недеља, 27. мај 2007.

Будимо конкретни: људски ресурси (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Људски ресурси
Стратешки циљ: Високо прилагодљиви и конкурентни људски ресурси у функцији повећања запослености и раста друштвеног производа
Приоритет: Изграђен институционални оквир на нивоу Општине ради стимулисања запошљавања и развоја људских ресурса
Мера: Изградња капацитета Општине за развој људских ресурса
 • Пројекат формирања Општинског савета за развој људских ресурса
 • Пројекат израде стратегије развоја људских ресура Општине
 • Програм креирање општинског информационог система за праћење и усмеравање људских ресурса
Мера: Стварање општинског Фонда за подстицање развоја људских ресурса
 • Пројекат формирања Општинског фонда за подстицање развоја људских ресурса
 • Приоритет: Изграђена подршка активним мерама запошљавања уз поштовање принципа једнаких услова за све приликом запошљавања
Мера: Подршка запошљавању посебно осетљивим друштвеним групама (лица са хендикепом, самохрани родитељи, избегла и расељена лица)
 • Пројекат припреме програма подршке запошљавању посебно осетљивим друштвеним групама (лица са хендикепом, самохрани родитељи, избегла и расељена лица)
 • Програм подршка запошљавању посебно осетљивим друштвеним групама (лица са хендикепом, самохрани родитељи, избегла и расељена лица)
Мера: Формирање општинског центра за радну орјентацију
 • Пројекат формирања Општинског центра за радну орјентацију
 • Програм рада Општинског центра за радну орјентацију
Приоритет: Промовисан и успостављен механизам доживотног учења – програми обуке за развој и унапређење знања и вештина незапослених, запослених и послодаваца
Мера: Промоција и стимулисање доживотног учења у оквиру предузећа
 • Програм промоције и стимулисања доживотног учења у оквиру предузећа
 • Мера: Организовање Фестивала образовања одраслих општине Смедеревска Паланка
 • Пројекат организовања годишњег Фестивала образовања одраслих у Општини
Мера: Имплементација обуке уз стицање радног искуства
 • Програм обуке за незапошљене уз стицање радног искуства
Мера: Обука менаџемента у МСП, јавним предузећима и установама
 • Програм обуке менаџмента јавних и приватних предузећа Општине
Приоритет: Успостављен систем развоја предузетничких вештина и талената младих
Мера: Развој предузетничких вештина и талената код младих
 • Пројекат израде стратегије развоја предузетничких вештина и талената младих Општине
 • Пројекат формирања Савета за развој предузетничких вештина и талената младих
 • Програм развоја предузетничких вештина и талената младих

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine