среда, 6. јун 2007.

Корисно: ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике

Корисна информација: ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе

Комплетан текст може да се нађе на следећем линку http://www.drzavnauprava.sr.gov.yu/news/newsitem.php?id=474Министарство за државну управу и локалну самоуправу – Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 49 од 29.05.2007. године, објавило је Јавни позив за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе.

На основу члана 7. тачка 1) Уредбе о начину расподеле дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 75/05 и 117/05),

МИНИСТАРСТВО ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе

Расподела средстава се врши за остваривање следећих циљева:

1. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за живот грађана на њеној територији.

Укупан износ средстава који се расподељује за остваривање наведеног циља: 41.246.191,00 динара.

...

2. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе у реализацији програма рационализације или оспособљавања органа локалне самоуправе.

Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 11.784.626,00 динара.

...

3. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе која је погођена елементарном непогодом или другом несрећом већих размера

Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 11.784.626,00 динара.

...

4. Пружање техничке и друге помоћи у циљу модернизације рада органа јединице локалне самоуправе

Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 23.569.252,00 динара.

5. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу ради испуњавања услова за коришћење донаторске помоћи, када јединица локалне самоуправе није у могућности да из сопствених прихода обезбеди тај део средстава.

Укупан износ средставакоји се расподељују за остваривање наведеног циља: 29.461.565,00 динара.

...

Захтеве са потребном документацијом, попуњеним прописаним обрасцем из члана 17. Уредбе (који се може преузети у Министарству, IV спрат, соба 5 или путем E-maila, са сајта Министарства), Одлуком о буџету за годину у којој се захтев подноси, завршним рачуном за претходну годину, Одлуком о општинској управи и Актом о унутрашњој организацији и систематизацији, јединице локалне самоуправе подносе Министарству за државну управу и локалну самоуправу - Комисији за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, Београд, Бирчанинова 6, у року од 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine