субота, 2. јун 2007.

Будимо конкретни: Друштвени развој - Образовање (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Друштвени развој - Образовање
Стратешки циљ: Висок ниво образовања становништва, усаглашен са потребама Општине и региона у функцији одрживог развоја
Приоритет: Обезбеђени услови за изградњу капацитета образовних институција
Мера: Стратешки и акциони план развоја образовне делатности у Општини
  • Пројекат израде стратешког и акционог плана образовне делатности у Општини
Мера: Стварање повољнијих услова за образовно-васпитни рад
  • Програм инвестиционо-техничког одржавање и санација објеката основних и средњих школа
  • Програм опремања основних и средњих школа савременом рачунарском и другом опремом
Приоритет: Створени услови за иновацију образовне делатности
Мера: Увођење наставних програма и нових образовних профила, група и предмета усклађених са потребама регионалног и националног привредног развоја
  • Програм предузетничке обуке у основним и средњим школама
  • Програм усавршавање наставника у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању
  • Програм увођења сервиса обуке на даљину у циљу максимизирања исхода образовног процеса
Мера: Подршка организовању стручних и научних скупова у Општини
  • Програм подршке организоању стручних и научних скупова у Општини
Мера: Размена добре праксе у образовном процесу са другим институцијама у земљи и свету
  • Програм сарадње са образовним институцијама у земљи и свету у функцији трансфера добре образовне праксе
Приоритет: Обезбеђени услови за функционисање образовних установа
Мера: Одрживо финансирање образовних установа
  • Програм одрживог финансирања основних и средњих школа

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine