име покрића трошкова стручних и административно-техничких трошкова на текући рачун Завода број 840-2033666-42, сврха уплате ''учешће на конкурсу''

Писану препоруку из тачке 4. може издати само установа, стручно друштво, односно институција регистрована за обављање делатности у области образовања и васпитања. Конкурсну документацију је потребно попуњавати службеним писмом, користити фонт Times New Roman, величине 12, у Unicode распореду.

Формулар као саставни део документације и Водич кроз процедуру одобравања програма, налазе се на web-site www.zuov.sr.gov.yu. Учесници конкурса лично одговарају за тачност података унетих у формулар. Пријаве на конкурс могу се послати најкасније до 31. децембра 2007. године.

Потребна документа можете преузети овде:

Пријаве на конкурс искључиво слати препорученом пошиљком на адресу: Завод за унапређивање образовања и васпитања, Центар за професионални развој запослених у образовању, Фабрисова 10, 11000 Београд, уз назнаку ''за конкурс''.

Непотпуна и неблаговремено послата документација неће бити разматрана. О резултату конкурса Завод ће у писаној форми обавестити учеснике најкасније до 31.марта 2008. године.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine