уторак, 29. мај 2007.

Будимо конкретни: Друштвени развој - Социјална заштита (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Друштвени развој - Социјална заштита

Стратешки циљ: Обезбеђен складан друштвени развој Општине уз уважавање потреба свих социјалних група
Приоритет: Изграђени капацитети система социјалне заштите Општине
Мера: Формирање социјално-економског савета Општине
 • Пројекат формирања Социјално-економског савета Општине
Мера: Израда стратегије и акционог плана социјалне заштите у Општини
 • Пројекат израде стратегије социјалне заштите у Општини
Мера: Социјална помоћ угроженим категоријама становништва
 • Програм развоја мреже социјалне заштите, већи износи трансфера и укључивање најугроженијих група које нису обухваћене социјалном заштитом.
 • Програм реализације проширених облика социјалне заштите који су предвиђени општинском одлуком
 • Програм реформе социјалних услуга у правцу деинституционализације, развоја алтернативних облика и укључивања различитих актера у пружању услуга.
 • Програм увођење нових, недостајућих услуга социјалне заштите у локалној заједници и подизање квалитета пружених услуга корисницима.
 • Програм подршке деци и омладини без родитељског старања
 • Програм подршке деци и омладини са проблемима у развоју
 • Програм подршке деци и омладини из маргинализованих социјалних група
 • Програм подршке деци и омладини угрожену породичном ситуациојм
 • Програм подршке одраслима и старима без породичног старања
 • Програм заштите материјално угрожених а за рад неспособних лица
 • Програм заштите жена и деце од злостављања у породици
 • Програм Саветовалишта за предбрачне, брачне и породичне односе

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine