петак, 1. јун 2007.

Будимо конкретни: Друштвени развој - Спорт (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Друштвени развој - Спорт
Стратешки циљ: Развијена и препознатљива спортска делатност
Приоритет: Изграђени капацитети институција за развој спорта
Мера: Формирање/развој Савета за развој спорта Општине
 • Пројекат идентификовања спортских радника у Општини (израда директоријама спортских радника - физичких и правних лица)
 • Пројекат формирања Савета за развој спорта Општине
Мера: Израда стратешког и акционог плана развоја спорта у Општини и изградња капацитета за одржив развој
 • Пројекат израде стратешког и акционог плана развоја спорта у Општини
 • Програм израде стратешких и акционих планова спортских институција и организација (Центар за развој спорта, спортска друштва)
 • Програм изградње капацитета спортских организација у Општини
Мера: Истраживање и развој унапређења спортске делатности у Општини
 • Програм подршке истраживању и развоју спортске делатности у Општини
Мера: Реконструкција/изградња и опремање инфраструктуре за бављење спортом
 • Пројекат идентификовања стања спортске инфраструктуре у Општини
 • Програм реконструкције објеката спортске инфраструктуре
 • Програм одржавање и опремање постојећих фискултурних сала и отворених терена основних и средњих школа
 • Програм осветљавања и опремања отворених спортских терена у оквиру стамбених блокова и МК
 • Програм изградње и опремања спортске инфраструктуре
Приоритет: Обезбеђени услови за промоцију спортске делатности Општине
Мера: Организовање спортских манифестација у Општини
 • Програм спортских манифестација у Општини
Мера: Презентација/промоција спорстке делатности Општине на манифестацијама у земљи и инострантсву
 • Програм учествовања појединаца и спортских институција на спортским манифестацијама/догађајима у земљи и иностранству
 • Програм подршке клубовима и појединцима који својим резултатима доприносе промоцији Општине Мера: Публиковање информација о спорстској делатности у Општини
 • Пројекат израде публикација о спортској делтаности у Општини (брошуре, мапе, књиге, итд.)
 • Пројекат израде специјализованог веб портала о спосртској делатности у Општини и спосртским догађајима
Мера: Размена добре праксе са другим спортским институцијама у земљи и иностранству
 • Програм размене добре праксе са спортским институцијама у земљи и иностранству
Мера: Подизање свести јавности о значају бављења спортом
 • Програм подизања свести јавности о значају бављења спортом
 • Приоритет: Обезбеђени услови за подстицање развоја спортске делатности у Општини
Мера: Подршка деци у бављењу спортом
 • Програм подршке деци за бављење спортом
Мера: Подршка школској омладини у бављењу спортом
 • Програм подршке школској омладини у бављењу спортом
Мера: Подршка младима у бављењу спортом
 • Програм подршке младима у бављењу спортом
Мера: Подршка клубовима за развој аматерског спорта
 • Програм подршке клубовима за развој аматерског спорта
Приоритет: Дефинисани су механизми за комерцијализацију спортске делатности
Мера: Формирање кластера спортске делатности
 • Пројекат формирања кластера спортске делатности у Општини

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine