уторак, 12. јун 2007.

Анкета о пословној клими у општинама Србије

Анкете међу предузетницима, менаџерима и власницима локалних фирми (самосталне делатности, мала, средња и велика предузећа, задруге, итд.) у великој мери доприносе оцени пословне климе и дају важне информације за израду стратегије деловања локалних (и националних) власти јер они знају како снаге и слабости локалног окружења утичу на њихове фирме.
Статистички подаци нам казују шта се већ догодило а анкете са предузетницима, менаџерима и власницима локалних фирми нам дају информације шта ће се догодити. Информације о повећању или смањењу броја запослених, градњи или промени намене објеката упозоравају на то у којем се смеру креће локална привреда. Информација о томе зашто се те одлуке доносе посебно је важна јер помаже у одређивању тренутака за интервенцију на стратешки план привредног развоја.
Из тих разлога је осмишљен упитник који је основ за индивидуалну анкету лицем у лице (анкетар-анкетирани) а такође је реализован и као eлектронски упитник коришћењем информационо-комуникационих технологија. Сви добијени подаци ће се третирати као поверљиви а јавно ће бити саопштени само обрађени (синтетички) подаци.
Упитник којем можете приступити кликом на линк је осмишљен тако да могу да се прикупе подаци за било коју општину у Србији. Прикупљени подаци ће се обрађивати периодично после прикупљања више од 30 исправно попуњених упитника.
Позивамо предузетнике, директоре и власнике локалних фирми да узму учешће у анкети јер ће тиме омогућити да се унапреди пословна клима у општини у којој делују пошто ће прикупљени подаци бити доступни свим заинтересованим странама општина које су анкетом обухваћене.
Упитнику се приступа преко следећег ЛИНКА.
Аутор овог упитника и истраживања је Милан Милошевић, магистар системологије и логистике, који је у његовом развоју користио добру праксу разних развојних агенција из Србије и света прилагођавајући је за наш контекст. Упитник је развијен за потребе програма "Центар за локални и регионални развој". Додатне информације могу да се добију путем е-поште milanmmmilosevic@gmail.com.

Хвала на сарадњи,
мр Милан Милошевић

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine