четвртак, 31. мај 2007.

Будимо конкретни: Друштвени развој - Заштита деце и породица са децом (страт. циљ, приоритети, мере, индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Друштвени развој - Заштита деце и породица са децом
Стратешки циљ: Успостављан свеобухватни систем заштите деце и породица са децом
Приоритет: Развијен одржив систем бриге о деци
Мера: Изградња капацитета институција за бригу о деци
  • Пројекат израде стратешког и акционог плана бриге о деци
  • Програм подизање капацитета постојећих објеката дечијих установа и изградња нових
  • Програм проширења капацитета доградњом постојећих вртића
  • Програм набавка нове опреме, дидактичких средстава и уређење унутрашњег и спољашњег простора вртића, стварање квалитетнијих услова за боравак деце и рад предшколских институција
Приоритет: Развијена подршка деци и породицама са децом
Мера:
Обезбеђивање основних права, посебно најсиромашнијем делу дечје популације
  • Програм обезбеђења редовног трансфера законом утврђених финансијских облика дечје заштите.
  • Програм праћења и поједностављивање поступка остваривања законом утврђених права из дечије заштите.
  • Програм финансијске помоћ породица са децом која су слабијег материјалног стања

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine