четвртак, 24. мај 2007.

Будимо конкретни: дефинишимо развојне циљеве наше Општине

Општина Смедеревска Паланка има Стратегију одрживог развоја са више недостатака од којих је један изузетно важан: не постоји јасна хијерархија циљева.
У поруци http://milanmmilosevic.blogspot.com/2007/05/blog-post_11.html сам дао део аргументације из документа који сам почетком године уручио надлежним органима Општине Смедеревска Паланка.
У циљу конкретизације реченог и презентације ставова и идеја широј јавности у овој и неколико наредених порука навешћу неке идеје за одрживи развој општине Смедеревска Паланка по областима. Својим идејама и коментарима можете да унапредите овај текст.
За област Комунална инфраструктура стратешки и приоритетни циљеви, мере за њихово достизање и индикативна листа пројекта је:

Област: Комунална инфраструктура

Стратешки циљ: Развијени одрживи инфраструктурни системи Општине везани за геостратешки положај који задовољавају потребе одрживог привредног и друштвеног развоја уз заштиту и унапређење животне средине
Приоритет: Развијена комунална инфраструктура у Општини
Мера: Изградња капацитета Општине за развој и одржавање комуналне инфраструктуре
 • Пројекат формирања Савета за развој и одржавање комуналне инфраструктуре
 • Пројекат израде стратешког и акционог плана развоја и одржавање комуналне инфраструктуре
 • Програм унапређења капацитета општинске управе, јавних и приватних предузећа укључених у развој и одржавање комуналне инфраструктуре
 • Програм формирања јединственог информационог система о инфраструктурним системима Општине у циљу унапређења квалитета управљања њима
Мера: Реконструкција и изградња путне инфраструктуре у Општини
 • Програм изградње/реконструкције путне инфраструктуре у граду Смедеревска Паланка
 • Програм изградње/реконструкције путне инфраструктуре у селима Општине Смедеревска Паланка
 • Пројекат изградње пута Баничина - Бошњане
 • Пројекат изградње пута Шулејићева – Мала Плана - Крушево
Мера: Повећање квалитета и безбедности на регионалним и локалним путевима
 • Пројекат реконструкције/изградње хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације
 • Пројекат подизање свести јавности о значају одржавања путне сигнализације
 • Пројекат израде студије изводљивости изградње обилазнице око Смедеревске Паланке
 • Пројекат израде главног пројекта обилазнице око Смедеревске Паланке
 • Пројекат изградње обилазнице око Смедеревске Паланке (Водице -Паланка)
 • Програм реконструкције/одржавања уличне расвете у граду Програм реконструкције/одржавања уличне расвете у селима
Мера: Реконструкција и изградња канализационе мреже за отпадне и атмосферске воде
 • Програм реконструкције/изградње канализационе мреже Смедеревске Паланке
Мера: Повезивање са аутопутем
 • Пројекат израде студије изводљивости директне везе са аутопутом
 • Пројекат израде пројектне документације за излазну петљу на аутопут
 • Пројекат изградња 1. фазе деонице Лозовичка чесма – Голобок излазне петље на аутопут
 • Пројекат изградње обилазнице око Смедеревске Паланке
Мера: Реконструисање/изградња мреже за снабдевање електричном енергијом
 • Програм реконструкције/изградње дистрибутивне мреже за снабдевањем електричном енергијом у граду
 • Програм реконструкције/изградње дистрибутивне електричне мреже за снабдевање електричном енергијом у селима
Мера: Изградња мреже за снабдевање гасом привреде и домаћинстава
 • Програм изградње примарне и секундарне дистрибутивне мреже за снабдевање гасом у граду
 • Пројекат израде студије изводљивости снабдевања гасом села у општини Смедеревска Паланка
 • Пројекат израде главног плана гасификације села у Општини Смедервска Паланка
Мера: Реконструкција/изградња телекомуникационе мреже са напредним сервисима информацино-комуникационих технологија (интернет, VoIP, итд.) у Општини
 • Пројекат формирања Савета за унапређење примене телкомуникација и увођење напредних информационо-комуникационих технологија
 • Пројекат израде плана изградње/реконструкције телекомуникационе мреже Општине
 • Пројекат израде плана увођења напредних телекомуникационих сервиса
 • Програм изградње/реконструкције телекомуникационе мреже Општине
 • Програм увођења напредних телекомуникационих сервиса у Општини
Мера: Увођење система енергетске ефикасности у јавним и приватним објектима
 • Пројекат анализе енергетске ефикасности објеката у јавном и приватном власништву у Општини
 • Пројекат израде студије изводљивости унапређења енергетске ефикасности објеката у јавном и приватном власништву
 • Пројекат израде главног плана унапређења енергетске ефикасности објеката у јавном и приватном власништву
 • Програм унапређења енергетске ефикасности објеката у јавном и приватном власништву
Приоритет: Развијена регионална и међурегионална повезаност инфраструктурних објеката
Мера: Формирања међурегионалне партнерске групе за координисање регионалне и међурегионалне повезаности инфраструктурних објеката
 • Пројекат формирања регионалне и међурегионалне партнерске групе за координирање регионалне и међурегионалне повезаности ифраструктурних објеката
Мера: Израда Мастер плана регионалне и међурегионалне повезаности инфраструктурних објеката
 • Пројекат израде Мастер плана регионалне и међурегионалне повезаности инфраструктурних објеката
Приоритет: Развијен систем за снабдевање водом и за одбрану од поплава
Мера: Унапређење квалитета и кванитета пијаће воде
 • Пројекат израде студије изводљивости унапређења квалитета и кванитета пијаће воде у Општини
 • Пројекат реконструкције/изградње фабрике за производњу пијаће воде
 • Пројекат изградње постројења за прераду воде ,,Трновче’’
 • Пројекат проширења постојећег изворишта ,,Милошевац – Лозовик" са десет нових бунара капацитета 150 л/с
 • Пројекат изградње прекидно преливне коморе на орашанском брду
Мера: Изградња/реконструкција примарне и секундарне дистрибутивне мреже за снабдевање водом
 • Програм реконструкције/изградње примарне и секундарне дистрибутивне мреже за снабдевање пијаћом водом у граду
 • Пројекат израде студије изводљивости снабдевања села у Општини пијаћом водом
 • Програм изградње примарне и секундарне дистрибутивне мреже за снабдевање села пијаћом водом
Мера: Изградња система за заштиту од поплава и система за наводњавање обрадивих површина
 • Пројекат израде студије изводљивости за израду система за заштиту од поплава и за наводњавање обрадивих површина
Приоритет: Развијени системи саобраћајних, телекомуникационих и поштанских услуга
Мера: Унапређење квалитета пружање саобраћајних, телекомуникационих и поштанских услуга
 • Програм унапређење квалитета и нивоа услуга јавног превоза
 • Програм унапређења рада такси превоза
 • Програм ефикаснијег обављања поштанског саобраћаја, подизање квалитета пружања услуга, и побољшање услова рада у ПТТ
 • Програм изградње паркинг простора Општини
Приоритет: Изграђени услови за квалитетно становање и коришћење пословног простора
Мера: Унапређење нивоа и квалитета становања по стандардима хуманог становања и обезбеђивање пратећег пословног простора
 • Програм обезбеђивања и опремања нових локација за индивидуалну и колективну стамбену изградњу
 • Програм изградње нових станова из програма социјалног становања
 • Програм одржавања, ревитализације и адаптација постојећег стамбеног и пословног простора
 • Програм унапређења располагања и управљања пословним простором у власништву општине
Остале области које ће се обухватити у нареденим порукама су:
 • Просторно и урбанистичко планирање
 • Економски развој и развој малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП)
 • Људски ресурси
 • Рурални развој и развој пољопривреде
 • Смањење сиромаштва
 • Туризам
 • Заштита животне средине
 • Друштвени развој
 • o Социјална заштита
 • o Заштита деце и породица са децом
 • o Брига о старима
 • o Брига о особама са хендикепом
 • o Култура
 • o Јавно информисање
 • o Омладина
 • o Спорт
 • o Образовање
 • o Здравствена заштита
 • Локална самоуправа
мр Милан Милошевић

Нема коментара:

Постави коментар

Одговорност за садржај коментара сносите Ви као пошиљалац. Коментари са увредљивим ‎садржајима или са очигледним неистинама биће обрисани. Модератори подржавају ‎коментарисање које подстиче аргументовани дијалог о темама које су на овом блогу ‎покренуте. Захваљујемо се што учествујете у дијалогу о битним питањима за живот у ‎Општини Смедеревска Паланка.
‎Odgovornost za sadržaj komentara snosite Vi kao pošiljalac. Komentari sa uvredljivim sadržajima ili sa očiglednim neistinama biće obrisani. Moderatori podržavaju komentarisanje koje podstiče argumentovani dijalog o temama koje su na ovom blogu pokrenute. Zahvaljujemo se što učestvujete u dijalogu o bitnim pitanjima za život u Opštini Smederevska Palanka

Најновији наслови на блогу Паланка OnLine