понедељак, 28. мај 2007.

Будимо конкретни: Заштита животне средине (страт. циљ, приоритети, мере,индикативна листа пројеката и програма)

Прилози за ревизију Стратегије одрживог развоја Општине Смедеревска Паланка
Област: Заштита животне средине
Стратешки циљ: Природни ресурси се користе и штите у складу са принципима одрживог развоја
Приоритет: Изграђени капацитети за мониторинг стања животне средине
Мера: Увођење стандарда ЕУ у области заштите и очувања животне средине
 • Израда локалног еколошког акционог плана
 • Пројекат изградње капацитета за мониторинг и оцену стања животне средине у Општини
 • Пројекат анализе стања и израда студије изводљивости заштите животне средине у Општини
 • Програм уградње система заштите ваздуха по стандардима ЕУ код свих правних лица
 • Програм изградње система заштите земљишта од загађења по стандардима ЕУ код свих привредних субјеката
 • Програм изградње система заштите вода по стандардима ЕУ код свих привредних субјеката
Мера: Подизање свести јавности о значају очувања животне средине
 • Пројекат подизања свести јавности о значају очувања здраве животне средине
 • Приоритет: Изграђена инфраструктура за одрживо управљање чврстим отпадом и отпадним водама
Мера: Успостављање система одрживог управљања чврстим отпадом
 • Пројекат ревизије документације санитарне депоније "Губераш"
 • Пројекат обезбеђења сагласности на пројекат санитарне депоније "Губераш"
 • Пројекат израде санитарне депоније
 • Пројекат израде фабрике за прераду чврстог отпада
 • Програм подизања свести јавности о управљању чврстим отпадом
 • Програм отклањања свих дивљих депонија са територије Општине
Мера: Успостављање система одрживог управљања отпадним водама
 • Пројекат израде студије изводљивости управљања отпадним водама граду
 • Пројекат израде постројења за прераду отпадних вода у граду
 • Пројекат израде студије изводљивосту управљања отпадним водама на селу
 • Пројекат израде/ревизије пројектне документације потребне за изградњу главног фекалног колектора у улици Главашева- Мајора Гавриловића
Приоритет: Успостављени системи за одржавање јавних површина и комуналне хигијене у Општини
Мера: Одржавање јавних површина у општини
 • Програм одржавања зелених површина у Општини
Мера: Одржавање комуналне хигијене
 • Програм одржавања комуналне хигијене у Општини

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine