субота, 2. јун 2007.

Будимо конкретни: Друштвени развој - Здравствена заштита (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Друштвени развој - Здравствена заштита
Стратешки циљ: Очувано и унапређено здравље грађана у одрживом здравственом систему
Приоритет: Створени услови за изградњу капацитета институција здравствене заштите
Мера: Формирање савета за унапређење здравствене заштите Општине
  • Пројекат формирања/развоја Савета за унапређење здравствене заштите Општине
Мера: Израда стратешког и акционог плана унапређења здравствене заштите у Општини
  • Пројекат израде стратешког и акционог плана унапређења здравствене заштите у Општини
Мера: Подизање капацитета постојећих објеката здравствених установа
  • Програм реконструкције и одржавања Дома здравља и Болнице "Стефан Високи"
  • Програм реконструкције и изградње здравствених амбуланти у Општини
  • Програм опремања Дома здравља и Болнице "Стефан Високи"
Приоритет: Створени услови за спречавање болести зависности и поремећаја у понашању код младих
Мера: Израда стратегије спречавања болести зависности и поремећаја понашања код младих
  • Пројекат израде стратегије спречавања болести зависности и поремећаја понашања код младих
Мера: Превенција болести зависности
  • Програм превенција болести зависности – пре свега код младих
Приоритет: Обезбеђени механизми образовања јавности о значају здравог начина живота
Мера: Очување и унапређење здравља
  • Програм подизања свести јавности и афирмација здравог начина живота
  • Програм мера за спречавање повреда на раду
Приоритет: Обезбеђени услови за одрживо функционисање здравствених установа
Мера: Одрживо финансирање здравствених установа
  • Програм одрживог финансирања здравствених установа

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine