недеља, 17. јун 2007.

Будимо конкретни: Савет за мониторинг, евалуацију и ревизију стратегије локалног (одрживог) развоја‎

У великом броју општина у Србији у току су израде стратегија социо-економског развоја које се у неким случајевима квалификују и као стратегије одрживог развоја општине. Значајан број артикулисаних стратегија се реализује. Слична је ситуација и на регионалном и националном нивоу тим пре што је Влада Републике Србије усвојила Стратегију регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године.
Општина Смедеревска Паланка има Стратегију одрживог развоја која је проблематична са становишта методологије њене израде али још више је проблематична са становишта артикулације стратешких и приоритетних циљева и мера за њихово достизање који у званичном документу нису јасно артикулисани и практично их нема (видети).
Због спорних момената у усвојеном документу
Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка предложене су конкретне артикулације дела онога што нема у њему (видети) а то су артикулације стратешких и приоритетних циљева, мере за њихово достизање и индикативна листа програма и пројеката. Да би се испоштовала минимална процедура уважавања интереса заинтересованих страна и обезбедио минимални легитимитет неопходној ревизији потребно је конституисање тела које ће тај одговоран и захтеван посао обавити. Једна погодна форма је формирање Савета за мониторинг, евалуацију и ревизију Стратегије одрживог развоја (даље Савет) . Овде предложени модел води рачуна о нужности да се избегне арбитрарност и обезбеди бесконфликтност у функционисању. Без обзира да ли ће тај посао урадити Привремено веће (због познате политичке ситуације у Општини Смедеревска Паланка) или Скупштина Општине (видети) нужно је да се дефинише концепт конституисања и рада овог Савета.
Пошто се трудим да будем конкретан у овој поруци публикујем предлог Одлуке о Савету за мониторинг, евалуацију и ревизију стратегије локалног (одрживог) развоја у којој је артикулисан модел. Предложени модел је могуће прилагодити и за друге ситуације које захтевају конституисање Савета уз избегавања арбитрарности и обезбеђење бесконфликтног функционисања новоуспостављене структуре. У дефинисању овог предлога коришћена је добра пракса из ЕУ и света уз покушај да се нека решења унапреде сагласно ситуацији у Србији. Оно што је важно чланови Савета имају могућност да заузму став о било којем питању од значаја за реализацију стратегије и да иста буде доступна члановима Скупштине општине приликом доношења одлука.
Свака сугестија биће значајна и са радошћу примљена.

Нацрт Одлуке о формирању Савета за мониторинг, евалуацију и ревизију стратегије локалног (одрживог) развоја

Члан 1.

Савет за мониторинг, евалуацију и ревизију Стратегије локалног одрживог развоја (даље Савет) је тело које надгледа примену (имплементацију), процењује ефекте имплементације и предлаже мере за измене и унапређење Стратегије локалног одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка (даље Стратегија).

Члан 2.

Савет сачињавају представници институција, организација и појединци и то:

  • именовани овлашћени представници следећих институција: по 2 представника сваке одборничке групе СО, представник Општинске Управе, по 1 представник јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина и које имају седиште на територији Општине, по 1 представник републичких институција и јавних предузећа које имају филијалу/радну јединицу на територији Општине, по један представник сваке МЗ на територији Општине;
  • акредитовани представници заинтересованих страна: представници предузетника и власника МСП, представници репрезентативних синдиката, представници НВО, представници медија, представник српске православне цркве, представник савета месних заједница, и други представници заинтересованих страна изабрани у процесу акредитовања.

Члан 3.

Именованe овлашћенe представникe из предходног члана именује овлашћено лице институције/организације у складу са процедуром одлучивања у њој. Одлуком о именовању свог представника наведене институције/организације могу да именују и заменика који ће учествовати у раду Савета у случају спречености именованог.

Члан 4.

Акредитовани представници су правна или физичка лица изабрана по основу јавног позива за акредитацију чланства у Савету.

Јавни позив за акредитацију чланова Савета садржи:

1. Опис послова Савета,

2. Пројекцију обима ангажовања

3. Критеријуме за селекцију

4. Рок до ког се достављају захтеви за акредитацију.

Опис послова Савета дат је у члану 1.

Обим ангажовања Савета је минимално 2 а максимално 12 седница у току календарске године.

Критеријум за селекцију је за правна лица репрезентативност организације/институције а за физичка лица стручни капацитети заинтересованог лица.

Рок за достављање захтева за акредитацију је 15 дана од публиковања на званичној веб презентацији Општине. Захтеви за акредитацију се предају на писарници Општине.

Техничку обраду захтева за акредитацију врши тим за техничку координацију имплементације Стратегије.

Члан 5.

Савет на првом састанку (када су његови чланови само именовани овлашћени представници) после окончања јавног позива за акредитацију која се одржава у року од 10 дана по његовом окончању доноси одлуку о прихватању или одбијању акредитације. Репрезентативност институција/организација се процењује на бази изјава о сагласности других организација/институција из области деловања да их институција/организација представља у Савету. Акредитована организација именује свог представника и његовог заменика у складу са процедуром одлучивања код ње.

Да би се нека организација/институција сматрала репрезентативном мора да има сагласност барем 5 организација из своје области деловања са седиштем на територији Општине. Уколико је број организација сличне области деловања мањи од 5 онда се сматра репрезентативном ако има сагласност представљања барем 50% организација које имају седиште/филијалу на територији Општине.

Непрофитне организације/удружења грађана се сматрају репрезентативним по аутоматизму уколико им је седиште на територији Општине, делују дуже од 2 године и уколико њихово ангажовање доприноси реализацији Стратегије.

Прилог изјави о сагласности представљања (даље Изјава) су основни подаци о организацији која је исту дала (подаци из регистра правних лица, број запошљених, и слично). Изјава се даје у писаној форми на меморандуму институције/организације.

Организације које због свог значаја могу да имају велику корист или штету од реализације Стратегије могу да се акредитују за учешће у раду Савета на бази образложене изјаве о репрезентативности по основу утицаја Стратегије на њихов рад.

Стручни капацитети физичких лица се процењују на бази стручних компетенција лица које је изразило заинтересованост за учешће у раду Савета. Стручне компетенције за учешће у раду Савета се презентирају у форми писане изјаве о стручним компетенцијама за учешће у раду Савета.

Сва физичка или правна лица заинтересована за учешће у раду Савета су дужна да уз акредитациону пријаву дају изјаву о мотивима за укључење у рад Савета и изјаву да су упознати са Стратегијом и Одлуком о формирању Савета. Правна лица прилажу и решење о регистрацији а ако нису регистрована на територији Општине доказ да имају радну јединицу/филијалу. Физичка лица прилажу доказ о пребивалишту на територији Општине (фотокопија личне карте).

Јавни позив за акредитацију чланова Савета се расписује у принципу једном годишње. Први позив за акредитацију се расписује у року од 8 дана од ступања на снагу ове Одлуке. Рок за пријављивање је петнаест дана од дана објављивања јавног позива.

Уколико је пријава за акредитацију за рад у Савету одбијена онда лице (правно или физичко) има право жалбе СО. Одлука СО је коначна.

Члан 6.

Уколико члан Савета није био на две узастопне седнице Савет на наредној седници констатује да му је престало чланство у Савету. Уколико пре седнице Савета члан Савета достави став у вези свих тачака дневног реда у писаној форми на меморандуму правног/физичког лица са разлогом неучествовања сматра се да је било присутно. Ставови који су у писаној форми изнети у вези појединих тема седнице Савета констатују се после изјашњавања присутних чланова Савета у оквиру последње тачке дневног реда и до тог тренутка се сматрају поверљивим.

Члан 7.

Савет ради на састанцима који се заказују најкасније 20 дана раније у писаној форми са писаним прилозима за сваку тачку дневног реда. Први конститутивни састанак Савета се заказује у року од 10 дана по окончању јавног позива за акредитовање представника заинтересованих страна. На овој конститутивној седници констатује се коначан састав Савета, констатује се који су развојни пројеки у току, који пројекти и програми ће бити иницирани у наредних 6 месеци, одређује се датум, дневни ред и известиоци за следећи састанак.

Прилози могу да буду дати у електронској форми на компакт диску или са референцирањем интернет адресе на којој материјал може да се нађе. Позив за састанак и сви пратећи материјали морају бити публиковани на званичној интернет презентацији Општине минимално 20 дана пре одржавања седнице. Правна и физичка лица могу да своје предлоге/коментаре да достављају најкасније 10 дана пре одржавања седнице. Сви благовремено достављени коментари/предлози се достављају члановима Савета уз материјале за седницу 7 дана пре њеног одржавања.

Теме које су покренуте а које нису на дневном реду се аутоматски стављају на дневни ред следеће седнице. Уз одлуку да се тема стави на дневни ред следеће седнице именује се обрађивач и известилац. Обрађивач и/или известилац могу да буду исто физичко или правно лице.

Техничку координацију састанака (припрема материјала за седницу, достављање материјала члановима Савета, постављање материјала за седницу на сајт Општине, систематизацију примедби и предлога, израда записника, и друге техничке активности) врши тело задужено за техничку координацију имплементације Стратегије (даље техничка координација имплементације Стратегије).

Савет се у принципу састаје по потреби а најмање двапут годишње. На састанцима Савета се типично обрађују: предлози пројеката који ће се финансирати делом или у целини из буџета општине, статусни извештаји започетих пројеката (пројеката у току), финални извештаји о реализованим пројектима (технички и финансијски), предлози за допуну Стратегије одрживог развоја, предлози за унапређење мониторинга и евалуације спровођења стратегије одрживог развоја и друга питања релевантна за Стратегију или рад Савета.

Типичан дневни ред седнице Савета је: 1. Верификација записника са претходне седнице, 2. Разматрање статусних извештаја пројеката/програма у току, 3. Разматрање техничког и финансијског извештаја пројеката/програма који су завршени између две седнице, 4. Примедбе и предлози правних лица за унапређење Стратегије и рада Савета, 5. Констатовање ставова у вези покренутих тема на седници који су достављени у писаној форми, заказивање наредне седнице Савета, одређивање обрађивача појединих тема и известилаца.

Евиденцију присуства и све техничке услуге пружа Тим за техничку координацију имплементације Стратегије. Чланови тима за техничку координацију имплементације Стратегије нису чланови Савета.

Седницу Савета води председавајући који се на почетку седнице бира из састава присутних. Ток састанака Савета се снима диктафоном. Записник са састанака Савета потписује председавајући и записничар. На следећој седници Савета констатује се аутентичност записника од стране присутних чланова на тој седници.

Сваку тачку дневног реда Савета отвара председавајући дајући реч овлашћеном лицу обрађивача (у улози известиоца) дајући уводне напомене у тему која се обрађује. Чланови Савета износе своје мишљење о теми тачке дневног реда и по окончању дискусије се изјашњавају. Изјашњавање се састоји у констатовању чињеница (ко је за, ко је против, а ко је уздржан). Члан Савета који има став другачији од става већине присутних на седници може да га издвоји и да га да у писаној форми. Издвојено мишљење/став је саставни део става Савета о обрађиваној теми. Издвојено мишљење мора да буде у писаној форми достављено у року од 24 сата по окончању седнице.

Уколико већина присутних сматра да тема није обрађена адекватно онда може да се врати на додатну обраду обрађивачу уз навођење разлога.

Обрађивач теме на коју је стављена примедба је дужан да у року од три дана достави свој став.

Тачка дневног реда се сматра закљученом изјашњавањем чланова Савета и констатацијом председавајућег да је она окончана.

Задња тачка дневног реда је увек одређивање термина за следећу седницу, дневног реда следеће седнице и обрађиваче тема које ће бити на дневном реду.

Ванредна седница Савета може да се закаже уз писмени предлог најмање 5 чланова Савета или на захтев Скупштине општине. Захтев за ванредну седницу се прослеђује тиму за техничку координацију имплементације Стратегије који по истом мора да поступи у року од 3 дана. Подносиоци захтева за ванредну седницу су дужни да доставе писани материјал за ванредну седницу Савета и да обезбеде известиоца за предложене тачке дневног реда. Трошкови припреме материјала за ванредну седницу Савета су на терет предлагача. Уколико материјали нису достављени 20 дана пре предложеног термина одржавања седнице Савета сматра се да су предлагачи одустали од свог предлога.

Савет може да, уколико процени целисходним, донесе Пословник о свом раду.

Записник са састанка Савета се доставља свим члановима Савета, одборницима СО и публикује се на веб страни Општине у року од 10 дана по окончању седнице. СО одлучује да ли ће ставове Савета узети у обзир или не. Одлука СО је коначна.

Члан 8.

Члан Савета може да покрене тему према свом нахођењу која мора бити везана за имплементацију Стратегије или рад Савета. Предлог мора да буде у писаној форми предат пре почетка седнице. Уколико је више од 50% присутних сагласно онда се аутоматски увршћује на дневни ред следећег састанка.

Уколико је тема састанка разматрање финалног извештаја о реализованом пројекту/програму онда мора да буде обезбеђено мишљење надлежних стручних служби (ревизор, интерна контрола буџета, итд.). Тим за техничку координацију имплементације Стратегије је задужен за обезбеђење релевантних докумената.

Члан 9.

Рад у Савету је волонтерски и сви чланови Савета сами сносе трошкове свог ангажовања.

Члан 10.

Састав тима за техничку координацију имплементације Стратегије именује председник Општине својом Одлуком на бази прибављеног мишљења Општинског већа и одборничких група СО. Техничка подршка Савету је једна од радних обавеза тима за техничку координацију имплементације Стратегије. Тим за техничку координацију имплементације Стратегије је дужан да предвиди довољно средстава у за покривање нужних трошкова рада Савета.

Сва документа Савета осим записника са седница потписује одговорно лице Тима за техничку координацију имплементације Стратегије. У току реализације седница Савета координатор Тима за техничку координацију имплементације Стратегије је у улози саветника за техничку координацију тока седнице. Уколико се чланови Савета сложе наведено лице може да председава Саветом без права гласања.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Међуопштинском службеном листу.

мр Милан Милошевић

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine