понедељак, 28. мај 2007.

Будимо конкретни: Туризам (стратешки циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Туризам
Стратешки циљ:
Креиран и промовисан туристички производ општине у складу са међународним стандардима квалитета и на принципима одрживог развоја

Приоритет:
Изграђени капацитети Општине за развој туризма

Мера: Стратешко планирање развоја туризма
 • Пројекат формирања Савета за развој туризма Општине
 • Пројекат израде стратешког и акционог плана развоја туризма Општине
Мера: Израда Мастер плана развоја туризма Општине
 • Пројекат израде мастер плана развоја туризма у Општини
Мера: Промоција туристичког производа Општине
 • Пројекат формирања фонда за маркетинг, промоцију и развој туристичке понуде Општине
 • Пројекат изградње капацитета Општинске туристичке организације
 • Пројекат развоја информационих система за подршку туризму у Општини
 • Пројекат формирања туристичког информативног центра Општине
 • Пројекат израде промотивног материјала за промоцију Општине као туристичке дестинације (леци, брошуре, мапе, сувенири, разгледнице, компакт дискови, веб презентација, итд.)
 • Пројекат промоције/маркетинга туристичког производа Општине
Мера: Формирање кластера туристичког производа општине
 • Пројекат формирања кластера туристичке понуде Општине
Приоритет: Унапређен квалитет туристичког производа општине
Мера: Стручни семинари за туристичке раднике и обука давалаца туристичких услуга у туризму (обука за туристичке водиче, курсеви страних језика, примена информатике, обука домаћина, итд.)
 • Програм стручних семинара туристичких радника и пружалаца туристичких услуга у Општини
Мера: Учешће туристичких радника на стручним скуповима у земљи и иностранству
 • Програм учешћа туристичких радника на стручним скуповима у земљи и иностранству
Мера: Демонстрација примера добре праксе из развијенијих средина
 • Програм демонстрације примера добре праксе у развоју туризма у функцији унапређења развоја туризма Општине
Приоритет: Развијена туристичка инфраструктура Општине
Мера: Израда мапе туристичких ресурса
 • Пројекат израде мапе туристичке понуде Општине
Мера: Израда туристичке сигнализације у општини
 • Пројекат израде туристичке сигнализације Општине
Мера: Обезбеђивање адекватних туристичких капацитета
 • Програм реновирања објекта физикалне медицине у бањи "Паланачки Кисељак"
 • Пројекат израде студије изводљивости изградње новог хотела
 • Пројекат унапређења понуде домаће радиности у Општини
Мера: Идентификовање и развој специфичних туристичких садржаја
 • Пројекат идентификовања садржаја културне баштине Општине од интереса за развој туризма
 • Пројекат идентификовања и промоције догађаја (вашари, манифестације, итд) од интереса за развој туризма Општине
 • Пројекат идентификовања понуде сеоског туризма Општине
 • Пројекат идентификовања природних локалитета од интереса за развој туризма

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine